Poljska

Dajatve na Poljskem

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

V prometu med Poljsko in Slovenijo ni carin ter drugih carinskih dajatev razen posebnega režima, ki velja za trošarinske izdelke. S 1. majem 2004 so bile ukinjene vse carinske dajatve med državami EU in pridruženimi članicami, kar pomeni, da je dosedanji zunanjetrgovinski promet med Slovenijo in Poljsko postal notranji (intrakomunitarni) promet, za katerega veljajo pravila notranjega trga EU. Poljska je tako kot Slovenija prevzela evropsko carinsko zakonodajo in skupno carinsko tarifo, ki se uporablja pri določitvi uvoznih dajatev za blago, ki se uvaža iz tretjih držav, nečlanic EU.

Več informacij:


Obdavčevanje podjetij

 

Davek od dohodkov pravnih oseb

Zavezanec

 • pravna oseba domačega in tujega prava in združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti in ni zavezanec za dohodnino,
 • rezident je zavezan za davek od vseh dohodkov, ki imajo vir na Poljskem in v tujini,
 • nerezident je zavezan za davek od dohodkov, ki jih dosega v poslovni enoti ali preko poslovne enote na Poljskem in za davek od dohodkov, ki imajo vir na Poljskem in za katere je določena obveznost za davčni odtegljaj.


Davčna osnova
Davek se obračuna na dohodek ne glede na vir prihodkov. Subjekti, ki imajo svoj sedež na Poljskem, so obdavčeni glede na njihov globalni prihodek, ne glede na to, kje je bil ustvarjen (neomejena davčna obveznost). Drugi subjekti so predmet obdavčitve na Poljskem le v zvezi s prihodki, ki so bili ustvarjeni na Poljskem (omejena davčna obveznost).

Davčna osnova se lahko zmanjša za donacije za javne in verske namene. Celotna olajšava ne sme presegati 10 % dohodka. Poleg tega je možno, da se od davčne osnove odbije 50 % izdatkov za pridobitev novih tehnologij (tehnološko znanje, ki je bilo v uporabi manj kot 5 let) od znanstvenih subjektov.

Davčna stopnja: 19 % oziroma 10 % za davčne zavezance, v kolikor so državljani EU in imajo zadnji dve leti vsaj 10 % delež v poljskem podjetju.
 

Davek na dobiček podjetij: 19 %.


Dohodnina: progresivna obdavčitev 18 % in 32 %. Pod posebnimi pogoji so fizične osebe s poslovno dejavnostjo na Poljskem opravičene do pavšalnega 19 % davka na dohodek.

Obdavčitev dividend: 19 %.
 

Davek na nepremičnine

 • zemljišča, na katerih se opravlja poslovna dejavnost: 0,84 PLN / m²
 • druga zemljišča: 0,43 PLN / m²
 • stanovanjska zgradba: 0,70 PLN / m²
 • nerezidenčna gradnja, namenjena poslovnim dejavnostim: 21,94 PLN / m²
 

Davek na dodano vrednost

Davek na dodadno vrednost na Poljskem je 23 %. Izjema je - 8 % DDV na: hotelske storitve, gradbeništvo na področju socialne gradnje.

Stopnje
Osnovna stopnja znaša 23 % in se uporablja za večino blaga in storitev. Ostale stopnje DDV so:

 • 7 % se uporablja npr. za blago povezano z varovanjem zdravja, prehrambeni izdelki, storitve hotelov, izdelki ljudske umetnosti,
 • 3 % velja za dobavo nekaterih kmetijskih proizvodov, nepredelanih prehrambenih izdelkov in knjig
 • 0 % se uporablja za izvoz, dobavo blaga znotraj Skupnosti in mednarodne prevozne storitve. Davčni zavezanec (0 %) ima pravico do odbitka DDV, ki ga je plačal ob nakupih blaga in storitev.


Poljski davčni predpisi zagotavljajo tudi izjeme od plačila DDV za finančne, izobraževalne, zdravstvene in kulturne storitve.

Predmet obdavčitve
Z DDV so obdavčeni vsaka:

 • dobava blaga in storitev, ki jo davčni zavezanec opravi v okviru svoje dejavnosti na območju Poljske za plačilo,
 • pridobitev blaga iz EU,
 • uvoz blaga na Poljsko (obdavčljiv promet),
 • prejem storitve iz tujine.


Zavezanec
Davčni zavezanec je vsaka domača ali tuja oseba, ki kjerkoli na Poljskem opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost, ki obsega proizvodno, predelovalno, trgovsko in storitveno dejavnost, vključno z rudarsko, kmetijsko in poklicno dejavnostjo; kakor tudi izkoriščanje premoženja in premoženjskih pravic, če je namenjeno trajnemu doseganju dohodka.

Identifikacija za namene DDV
Davčni zavezanec mora davčnemu organu sam prijaviti, kdaj začne opravljati dejavnost kot davčni zavezanec, tako da izpolni zahtevek za izdajo identifikacijske številke. Za namene DDV se mora identificirati davčni zavezanec, ki je v obdobju zadnjih 12 mesecev presegel oziroma je verjetno, da bo presegel 50.000 PLN obdavčljivega prometa. Zahtevek se vloži pri davčnem uradu, kjer je zavezanec vpisan v davčni register.
 

Trošarine

Zakon o trošarinah, ki usklajuje poljsko zakonodajo z zakonodajo EU je bil objavljen 26. februarja 2004 (Dz.U RP nr29 poz. 257). Poleg domačega in tujega trga, oziroma poleg domače proizvodnje in uvoza trošarinskih izdelkov je zakon vpeljal še tako imenovani notranji trg in s tem nov pojem, to je vnos trošarinskih izdelkov z ozemlja držav članic EU. Najpomembnejši režim znotraj EU je gibanje trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine. Ta režim je dovoljen imetnikom trošarinskih skladišč (v nadaljevanju: TS – na Poljskem je to lahko samo proizvajalec trošarinskih izdelkov ), pooblaščenim prejemnikov trošarinskih izdelkov (v nadaljevanju: PP) in nepooblaščenim prejemnikom trošarinskih izdelkov (v nadaljevanju: NP).

 
Tobačni izdelki  

Cigarete

 • Specifična trošarina v višini 80,87 PLN za 1000 kosov cigaret ter
 • proporcionalna trošarina v višini 33,70 % od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret

Cigare in cigarilosi

 • Specifična trošarina v višini 149 PLN za 1000 kosov cigaret ter

Tobak za kajenje

 • za drobno rezan tobak 56,80 PLN za 1 kg ter proporcionalna trošarina v višini 23,67 % od drobnoprodajne cene.


Trošarinska stopnja za pivo znaša 6,86 zl za 1 vol% alkohola na 1 hl.
Določeni trošarinski izdelki morajo biti na Poljskem označeni s trošarinsko oznako. Za njeno namestitev odgovarja TS ali PP. Obveznost velja za: naftne derivate (2710, 2711, 2712, 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39, 2712 90 90), alkoholne pijače (3403 19, 2203 00, 2204, 2204, 2206 00, 2205, 2208, 2207 10 00, 2207 20 00) ter tobačne izdelke (2402, 2403 10). Trošarinski znaki in način označevanja ureja uredba objavljena 26. aprila 2004 (DzU RP št.80/742).