Sončne elektrarne na Portugalskem - priložnost za slovenska podjetja

torek, 08. marec 2011

Portugalska je država brez lastnih fosilnih energetskih virov in je močno odvisna od uvoza nafte, zemeljskega plina in premoga, ki predstavljajo približno 85 % celotne porabe primarne energije (ADENE, 2009). Ravno zaradi velike variabilnosti cen fosilne energije in vse večje okoljske ozaveščenosti se je povečalo zanimanje za obnovljive vire energije in razvoj tehnologij z nizkimi emisijami ogljika. Dvig cen nafte pomembno vpliva na vedenje potrošnikov, ki se v vse večji meri odločajo za obnovljive vire energije in tehnologije, saj ti omogočajo alternativne sisteme oskrbe z energijo. Portugalski mediji in različna združenja, kot je na primer ADENE (Agencija za Energijo) so opravili veliko dela na področju osveščanja in izobraževanja potrošnikov o koristi sončne energije ter tehnologij, ki jo s pridom izrabljajo.

Ena najbolj cvetočih tehnologij za pridobivanje energije iz obnovljivih virov na Portugalskem, je tehnologija, ki omogoča izrabo sončne energije. Portugalska s svojo geografsko lego na jugu Evrope in s toplim podnebjem predstavlja državo z od 2200 do 3000 urami sonca letno. Z vidika fotonapetostnih modulov in kolektorjev ta država predstavlja potencialno tržišče v velikosti 15 milijonov m2 omenjenih modulov in kolektorjev. Fotovoltaični modul v Lizboni, ki je nagnjen pod kotom 40 stopinj in obrnjen proti jugu, na dan v povprečju proizvede 414 W/m2.

V okviru evropske strategije EU 20-20-20 si je Portugalska zadala postati ena izmed 5-ih vodilnih držav proizvodnic in izvoznic energije, nastale iz obnovljivih virov. Do leta 2020 naj bi 31% električne energije, ki jo Portugalska porabi, pridelali iz obnovljivih virov. V ta namen je bil pred kratkim ustvarjen mehanizem, ki končnemu kupcu omogoča dostop do informacije o tem, v kolikšni meri (procentualno) je energija, ki jo troši, proizvedena iz obnovljivih virov. Končni kupec lahko torej izbira med različnimi dobavitelji električne energije in se odloči za tistega, ki ima večji procent električne energije proizvedene iz obnovljivih virov.

Drugi cilj Portugalske je povečati izdelavo električne energije v sončnih elektrarnah s 150 MW izdelane električne energije v letu 2010 na 1500 MW v letu 2020. 500 MW naj bi zagotovile samo mikro in mini sončne elektrarne. Konec lanskega leta (2010) je bil na Portugalskem sprejet zakon, ki preko bonificiranja tarife s strani države zagotavlja odkup električne energije, proizvedene s t.i. mikroprodukcijo (sončne elektrarne), po ceni 0,40 EUR/kWh v prvih 8-ih letih od priklopa in 0,24 EUR/kWh v naslednjih 7-ih letih. Posamezniki lahko v omrežje prodajo maksimalno 3,68 kW, stanovanjski bloki pa do 11,04 kW.

Poleg različnih načinov subvencioniranja proizvodnje energije s pomočjo obnovljivih virov energije je portugalska vlada sprejela Zakon o nacionalnem sistemu energetskega certificiranja in kakovosti zraka v stavbah  (Decreto-Lei nº 78/2006), ki omogoča karakterizacijo stavb z vidika rabe energije in energetskih stroškov v normalnem obratovanju. Energetski certifikat je potreben za vse nove stavbe ter za stavbe stanovanjske ali komercialne narave ob sklenitvi kupoprodajne ali najemne pogodbe.

Doseganje zastavljenih ciljev na področju rabe obnovljivih virov energije bo Portugalska v največji meri dosegla preko investicij v fotovoltaiko (spomnimo se, da je največja sončna elektrarna v Evropi z 52000 fotovoltaičnimi moduli, ki se raztezajo na 60 hektarih, prav na jugu Portugalske), pa tudi z investiranjem v pridobivanje energije s hidroelektrarnami, biomaso in vetrom. Vse večja okoljska ozaveščenost in rast cen nafte tako državo kot posameznike spodbujata k vlaganju v alternativne vire energije, ki omogočajo posameznikom in inštitucijam, da postanejo čimbolj energetsko neodvisni.


 

 
Slika 1. Potencial za izrabo sončne energije.

VIR: Šúri M., Huld T.A., Dunlop E.D. Ossenbrink H.A., 2007. Potential of solar electricity generation in the European Union member states and candidate countries. Solar Energy, 81, 1295–1305, http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/.

Pripravila:

Brigita Jurišić, Bridge partner, Unipessoal LDA
E mail: brigita.jurisic@sapo.pt