Spremembe pri dodelitvi investicijskih spodbud v Srbiji

9. april 2019

Srbija tudi v letošnjem letu nadaljuje s spodbudami tujih neposrednih investicij. Tako je 19. 1. 2019 začela veljati Uredba o ureditvi meril za dodelitev spodbud za privabljanje tujih neposrednih investicij (v nadaljevanju Uredba). Slednja, glede na predhodno, vsebuje nekaj novih pravil in spremenjenih postopkov.
 

Minimalne zahteve in znesek investicijskih spodbud

Minimalni pogoji za dodelitev sredstev so ostali enaki, določeni so glede na stopnjo razvoja v posamezni lokalni samoupravi ter znašajo:

* za opustošena področja je minimalno vlaganje 100.000 evrov in odprtje desetih delovnih mest, kar pogojuje dodelitev investicijskih spodbud do 30 % upravičenih stroškov investicij v osnovna sredstva ali pa do 40 % upravičenih stroškov bruto osebnih dohodkov za obdobje dveh let oziroma največ 7000 evrov na eno delovno mesto;

* za četrto skupino (glede na stopnjo razvoja) je zahtevano vlaganje najmanj 200.000 evrov in odprtje dvajsetih novih delovnih mest, kar je pogoj za dodelitev investicijskih spodbud do 25 % upravičenih stroškov vlaganj v osnovna sredstva ali do 35 % upravičenih stroškov bruto osebnih dohodkov za obdobje dveh let, vendar največ 6000 evrov na posamezno delovno mesto;

* za tretjo skupino je zahtevano vlaganje najmanj 300.000 evrov in odprtje 30 delovnih mest, kar je  pogoj za dodelitev investicijskih spodbud do 20 % upravičenih stroškov vlaganj v osnovna sredstva ali do 30 % upravičenih stroškov bruto osebnih dohodkov za obdobje dveh let, vendar največ 5000 evrov na posamezno delovno mesto;

* za drugo skupino je zahtevano vlaganje najmanj 400.000 evrov in odprtje štiridesetih novih delovnih mest, kar je pogoj za dodelitev investicijskih spodbud do 15 % upravičenih vlaganj v osnovna sredstva ali do 25 % upravičenih stroškov bruto osebnih dohodkov za obdobje dveh let, vendar največ 4000 evrov na posamezno delovno mesto;  

* za prvo skupino pa je potrebno vložiti najmanj 500.000 evrov in odprtje petdesetih novih delovnih mest, kar je pogoj za dodelitev investicijskih spodbud do 10 % upravičenih vlaganj v osnovna sredstva ali do 20 % upravičenih stroškov bruto osebnih dohodkov za obdobje dveh let, vendar največ 3000 evrov na posamezno delovno mesto;

Rok za realizacijo investicijskega projekta ter odprtje novih delovnih mest je tri leta in začne teči takoj po oddani prijavi. Ob odobritvi senata se lahko podaljša do največ pet let od dneva prijave.

Ohranili sta se dve pravili:
- uporabnik sredstev mora zagotoviti najmanj 25 % upravičenih stroškov investicije iz lastnih sredstev
- vlagatelj je dolžan izplačevati osnovni dobiček in to najmanj 20 % višji kot je minimalni in to v skladu predpisi o delovnih razmerjih.
    

Najvažnejše materialne spremembe novih odločb

Ena od največjih sprememb je, da se pri obračunu upravičenih stroškov vlaganj upoštevana cena zmanjša za znesek javnih prihodkov! To pomeni, da se na primer carinjenje opreme za upravičeni strošek ne upošteva, kar do sedaj ni veljalo. DDV se tudi prej ni uvrščal med stroške, čeprav glede na računovodske kriterije in prakso spada v t. i. neodvisne stroške nabave ter tako skupaj z drugimi neodvisnim stroški nabave sestavlja nabavno vrednost osnovnih sredstev, kar je revizorjem služilo kot osnova za oceno izpolnjevanja pogojev vlaganja.

Naslednja zelo pomembna sprememba je višja vrednost poslovnega načrta. Če pride do prevelikih odstopanj od pogodbenih obveznosti, predvidenih v poslovnem načrtu, je uporabnik subvencij dolžan, da najkasneje do konca tretjega četrtletja o tem obvesti Ministrstvo, obenem pa v aneksu opiše spremembe in dopolnitve poslovnega načrta. Postavlja se vprašanje smiselnosti takšne rešitve, še posebej zato, ker na začetku investicijskega projekta ni mogoče zagotovo trditi, kakšna vsota bo dejansko porabljena, oziroma za kakšno opremo po posameznih letih. Upoštevati je potrebno, da se v primerih, ko je treba opremo zamenjati, cena slednje lahko spremeni, kar lahko povzroči dodatne stroške, ter časovno obdobje, v katerem se aneks lahko zaključi oziroma definira.
 

