TARIC


Višina uvoznih dajatev je odvisna od uvrstitve blaga v kombinirano nomenklaturo, porekla blaga, carinske vrednosti in količine blaga.
 

Carinska tarifa

Pravna podlaga za določitev višine uvoznih dajatev je carinska tarifa Evropske unije. Sestavljajo jo:

  • kombinirana nomenklatura blaga (tarifne številke in podštevilke) in druge nomenklature, ki jo dodatno razčlenjujejo zaradi izvajanja tarifnih in trgovinskih ukrepov;
  • carinske stopnje in druge dajatve (mpr. kmetijski prelevmani in posebne kmetijske dajatve);
  • ukrepi trgovinske politike (preferencialni tarifni ukrepi iz meddržavnih sporazumov, avtonomni opustitveni ukrepi za zmanjšanje ali oprostitev uvoznih dajatev, idr.).

 

Kombinirana nomenklatura

Kombinirano nomenklaturo sestavljajo:

  • osemmestna tarifna oznaka,
  • tekstualno poimenovanje blaga in
  • carinska stopnja.

Kombinirana nomenklatura je razdeljena na poglavja, oddelke in na približno 10.000 tarifnih oznak. Objavi se vsako leto oktobra za naslednje leto v uradnem listu EU.
 

TARIC

Vse carinske stopnje in trgovinski ukrepi, povezani z uvozom ali izvozom neke vrste blaga so zbrani v podatkovni bazi TARIC, ki je neke vrste delovna carinska tarifa v elektronski obliki. TARIC je orodje carinskih organov, ki je javno dostopno tudi drugim uporabnikom.
Uvozniki in izvozniki lahko za svoje blago s pomočjo TARIC izračunajo višino uvoznih dajatev in ugotovijo, ali je predmet ukrepov trgovinske politike.
Do osnovnega brskalnika TARIC lahko uporabniki dostopajo brez gesla prek evropske spletni strani TARIC.

Spletni brskalnik TARIC3, ki vključuje tudi slovenske nacionalne ukrepe je dostopen prek spletnih strani FURS. Od 1. 1. 2013 je za dostop potrebno kvalificirano digitalno potrdilo in geslo. 
 

Struktura oznake TARIC
Oznaka TARIC ima 10 do 22 mest z naslednjim pomenom:

(1-2) Oznaka poglavja harmoniziranega sistema (HS),
(1-6) HS tarifna številka
(7-8) Oznaka kombinirane nomenklature (KN)
(9-10) Podštevilka TARIC
(11-18) dodatne oznake TARIC (črkovne in številčne oznake, dodane v nekaterih primerih, označujejo npr. protidampinške in izravnalne dajatve, kmetijske komponente, farmacevtske in CITES proizvode, referenčne cene za ribe, količinske omejitve, plafone, končno rabo, preferenciale ...)
(19-22) dodatne nacionalne oznake (označujejo nacionalne ukrepe, ki jih izvaja posamezna članica EU).
 

Uporaba oznake TARIC

Uporaba oznake TARIC in po potrebi dodatne oznake TARIC je obvezna v carinskih in statističnih deklaracijah v trgovini s tretjimi državami.
 

Uporaba aplikacije TARIC

S pomočjo TARIC je mogoče izračunati višino uvoznih dajatev in ugotoviti trgovinske ukrepe. Za uporabo aplikacije TARIC moramo poznati tarifno oznako izdelka.

Vsebina aplikacije TARIC.

Slovarček kratic.


Primeri uporabe:

  • Primer A:  primer izpisa za uvoz blaga, pri katerem je višina uvozne dajatve odvisna od sestave blaga
  • Primer B: primer izpisa carinskih dajatev za izvoz /uvoz blaga, pri katerem nastopajo izvozna nadomestila


Pomoč za uporabo aplikacije je uporabnikom na voljo tudi na spletni strani TARIC.