Carinski postopki

Enotna carinska politika EU

Evropska unija je enotno carinsko območje. Pri trgovanju med članicami se ne opravljajo carinski pregledi in ne plačujejo dajatve.

Pri trgovanju s tretjimi državami velja enotna carinska politika EU. Carinski postopki so v vseh državah članicah enaki, določa jih carinski zakonik Skupnosti. V veljavi je skupna carinska tarifa, ki določa višino dajatev in ukrepe trgovinske politike.
 

Carinsko območje

Carinsko območje Skupnost je teritorij, na katerem se uporabljajo carinski predpisi EU in ki predstavlja skupni trg. Carinsko območje Skupnosti ni povsem enako geografskemu območju držav članic EU (npr. Monako, Ceuta in Melilla..).
 

Skupnostno blago

Skupnostno blago se na območju EU nahaja v prostem prometu. Kot skupnostno blago šteje:

  • blago, ki je v celoti pridobljeno v Skupnosti,
  • blago, ki je uvoženo v Skupnost in sproščeno v prost promet;
  • blago, ki je izdelano v Skupnosti iz blaga iz prejšnjih alinej.

Vse ostalo blago je neskupnostno blago; zanj se pri uvozu in ponovnem izvozu uporabijo ukrepi Skupnosti (obračunajo morebitne carine in uporabijo ukrepi trgovinske politike). Blago ima ob vstopu carinsko območje status neskupnostnega blaga.
 

Določitev carinske dovoljene rabe 

Ob vstopu na carinsko območje je treba blagu določiti carinsko dovoljeno rabo, kar pomeni, da uvoznik opredeli, za kateri namen se blago vnaša in da carinski organi tako uporabo odobrijo. Za blago se lahko zahtevajo naslednje rabe:

  • vnos blaga v carinski postopek (npr. uvozni postopek s plačilom dajatev in sprostitvijo blaga v prost promet, ali kateri od ostalih carinskih postopkov),
  • vnos blaga v prosto cono ali prosto skladišče,
  • ponovni izvoz blaga s carinskega območja Skupnosti,
  • uničenje blaga,
  • odstop blaga državni blagajni.

Oseba, ki razpolaga z blagom, sama odloči, za katero carinsko dovoljeno rabo bo blago namenjeno, pod pogojem, da so izpolnjeni formalni pogoji in da blago ni predmet prepovedi in omejitev.
 

Viri informacij

Evropski carinski informacijski portal ECIP daje na enem mestu zbrane vse relevantne informacije o carinskih postopkih v EU (vključno s prikazi uvoznih, izvoznih in carinskih postopkov po korakih).

Elektronska podatkovna baza MADB (Market Access Database) je informacijsko orodje Evropske unije za pomoč in podporo izvoznikom. Daje informacijo o dajatvah, formalnostih in trgovinskih ovirah pri izvozu na trge tretjih držav. Baza zajema:
 

Elektronska podatkovna baza TARIC, ki je na voljo tudi v slovenskem jeziku, je orodje carinskih organov in hkrati izjemen vir informacij za izvoznike in uvoznike, saj daje informacije o vseh dajatvah in ukrepih, ki se izvajajo ob uvozu oziroma izvozu blaga v EU oziroma iz EU.

Izvoznikom in uvoznikom daje FURS (Finančna uprava RS) podatke o tarifni uvrstitvi blaga, ki ga nameravajo uvoziti ali izvoziti (zavezujoča tarifna informacija), ter druge informacije in pojasnila o postopkih in formalnih zahtevah.

Informacije o trgovanju s tretjimi trgi, zlasti z državami v razvoju je mogoče dobiti na Export Helpdesk.

Informacije o transportnih, kurirskih in špediterskih službah lahko najdete v rubriki Koristni naslovi.


V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z izvoznimi carinskimi postopki nam pišite. V sodelovanju s Centrom za TARIC in kvote vam tudi svetujemo.