Poljska

Ustanavljanje družb na Poljskem

 

Organizacijske oblike družb

Poljski Zakon o družbah ureja naslednje glavne oblike družb:
 
Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Spółka partnerska (Sp.p.)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana Najmanj 2 partnerja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe Družbo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
Spółka komandytowa (Sp.k.)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več partnerjev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za Sp.p.
 
Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.)
komanditna delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 50.000 PLN (cca 11.905 EUR) 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za Sp.k. in S.A.
 
Spółka akcyjna (S.A.)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 100.000 PLN (cca 23.180 EUR) 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp.z.o.o.)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 5.000 PLN (cca 1.190 EUR) 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo družbeniki in uprava
Deleži so omejeno prenosljivi

 

Registracijski organ: KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

Koristen vir informacij za tuje investitorje: Agencija za informacije in  tuje investicije - PAIZ
Koristen vir za podjetja: Poljska agencija za razvoj podjetništva - PARP
 

Delniška družba (spółka akcyjna, SA)

Ustanovitelji/delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.

Kapital
Najmanjši znesek osnovnega kapitala je 100.000 PLN, od katerega mora biti pred registracijo vplačanih najmanj 25%. Družba se lahko ustanovi s prispevki v denarju in v naravi. Prispevke v naravi oceni sodni cenilec in morajo biti ob ustanovitvi izročeni v celoti.
Najmanjša nominalna vrednost delnice je 0.1 PLN. Delnice se lahko glasijo na prinosnika ali na ime in so lahko navadne ali prednostne.

Organi upravljanja
Odločitve se sprejemajo na skupščini delničarjev, ki se mora sestati najmanj enkrat letno. Za večino odločitev je potrebna navadna večina, tričetrtinska večina pa se zahteva za statusne spremembe in druge pomembne odločitve.
Nadzorni odbor je obvezen za vse delniške družbe in ga mora sestavljati najmanj 5 članov. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča članov.
Družbo vodi upravni odbor. Število članov upravnega odbora določa statut, ni omejitev glede državljanstva ali bivališča članov uprave.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.z.o.o.)

Ustanovitelji/družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča. Podjetje je mogoče ustanoviti na »klasičen način«, pa tudi preko spleta.

Kapital
Najmanjši osnovnega kapital je 5.000 PLN in mora biti v celoti vplačan pred vpisom v sodni register podjetij (KRS). Osnovni kapital je lahko v denarju ali v naravi. Najmanjši delež posameznega družbenika mora znašati 50 PLN.

Organi upravljanja
Odločitve se sprejemajo na skupščini družbenikov. Način glasovanja in potrebne večine določa statut.
Družbo vodi direktor ali upravni odbor. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča. Pogoji imenovanja in rok mandata uprave nista zakonsko opredeljena, ureja jih ustanovni akt družbe.

Če znaša osnovni kapital družbe prek 500.000 PLN in ima družba več kot 25 družbenikov, je konstituiranje nadzornega odbora obvezno. Sestavljajo ga najmanj 3 člani, pogoje imenovanja in trajanje mandata pa določa ustanovni akt družbe.

 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Poljskem


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Sp z.o.o.
Osnovni kapital: 5.000 PLN
Sedež: Varšava
 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Poljskem (pdf)

Postopek registracije družbe z omejeno odgovornostjo preko interneta (pdf)


Postopek registracije gospodarske dejavnosti, ki jo izvaja fizična oseba – samostojni podjetnik


Postopek registracije gospodarske dejavnosti, ki jo izvaja fizična oseba – samostojni podjetnik (pdf)