Slovaška

Pregled gospodarskih gibanj v državi Slovaški

Statistični indikatorji za obdobje 2019-2016

 

  2019* 2018* 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 5,5 5,5 5,4 5,4
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 113 113
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 95,2 90,2 85,0 80,9
 BDP per capita (v EUR): 17.467 16.545 15.593 14.865
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 163,3 153,0 154,6 149,0
 BDP per capita (PPP, v EUR): 29.958 28.074 28.381 27.378
 Rast BDP (v %): 3,8 3,7 3,4 3,3
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,4 5,6 7,1 9,5
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,2 2,5 1,4 -0,5
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -82,2 -77,6 -70,9 -65,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 84,3 78,9 71,5 66,9
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 5,3 4,9 4,3 6,2
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 4,4 4,5 3,9 3,7
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 2,6 3,6 5,3 3,2
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 460,8+ 499,9 473,6
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 528,9+ 489,3 411,1
Stopnja tveganja države (op): / 31 29 29
Razred tveganja (op): / B B B
Enostavnost poslovanja**: / 39 33 30


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-nov (posodobljeno februar 2019).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2018.


BDP in struktura potrošnje

V letu 2017 se je BDP povečal za 3,4 %. EIU napoveduje v letu 2018 3,7 % rast BDP, v letih 2019 in 2020 pa 3,8 % in 3,1 % rast BDP.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz) 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2017 2018* 2019* 2020*
Rast zasebne potrošnje 3,6 3,3 3,3 2,8
Rast javne potrošnje 0,2 2,0 2,2 2,5
Rast investicij 3,2 4,5 1,9 -1,0


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, september 2018.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Slovaška ima zelo odprto gospodarstvo. V letu 2017 so uvozili za 70,9 mlrd EUR, izvozili pa za 71,5 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 0,6 mlrd EUR, kar predstavlja 0,7 % BDP. V letu 2017 je Slovaška največ izvažala vozila, električno, elektronsko in strojno opremo, železo in jeklo ter mineralna goriva. Vodilni izvozni trg v letu 2017 je bila Nemčija, kamor so izvozili 20,6 % celotnega izvoza. Sledijo Češka, Poljska, Francija in Madžarska. Uvažali so v letu 2017 največ električno in elektronsko opremo, vozila, stroje, mineralna goriva ter plastiko. Največ so uvozili iz Nemčije (19,2 % od celotnega uvoza), Češke, Avstrije, Poljske in Madžarske.

 

Slovaška - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Električna in elektronska oprema 20,6 Vozila 26,4
Vozila 14,5 Električna in elektronska oprema 20,9
Stroji, jedrski reaktorji 12,2 Stroji, jedrski reaktorji 12,1
Mineralna goriva, olja 8,5 Železo in jeklo 4,8
Plastika in plastični izdelki 4,2 Mineralna goriva, olja 4,5
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Nemčija 19,2 Nemčija 20,6
Češka  16,2 Češka  11,6
Avstrija 10,2 Poljska 7,7
Poljska 6,5 Francija 6,3
Madžarska 6,4 Madžarska 6,1
Slovenija (16. mesto) 1,3 Slovenija (20. mesto) 0,7


Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Slovaškem so v letu 2016 znašale 39,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -9,0%. Celotne izhodne TNI Slovaške so v letu 2016 znašale 2,4 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala -18,1%.

 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Slovaškem 2016 - 2019 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2018.

 

Struktura tujih neposrednih investicij


V obdobju januar 2003 - april 2018 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 51,1 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Nemčija, sledita pa ji Južna Koreja in ZDA. Največ investicij je na področju nepremičnin in avtomobilskih delov.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2018

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Nemčija 11.551,9
Južna Koreja 5.289,9
ZDA 4.527,7
Italija 4.028,0
Avstrija 3.968,9
Druge države 21.763,4
Skupaj 51.129,9
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2018 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 7.952,9
Avtomobilski deli 4.128,5
Elektronske komponente 3.753,4
Kovine 2.595,3
Finančne storitve 1.131,5
Drugi sektorji 31.568,5
Skupaj 51.129,9
 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2018.Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo