Albanija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Albaniji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved

Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 105 105
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 13,7 12,2 12,3 13,6 12,8
 BDP per capita (v EUR): 4.786 4.265 4.297 4.753 4.478
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 38,7 35,1 34,3 37,2 34,0
 BDP per capita (PPP, v EUR): 13.554 12.254 11.975 12.977 11.850
 Rast BDP (v %): 5,0 8,0 -5,0 2,2 4,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 11,3 11,5 11,8 11,5 12,3
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,4 1,7 1,4 1,4 2,0
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -3,8 -4,1 -3,0 -4,1 -3,9
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 16,3 70,2 -38,0 6,2 11,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 11,6 33,5 -21,4 6,4 7,8
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 4,1+ 49,8 51,3 43,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): /      0,4+ 7,2 7,6 3,7
Stopnja tveganja države (op): / 49 49 49 51
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / / 82 63 65

Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU/IMF napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jan 2021 (posodobljeno april 2021).
(/) Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU, IMF; Factiva, april 2021
 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača v Albaniji je v Q3 2020 znašala 52.815 ALL ali približno 429 EUR. Pri tem je v javnem sektorju znašala 64.334 ALL (522 EUR), v privatnem sektorju pa 47.486 ALL (385 EUR). Najvišjo povprečno bruto plačo je v tem obdobju imel finančni in zavarovalniški sektor (102.262 ALL ali 830 EUR), sledi pa IKT sektor s 76.763 ALL ali 623 EUR. Najnižjo povprečno bruto plačo so v Q3 2020 imeli v kmetijskem sektorju (33.500 ALL ali 272 EUR), v trgovinski dejavnosti (39.051 ALL ali 317 EUR) in v gradbeništvu (41.845 ALL ali 340 EUR).

Minimalna bruto plača se je s 1.1.2021 povišala na 30.000 ALL, kar znaša približno 244 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -5,0 3,0 3,9 3,7
Rast javne potrošnje 3,2 3,6 4,4 1,6
Rast investicij -10,0 10,0 7,0 3,6
 

(*) EIU/IMF napoved.
 

Vir: EIU, IMF; Factiva, marec 2021.
 

Zunanja trgovina

Gibanje izvoza in uvoza

Albanija je imela v letu 2019 -3,2 mlrd EUR trgovinskega primanjkljaja, kar predstavlja 23 % BDP. Vrednost izvoza je v letu 2019 znašala 0,9 mlrd EUR. Uvoz blaga je v letu 2019 znašal 4,1 mlrd EUR. Največ je Albanija v letu 2019 uvažala mineralna goriva, strojno  opremo, električno in elektronsko opremo, vozila, ter plastiko in plastične izdelke. Največ so v letu 2018 uvozili iz Italije, 27,3 % od celotnega uvoza. Sledijo Turčija, Kitajska, Grčija in Nemčija. V izvozu prevladujejo obutev, mineralna goriva, tekstilni izdelki ter železo in jeklo. Vodilni izvozni trg v letu 2018 je bila Italija, kamor so izvozili 48 % celotnega izvoza. Druge pomembne izvozne države so še Srbija, Španija, Nemčija in Grčija.

 

Albanija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)(*) EIU/IMF napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 
Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Mineralna goriva, olja 10,5 Obutev 22,7
Stroji, jedrski reaktorji 7,8 Mineralna goriva, olja 11,9
Električna in elektronska oprema 7,2 Oblačila in obl. dodatki, nepleteni 11,3
Vozila 5,5 Oblačila in obl. dodatki, pleteni 10,0
Plastika in plastični izdelki 4,0 Železo in jeklo 7,0
 
 
Vodilni uvozni trgi 2018 % od celote Vodilni izvozni trgi 2018 % od celote
Italija 27,3 Italija 48,0
Turčija 8,4 Srbija 11,3
Kitajska 8,4 Španija 7,8
Grčija 8,1 Nemčija 4,3
Nemčija 7,7 Grčija 4,2
Slovenija (25. mesto) 0,7 Slovenija (14. mesto) 1,1


Vir: Factiva; ITC junij 2020.
 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Albaniji so v letu 2018 znašale 6,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 22,1 %. Celotne izhodne TNI Albanije so v letu 2018 znašale 0,5 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 15,5 %.
 

 
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Albaniji 2018 - 2021 (grafični prikaz)
 
 

(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2020.
 

 
Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 9,4 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Italija, sledita pa ji Avstrija in Nemčija. Največ investicij je na področju premoga, nafte, plina in obnovljivih virov energije.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020
 
Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
Italija 4.473,6
Avstrija 1.444,4
Nemčija 745,2
Grčija 570,5
Kanada 333,4
Druge države 1.442,4
Skupaj 9.393,1
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Premog, nafta, plin 4.144,7
Obnovljivi viri energije 2.041,7
Gradbeništvo 1.341,6
Transport 539,9
Finančne storitve 297,2
Drugi sektorji 1.027,9
Skupaj 9.393,1
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Titan Cement 346,8
Moncada Costruzioni (Moncada Energy Group) 285,6
American Bank of Albania 150,5
Melia Hotels International (Sol Melia Hotels & Resorts) 113,0
Trans-Adriatic Pipeline (TAP) 60,7
ProCredit Bank Albania 60,2
Fresh Property 56,1
 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.


Poglejte si tudi:


Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo