Argentina

Dajatve v Argentini

 

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Zunanjetrgovinski odnosi z Argentino temeljijo na Sporazumu o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju (Framework Trade and Economic Co-operation Agreement) iz leta 1990, na osnovi katerega si Argentina in države članice EU v medsebojni trgovini vzajemno priznavajo obravnavo po načelu države z največjimi ugodnostmi.

EU z Argentino nima sklenjenega sporazuma o prosti trgovini. V teku so pogajanja o prostem sporazumu v okviru Mercosur.
 

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dohodek podjetij

Davčna stopnja davka na dohodek podjetij je 35 %.

Davčna osnova je dobiček podjetij, zmanjšan za priznane stroške (stroške, povezane z nastankom dobička). Rezidenti (družbe, ustanovljene v Argentini in podružnice tujih družb) plačujejo davek na dohodek podjetij od svetovnega dohodka, vendar lahko uveljavljajo davčni odbitek za davek, plačan v tujini. Nerezidenti plačujejo davek na dohodek od dohodka, ustvarjenega v Argentini.
Kapitalski dobički so načeloma vključeni v davčno osnovo. Dividende, ki jih prejme rezident od rezidenčne družbe so izvzete iz davčne osnove, dividende, prejete od tujih družb so obdavčene (uveljavlja se lahko davčni odbitek za davek, plačan v tujini).
Neto izgube iz poslovanja se lahko prenesejo naprej za pet let, prenos izgub za nazaj ni dovoljen.
Davčne olajšave so v nekaterih panogah (obnovljivi viri energije, rudarstvo, gozdarstvo, biotehnologija, programska oprema) in v prosti coni Tierra del Fuego.
 

Davek po odbitku

Dividende: 0 %; 35 %
Julija 2016 je bil odpravljen 10 % davek po odbitku na dividende, izplačane nerezidentom. Davek po odbitku se plača le, če dividende presegajo akumulirani obdavčljivi dohodek družbe, zmanjšan za nekatere odbitke. V tem primeru znaša davčna stopnja 35 %.

Obresti: 35 %; 15,05 %
Splošna davčna stopnja znaša 35 %, v nekaterih primerih (če je posojilodajalec finančna ustanova ali dobavitelj opreme in so izpolnjeni nekateri pogoji) pa velja znižana 15,05 % davčna stopnja.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 12,25 %, 17,5 %, 21 %, 28 %, 31,5 %

Licenčnine za izkoriščanje patentov, izplačane nerezidentom, so predmet končnega davka v višini 28 % (35 % od 80 % bruto plačila), če je pogodba registrirana pri argentinskem uradu za industrijsko lastnino INTI, sicer pa v višini 31,5 % (35 % od 90 % bruto plačila).

Plačila tehničnih storitev (tehnična pomoč, inženiring, svetovanje) nerezidentom so predmet končnega davka v višini 21 % (35 % od 60 % bruto plačila), če je pogodba registrirana pri argentinskem uradu za industrijsko lastnino INTI in teh storitev ni na voljo v Argentini: Če je izpolnjen le pogoj registracije pri INTI, znaša davčna stopnja 28 % (35 % od 80 % bruto plačila), če pa ni izpolnjen nobeden od pogojev, znaša 31,5 % (35 % od 90 % bruto plačila).

Dohodki od avtorskih pravic so obdavčeni z 12,25 % (filmske pravice 17,5 %).
 

Davek na dodano vrednost (Impuesto al Valor Agregado – IVA)

Davek na dodano vrednost se plačuje na vseh stopnjah uvoznih, proizvodnih in trgovskih transakcij (tudi za finančne storitve).
Standardna stopnja je 21 %, znižana stopnja je 10,5 %, izvoz 0 %.
Nekatere transakcije so obdavčene s 27 % stopnjo.
Registracija – vsi subjekti, ki opravljajo obdavčljivo dejavnost, morajo biti registrirani za DDV; male transakcije so izvzete.
Na ravni provinc so transakcije obdavčene z dodatnim prometnim davkom, ki znaša v Buenos Airesu med 3 % in 5 %. Nekatere province predpisujejo za nekatere transakcije višji davek, industrijske dejavnosti pa so večinoma davka oproščene, ali pa zanje veljajo nižje stopnje.
Glavni za podjetja relevantni davčni predpisi: Zakon o davku na dohodek podjetij, Zakon o DDV, Zakon o davčnem postopku.

Davčni sporazumi: Argentina ima sklenjenih 18 davčnih sporazumov. S Slovenijo sporazum ni podpisan.
 

Koristne povezave:

  • Davčna uprava: AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos)