Izrael

Pregled gospodarskih gibanj v državi Izraelu

Statistični indikatorji za obdobje 2019-2016

 
  2019* 2018* 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 9,0 8,8 8,7 8,5
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 384++ 395
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 341,4 320,9 309,4 286,2
 BDP per capita (v EUR): 37.932 36.269 35.566 33.505
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 319,3 301,8 299,6 290,9
 BDP per capita (PPP, v EUR): 35.475 34.109 34.442 34.054
 Rast BDP (v %): 3,4 3,7 3,0 4,0
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,4 4,0 4,3 4,8
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,2 1,3 0,2 -0,5
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -61,8 -59,0 -58,8 -57,2
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 53,1 50,3 50,7 50,6
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,6 4,2 2,3 2,5
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,3 4,6 3,9 9,4
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 8,8 10,2 9,3 10,7
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 7,2+ 53,1 48,2
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 24,7+ 67,0 44,2
Stopnja tveganja države (op): / 27 27 29
Razred tveganja (op): / B B B
Enostavnost poslovanja**: / 54 52 49


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb (posodobljeno maj 2018).
(++)  Povprečna vrednost za obdobje 2013-2016 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.BDP in struktura potrošnje

Izrael je v letu 2017 zabeležil 3 % rast BDP, ki je znašal 309,4 mlrd EUR. Za leto 2018 je napovedana 3,7 % rast BDP, za leto 2019 3,4 %, za leto 2020 pa 3,1 % rast BDP.


Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2017 2018* 2019* 2020*
Rast zasebne potrošnje 3,0 3,3 3,0 2,9
Rast javne potrošnje 2,8 3,4 3,1 2,7
Rast investicij 2,7 6,8 5,4 3,8


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2018.
 

 

ZUNANJA TRGOVINA


Gibanje izvoza in uvoza

Izrael običajno beleži primanjkljaj v blagovni menjavi, ki pa ga izravna z velikim presežkom na področju storitev in tako zagotavlja presežek na tekočem računu.

V letu 2016 je Izrael uvozil za 57,2 mlrd EUR, izvozil pa za 50,6 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 6,6 mlrd EUR, kar predstavlja 2,3 % BDP. Izrael največ izvaža drage kamne, predvsem diamante. Ti predstavljajo 27 % celotnega izvoza. Največ uvaža strojno in elektronsko opremo, drage kamne, vozila ter mineralna goriva. Vodilni izvozni partner so ZDA, kamor so v letu 2016 izvozili 29,1 % celotnega izvoza. Drugi pomembni izvozni trgi so še Hong Kong, Velika Britanija, Kitajska in Belgija. Največ je Izrael v letu 2016 uvozil iz ZDA (12,3 % od celotnega uvoza). Sledijo Kitajska, Švica, Nemčija in Belgija.Izrael - gibanje izvoza in uvoza blaga 2014 - 2019 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.
 

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2016 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2016  % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 13,1 Biseri, dragi kamni, kovine 27,0
Električna in elektronska oprema 12,3 Električna in elektronska oprema 14,6
Biseri, dragi kamni, kovine 11,4 Farmacevtski izdelki 11,0
Vozila 10,6 Stroji, jedrski reaktorji 7,2
Mineralna goriva, olja 8,8 Optična, tehn. in medic. oprema 6,9
 
Vodilni uvozni trgi 2016 % od celote Vodilni izvozni trgi 2016 % od celote
ZDA 12,3 ZDA 29,1
Kitajska 9,0 Hong Kong 7,3
Švica 6,5 Velika Britanija 6,5
Nemčija 6,2 Kitajska 5,5
Belgija 5,9 Belgija 4,1
Slovenija (21. mesto) 1,1 Slovenija (30. mesto) 0,4


Vir: Factiva; ITC, oktober 2017.

 
 

Tuje neposredne investicije


Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Izrael so v letu 2015 znašale 94,0 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2012 je znašala 10,9 %. Celotne izhodne TNI Izraela so v letu 2015 znašale 80,5 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2012 pa je znašala 7,9 %.
 
 
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Izraelu 2015 - 2018 (grafični prikaz)
 
 
(*) EIU napoved.
 
 
Vir: Factiva; ITC, avgust 2017.


 
Struktura tujih neposrednih investicij 

V obdobju januar 2003 - marec 2017 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 18,4 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Kitajska in Francija. Največ investicij je na področju polprevodnikov ter progr. opr. in IT storitev.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2017
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 12.239,6
Kitajska 1.120,1
Francija 747,8
Velika Britanija 724,8
Švica 354,0
Druge države 3.251,4
Skupaj 18.437,6
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2017
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Polprevodniki 6.508,8
Progr. opr. in IT storitve 1.444,9
Komunikacije 993,6
Finančne storitve 657,2
Farmacija 361,8
Drugi sektorji 8.471,4
Skupaj 18.437,6
 

 

 

Vir: FDI Intelligence, avgust 2017.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo