Trgovinske ovire na trgih zunaj EU

 

V današnjem svetovnem gospodarstvo podjetja bolj kot kdaj koli odvisna od učinkovitega dostopa na  tuje trge.

Ovire pri trgovanju so se spremenile. Podjetja se vse pogosteje srečujejo z netarifnimi ovirami, ki so zapletene in tehnično zahtevnejše, za njihovo ugotavljanje, analiziranje in odpravo pa je potrebno veliko časa.

 

Vrste trgovinskih ovir v sodobnem svetovnem gospodarstvu:

 
 • tarifne ovire – čeprav se te s številnimi trgovinskimi pogajanji zmanjšujejo, predstavljajo visoke tarife za izvoznike EU še vedno problem.
 • obremenjujoči carinski postopki za uvoz, izvoz in tranzit ter nepravični ali diskriminacijski davčni predpisi in prakse;
 • tehnični predpisi, standardi in postopki za ugotavljanje skladnosti, ki niso v skladu s pravili WTO o tehničnih ovirah v trgovini (Sporazum o TBT);
 • zloraba zdravstvenih in fitosanitarnih ukrepov, tj. tistih ukrepov, ki v okviru obstoječih pravil WTO niso utemeljeni z zdravstvenimi in varnostnimi razlogi.
 • omejitve dostopa do surovin, zlasti omejevalne izvozne praske, vključno z izvoznimi dajatvami, ki znatno zvišujejo cene proizvodov, kot so kože in usnje ter pomembni minerali in kovine, pa tudi sistemi dvojnih cen;
 • neučinkovita zaščita intelektualne lastnine in geografskih označb ter nepravilno izvajanje in uveljavljanje;
 • ovire za trgovino s storitvami in tuje neposredne naložbe, kot so neupravičene zgornje meje tujega lastniškega deleža, obveznosti pri ustanavljanju mešanih podjetij ter diskriminacijsko obravnavanje;
 • omejujoča pravila vladnih naročil in prakse, ki podjetjem EU preprečujejo uspešno sodelovanje v postopkih javnih naročil v tretjih državah;
 • zloraba instrumentov trgovinske zaščite s strani tretjih držav in/ali njihova uporaba, ki je v nasprotju s pravili WTO;
 • nepoštene državne pomoči in druge subvencije tretjih držav, ki ovirajo dostop na trg.

Vir: Sporočilo EK: Globalna Evropa: okrepljeno partnerstvo za olajšanje dostopa na trge evropskim izvoznikom


Evropska komisija je v sodelovanju s Svetovano trgovinsko organizacijo izdala publikacijo: Navigator: ne-tarifne omejitve: poslovni vidik v  EU.

 

Ključna instrumenta strategije Evropske komisije:

 1. partnerstvo med Evropsko komisijo, državami članicami in podjetji
 2. podatkovna zbirka o dostopu na trge (MADB – Market Access Database) 

 

Partnerstvo med Evropsko komisijo, državami članicami in podjetji:

S ciljem odkrivanja in reševanja trgovinskih ovir, s katerimi se podjetja srečujejo na trgih zunaj EU, je Evropska komisija vzpostavila strukture za sodelovanje z državami članicami in podjetji.

Sodelovanje med Evropsko komisijo, državami članicami in podjetji poteka tako v Bruslju kot tudi lokalno na tretjih trgih med Delegacijami EU, veleposlaništvi držav članic in predstavništvi podjetij.
 

 • Svetovalni odbor za dostop na trg (MAAC – Market Access Advisory Committee)
Odbor, sestavljen iz predstavnikov Evropske komisije, uradnikov držav članic in predstavnikov Evropskih združenj, se sestaja enkrat mesečno v Bruslju. Odbor obravnava aktualne trgovinske ovire in sprejema strategije reševanja le-teh. Predstavniki držav članic oziroma Evropskih združenj na zasedanju lahko izpostavijo konkretne trgovinske ovire, s katerimi se podjetja srečujejo. Odbor ima v celotnem naboru aktivnosti koordinativno vlogo.
 
 • Ad hoc delovne skupine (Working groups)
   
Delovne skupine, ki se sestajajo po potrebi v Bruslju, so vzpostavljene za reševanje trgovinskih ovir v posameznih sektorjih. V skupini sodelujejo predstavniki Evropske komisije, zainteresiranih držav članic ter predstavniki gospodarstva (evropskih oz. nacionalnih panožnih združenj ali zainteresiranih podjetij).

Več o delovnih skupinah

 

 • Skupine za dostop na trg v tretjih državah (Market Access Team)

Skupine za dostop na trg se srečujejo pod okriljem Delegacij Evropske komisije v tretjih državah, v skupinah pa aktivno sodelujejo trgovinski atašeji veleposlaništev zainteresiranih držav članic ter predstavniki podjetij. Pri reševanju trgovinskih ovir imajo praviloma ključno vlogo, saj sta pri reševanju konkretnih težav pomembni prav poznavanje razmer v tretji državi in vzpostavljeni stiki s pristojnimi institucijami v tretjih državah. Vloga skupin za dostop na trg je še posebej pomembna pri preprečevanju nastajanja novih ovir na podlagi t.i. "zgodnjega opozarjanja" (early warning system), saj so aktivnosti v precejšnji meri usmerjene tudi v spremljanje nastajanja zakonodaje v tretjih državah. Potencialno trgovinsko oviro je namreč lažje odstraniti kot potem, ko le-ta dejansko že nastane oz. je zakonodaja že sprejeta.

Več o partnerstvu

Podatkovna zbirka o dostopu na trge (MADB – Market Access Database):

Na spletnem portalu EU deluje Podatkovna zbirka o dostopu na trge - Market Access Database (MADB), v okviru katere lahko podjetja dobijo brezplačne informacije o veljavnih carinskih stopnjah in postopkih pri izvozu blaga na trge preko 90-ih držav. Na voljo so tudi informacije o trgovinskih ovirah, s katerimi se utegnejo podjetja srečati na izbranem trgu. Baza vključuje tudi pritožbeni register (Complaint Register), preko katerega lahko podjetja oziroma interesna združenja Evropski komisiji neposredno sporočajo trgovinske ovire oziroma težave, s katerimi se spopadajo pri poslovanju s tretjo državo. Baza je dostopna vsem uporabnikom iz držav članic EU ter kandidatk za članstvo v EU.

 

Podatkovna zbirka – navodilo za uporabo

 

Več o uredbi o trgovinskih ovirah ...

 

  Kontakti za obveščanje o trgovinskih ovirah:   

Če se spopadate s takšnimi in podobnimi težavami pri poslovanju v tretji državi, nas o tem obvestite. Pišite nam na naslov:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo
Sektor za internacionalizacijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
e-pošta: gp.mg@gov.si

Kontaktna oseba za obvestila o trgovinskih ovirah:
mag. Janez Rogelj
tel. 01 400 35 02
e-pošta: janez.rogelj@gov.si