Javni razpis za Sofinanciranje nastopov na mednarodnih sejmih

 

Javni razpis za "Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini" v letu 2016 in 2017 je v pripravi.


 

Javni razpis "Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini" v letu 2015
 

 

Javni razpis je objavljen v Uradnem listu RS št. 43/2015.

 

Rok prijave: Javni razpis je odprt do vključno petka, 31. julija 2015 do 13.00 ure.

 

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem, ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase ali v mednarodnem registru sejmov AUMA in ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

 

Namen javnega razpisa:
Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini slovenskim podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja slovenskih podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije slovenskih podjetij.

 

Cilj javnega razpisa:
Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 50 podjetij pri njihovih individualnih predstavitvah na sejmih v tujini.

 

Upravičeni stroški razpisa:
Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:

  • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,
  • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora.

Stroški najema razstavnega prostora so stroški najemnine neopremljenega razstavnega prostora oziroma stroški najemnine razstavnega prostora s tipsko stojnico, v kolikor organizator sejma to ponuja, in stroški vpisa v katalog razstavljavcev.

Stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora zajemajo stroške projektiranja, montaže in demontaže stojnice, stroške čiščenja stojnice, stroške priključkov elektrike, vode in interneta, ter stroške transporta in zavarovanja razstavnih eksponatov.

Med upravičene stroške ne sodijo stroški dnevnic, stroški bivanja, potni stroški, stroški tiska, stroški nakupa in izdelave sejemske opreme ter davek na dodano vrednost (DDV).

 

Pogoji za sodelovanje:

Do sredstev po tem razpisu so upravičene pravne osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo  v Republiki Sloveniji ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo  v Republiki Sloveniji in, ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu.  

 

Vrednost razpisa:
Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa znaša 400.000,00 EUR.

 

Rok za prijavo:

Javni razpis je odprt do vključno petka, 31. julija 2015 do 13.00 ure.

 

Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je SPIRIT prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto (poštni žig). Če se vloga pošlje z navadno pošiljko se za dan, ko je SPIRIT prejel vlogo, šteje dejanski dan prejema in ura prejema vloge.

Vloge so lahko oddane tudi osebno v glavni pisarni SPIRIT na lokaciji Verovškova 60, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur med 9. in 13. uro) do navedenega datuma in ure za oddajo vlog.

 

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili na obrazcih.

 

Dodatne informacije:

Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: sejmi@spiritslovenia.si s pripisom »JR Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - vprašanje«. Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najpozneje do vključno 27.07.2015. SPIRIT Slovenija ni dolžan posredovati odgovora, če iz elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. SPIRIT Slovenija bo na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si objavil odgovore na vprašanja v roku treh (3) delovnih dni po prejemu vprašanja, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

 

 

Elektronski dokumenti:

Javni razpis (pdf)

Javni razpis (doc)

Razpisna dokumentacija (doc)

Vprašanja in odgovori 23.7.2015 (pdf)

Seznam prejemnikov sredstev (pdf)

 

 

Poglejte si tudi:

Podpora vinskemu sektorju - Ministrstvo za kmetistvo, gozdarstvo in prehrano