Italija

Dajatve v Italiji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Italija je članica EU.


Več informacij:

 

Obdavčevanje podjetij

Italijanski davčni sistem pozna dve kategoriji davčnih obremenitev:

1. direktni davki

 • davek na dohodek fizičnih oseb
 • davek na dohodek pravnih oseb
 • deželni davek na gospodarske dejanosti (IRAP – imposta regionale sulle attivita’ produttive)


2. indirektni davki

 • davek na dodano vrednost
 • taksa na prenos lastništva nepremičnin (Imposta di registro)
 • občinski davek na nepremičnine (ICI- imposta comunale sugli immobili)
 • davek na dedovanje
 • davek na finančne dohodke (obresti, dividende in royalties)


Davek na dodano vrednost

Po 1. maju 2004 je med Slovenijo, Italijo in drugimi članice EU vstopil v veljavo dogovor o prostem pretoku blaga in storitev, zato se v terminologiji davka na dodano vrednost srečujemo z novimi pojmi:

 • dobava blaga znotraj unije je mišljen dosedanji izvoz v države članice unije – npr. Italije;
 • pridobitve blaga znotraj unije je mišljen dosedanji uvoz iz držav članic unije – npr. Italije.


Za dobave oziroma pridobitve blaga na območju znotraj Unije namreč velja pravilo, da se obdavčijo v državi, kjer ima prejemnik blaga svoj sedež. Tako obračunan DDV pa se prejemniku prizna kot vstopni DDV.

Identifikacijska številka

Davčni organ je do 1. maja 2004 po uradni dolžnosti izdal identifikacijsko številko za DDV vsakemu davčnemu zavezancu, ki je pred tem datumom prejel odločbo o vpisu zavezanosti za DDV v davčni register. ID številka, ki ima enak pomen kot do sedaj davčna številka, je v vseh državah članicah EU sestavljena iz kode države in različnega števila znakov (npr. za Italijo – ITXXXXXXXX). Enako kot doslej bodo morali davčni zavezanci identifikacijsko številko obvezno navajati na izdanih računih. Identifikacijsko številko partnerja v Republiki Italiji lahko preverite na elektronskem naslovu http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/vies/en/vieshome.htm.

Davek na dohodek

Davčni zavezanci davka na dohodke so fizične osebe, družbe z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.), komanditne družbe (k.d.) in vse ostale oblike osebnih družb ter nekomercialne ustanove, ki ustvarjajo:

 • zemljiške dohodke,
 • kapitalske dohodke,
 • dohodke iz delovnih razmerij,
 • dohodke iz samostojne dejavnosti,
 • dohodke iz podjetniške dejavnosti in
 • druge obdavčljive dohodke.

Za osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Italiji so obdavčljivi vsi dohodki, kjerkoli so le-ti ustvarjeni (world wide principle), medtem, ko se osebam brez stalnega prebivališča v Italiji obdavčijo samo dohodki, prejeti na ozemlju Republike Italije.
Davčna osnova je obračunana kot seštevek vseh obdavčljivih dohodkov in odbitkov morebitnih izgub pri podjetniški in samostojni dejavnosti ter z odbitkom davčno priznanih stroškov.

Zakon, ki je bil sprejet v letu 2007, predvideva sledeče odmere:

 • 23% za davčno osnovo do 15.000 EUR
 • 27% za davčno osnovo od 15.000 do 28.000 EUR
 • 38% za davčno osnovo od 28.000 do 55.000 EUR
 • 41% za davčno osnovo od 55.000 do 75.000 EUR
 • 43% za davčno osnovo nad 75.000 EUR


Za fizične osebe zakon predvideva tudi območje neobdavčljivosti (no tax area).

Davek na dobiček podjetij

Davčni zavezanci davka na dobiček podjetij so vse kapitalske družbe, (družba z omejeno odgovornostjo, delniško komanditna družba, delniška družba, zadruge) komercialne ustanove s sedežem v Republiki Italiji in kapitalske družbe, ki nimajo sedeža v Italiji in dosegajo obdavčljive dohodke na ozemlju Italije.
Davčna stopnja je določena v višini 33% davčne osnove. Davčna osnova je določena kot seštevek vseh obdavčljivih prihodkov, od katerih je treba odšteti vse davčno priznane odhodke.

Zakon predvideva tudi določene posebnosti:

 • Participation exemption; prihodki pri prodaji deležev niso obdavčeni v zakonsko določenih primerih.
 • Obračun dela davčno priznanih finančnih odhodkov; zakon predvideva način preračunavanja davčno odbitnih finančnih odhodkov. Ta sistem ne velja za podjetja, ki so izbrala davčno konsolidirani izkaz ali podjetja, ki so izbrala sistem davčne transparentnosti.
 • Pravilo tanke kapitalizacije - Thin capitalisation rule; z namenom, da bi preprečili mehanizem transfera dobičkov iz ene povezane osebe na drugo v obliki finančnih odhodkov zakon predvideva posebno davčno obravnavanje prejetih obresti ali prejetih dividend.
 • Consortium relie; tudi kapitalska podjetja lahko izberejo proceduro, ko se dobički porazdelijo med družbenike glede na odstotek lastništva, ne glede na to ali so bili dobički tudi dejansko izplačani. Obdavčitev preide direktno na družbenike.


Davek na storitve

Sprememba davčnega sistema predvideva tudi poenostavitev procedur in zmanjšanja števila taks in posrednih davkov. V pripravi je zakonodaja za uveljavitev enotne davčne obremenitve, ki bo zamenjala sledeče takse in davke:

 • katastrski in hipotekarni davki,
 • koleki,
 • taksa na državne koncesije,
 • taksa na borzno posredniške operacije,
 • davek od prometa zavarovalnih poslov in
 • davek na zabavne prireditve.