Spremembe v postopkih dodeljevanja sredstev

Postopki za dodelitev sredstev so v skladu z novimi uredbami spremenjeni. V investicijskih projektih, ki zajemajo do sto novih delovnih mest in pa več kot sto, glede na prejšnje ukrepe ni nobenih razlik. Tudi javnega razpisa za podelitev teh sredstev ni več.

Poleg tega je treba opozoriti, da sta Pismo o nameri ter obvestilo Razvojne agencije Srbije o možni stopnji spodbud sedaj neobvezna. Prošnja za dodelitev sredstev se lahko odda takoj, brez Pisma o nameri (čl. 18), vendar pa se vseeno predlaga, da se pred tem izvede določene korake, ki naj vsebujejo tudi Pismo o nameri vlagateljev, razen v primerih, ko urgentnost primera pogojuje takojšnjo prijavo (z upoštevanjem, da so vlaganja upravičena).

Prav tako je novost pri zbiranju obvezne dokumentacije ob prijavi, saj je dosedanje dokazilo o nekaznovanosti za pravne osebe ter odgovorne osebe vlagatelja zamenjala izjava, kar je precej enostavneje, saj je iskanje ustreznih potrdil v tujini lahko povzročalo resne težave.

Ukrep o obročnem izplačevanju sredstev vlagatelju ostaja še naprej v veljavi in sicer: v sorazmernem znesku v primerjavi z višino vlaganj v osnovna sredstva v vsakem letu realizacije investicijskega projekta ali pa v znesku, ki je sorazmeren številu na novo zaposlenih v vsakem letu investicijskega projekta (čl. 23).
 

Za katere investicije se podpore ne dodeli?

Nova pravila veljajo za investicije v vseh sektorjih, razen za področja prometa, programske opreme (razen če ni namenjena izboljšanju proizvodov ali proizvodnega procesa ter nudenju storitev servisnih centrov), gostinstva, iger na srečo, trgovine, proizvodnje sintetičnih vlaken, premoga in železa, tobaka in tobačnih izdelkov, orožja in municije, gradnje pomorskih trgovskih ladij na lastni pogon z več kot 100 bruto registrskih ton, letališč, komunalnega sektorja, energetskega širokopasovnega omrežja, ribištva in vodnih kultur.
 

Zavarovanja, ki jih je potrebno priložiti

Ukrep določa tudi, katera zavarovanja je ob vsakem zahtevku za izplačilo sredstev posameznih obrokov potrebno priložiti. Poleg poročila pooblaščenega revizorja o izpolnjevanju pogojev za izplačilo je treba dostaviti še bančno garancijo za vračilo posameznega obroka, dve prazni menici z menično garancijo za izplačilo zakonitih obresti. Menice se lahko zamenja z garancijo banke za pokritje zneska dodeljenih investicijskih spodbud.
 

Nadzor obstoječih pogodb v skladu s pravili nove uredbe

Potrebno je poudariti, da se nadzor nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti glede na končne pogodbe o dodelitvi sredstev, kot tudi odločitve po opravljenih nadzorih, opravlja v skladu z novo uredbo za leto 2019.
 

Odpravljena pravila prejšnjih uredb   

Ukinjeno je dodeljevanje investicijskih projektov ter kriterijev za analiziranje investicijskih projektov, odvisnih od števila zaposlenih oziroma odvisnih od tega, ali bo na novo zaposlenih več, ali manj kot sto.

Prav tako je ukinjeno dodeljevanje sredstev za storitve hotelskih zmogljivosti na območjih lokalnih skupnosti, na katerih se izvaja termalni ali podnebni turizem, kot tudi pravilo, da se lahko dodelijo sredstva za investicijske projekte v poljedelstvu.

Prejšnja prepoved, da se sredstva ne smejo dodeliti sektorjem logističnih centrov je ukinjena, kar posledično pomeni, da se lahko kandidira tudi za ta področja.

Še vedno velja domena "investicije posebnega pomena za Republiko Srbijo", tako kot je bilo že predhodno definirano.

Je pa iz uredbe izbrisana definicija "obdobje zagotovljenih vlaganj in zaposlovanja", kar je, predvidevamo, tehnična napaka (ali pa bo slednje obrazloženo v naslednji Pogodbi o dodelitvi sredstev), saj se uredba na omenjeni dekret sklicuje v členih, v katerih se regulira poročanje o realizaciji investicijskih projektov kot nadzora izpolnjevanja pogodbenih obveznosti (čl. 25 in 26).
 

Datumi začetka uporabe novih ukrepov

Uredba o kriterijih za dodelitev spodbud za neposredne investicije (Sl. glasnik RS, BR. 1/2019, v besedilu Uredba), je začela veljati z 19. 1. 2019. S tem se samo nadaljuje tradicija prejšnjih ukrepov "Uredb o pogojih ter načinu pridobitve direktnih investicij".

Za kakršnakoli vprašanja v zvezi dodelitvijo spodbud in investicijskimi projekti se lahko kadarkoli obrnete na Slovenski poslovni klub v Beogradu.  

Pripravila:
Mag. Danijela Fišakov
Predsednica
Slovenski poslovni klub v Beogradu
E: danijela.fisakov@spk.rs