Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih


Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na  tujih trgih v letu 2016 in 2017 je v pripravi.

 

Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2015

Javni razpis je objavljen v Uradnem listu RS št. 43/2015.

 

Rok prijave: Javni razpis je odprt do vključno 3. 8. 2015, do 12.00 ure.

 

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih, glede možnosti:

  • prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev (v nadaljevanju izdelkov) na nov tuj trg;
  • prodora novih izdelkov na nov tuj trg.

Tržna raziskava po tem razpisu je strukturiran prikaz pridobljenih podatkov o trgu in konkurenci, pridobljen pretežno iz primarnih virov podatkov s ciljem:

  • identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja,
  • ocene ustreznosti obstoječih izdelkov prijavitelja za potrebe novega tujega trga,
  • priprave načrta za prilagoditev obstoječih izdelkov prijavitelja potrebam novega tujega trga,
  • identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na novem tujem trgu.

Podjetje, ki je prisotno na tujih trgih po tem razpisu je podjetje, ki je v letu 2014 realiziralo prodajo na trgih izven Slovenije ali ima na dan oddaje vloge kapitalski vložek v podjetjih s sedežem izven Slovenije.

Nov tuji trg v skladu s tem razpisom je mednarodno priznana država in Republika Kosovo ali ožje področje oziroma regija znotraj države, ob pogoju, da v državo podjetje še ne izvaža oziroma še ni realiziralo izvoza v letih 2014 ali 2015 in v podjetjih v državi nima kapitalskih vložkov na dan oddaje vloge.

Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih raziskav.

 

Namen in cilj javnega razpisa:

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na novih tujih trgih izvoznim podjetjem, ki vstopajo na novi tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajša odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbran nov tuj trg.

 

Cilj javnega razpisa:

Cilj razpisa je podpreti do 40 podjetij pri izdelavi tržnih raziskav na novih tujih trgih.

 

Pogoji za sodelovanje:

Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.

Več o pogojih najdete v javnem razpisu.

 

Višina sredstev:

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 176.000,00 EUR.

 

Dodatne informacije

Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: raziskave@spiritslovenia.si s pripisom »JR Sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2015 – vprašanje«. Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najpozneje 3 delovne dni pred iztekom roka za prispetje vloge. SPIRIT Slovenija, javna agencija, ni dolžna posredovati odgovora, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo na spletnem naslovu www.spiritslovenia.si objavila odgovore na vprašanja najkasneje v roku desetih (10) delovnih dni po prejemu vprašanja, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

 

Elektronski dokumenti: