Brazilija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Braziliji

Statistični indikatorji  za obdobje 2020-2016

  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 212,1 210,7 209,2 207,7 206,1
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 25++ 25 25
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.604,6 1.574,6 1.580,5 1.817,0 1.617,7
 BDP per capita (v EUR): 7.566 7.471 7.559 8.752 7.847
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.973,8 2.905,0 2.810,2 2.865,5 2.843,2
 BDP per capita (PPP, v EUR): 14.025 13.790 13.432 13.796 13.802
 Rast BDP (v %): 2,4 2,5 1,2 1,1 -3,3
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 10,0 11,4 12,2 11,8 12,0
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,9 3,8 3,7 3,4 8,7
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -185,7 -175,4 -161,9 -135,6 -125,6
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 219,3 208,6 203,0 192,2 166,2
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,2 4,8 3,1 5,2 0,9
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,9 6,0 4,7 5,0 -10,3
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 78,3 77,1 74,8 60,6 65,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 7,5+ 50,8 50,7 39,0
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 26,7+ 216,7 182,5 182,1
Stopnja tveganja države (op): / 50 50 50 50
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / 109 125 123 121

Opombe:                                                                                                             

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb (posodobljeno maj 2019).
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2014-2017 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, maj 2019.


BDP in struktura potrošnje

V letu 2018 je Brazilija zabeležila rast BDP v višini 1,2 %. V letu 2019 je napovedana 2,5 % rast, v letu 2020 2,4 % rast ter v letu 2021 2,6 % rast BDP. V letu 2021 naj bi BDP po napovedih dosegel 1.685,3 mlrd EUR.

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)

 

 

 

 

  

(*) EIU napoved.

 Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 1,8 2,3 2,2 2,4
Rast javne potrošnje -0,5 -0,5 -0,2 -0,2
Rast investicij 2,0 4,5 4,6 4,0


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, februar 2019.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Brazilija je v letu 2017 uvozila za 135,6 mlrd EUR, izvozila pa za 192,2 mlrd blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 56,6 mlrd EUR, kar predstavlja 3,1 % BDP. V letu 2017 je Brazilija največ izvažala oljna semena, rudnine, mineralna goriva, vozila in meso. Vodilni izvozni trg v letu 2017 je bila Kitajska, kamor so izvozili 21,8 % od celotnega izvoza. Drugi izvozni trgi v letu 2017 so še ZDA, Argentina, Nizozemska in Japonska. Uvažali so največ mineralna goriva, električno in elektronsko opremo, stroje, vozila ter organske kemikalije. Največ so v letu 2017 uvozili iz Kitajske (18,1 % od celotnega uvoza), ZDA, Argentine, Nemčije in Južne Koreje.
 

Brazilija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Mineralna goriva, olja 14,3 Oljna semena in plodovi 11,9
Električna in elektronska oprema 13,8 Rude, žlindra in pepel 10,3
Stroji, jedrski reaktorji 11,6 Mineralna goriva, olja 9,8
Vozila 7,5 Vozila 6,8
Organski kemijski proizvodi 5,6 Meso in užitni klavniški proizvodi 6,4
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Kitajska 18,1 Kitajska 21,8
ZDA 16,7 ZDA 12,5
Argentina 6,3 Argentina 8,1
Nemčija 6,1 Nizozemska 4,2
Južna Koreja 3,5 Japonska 2,4
Slovenija (70. mesto) <0,1 Slovenija (60. mesto) 0,2

 

Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Braziliji so v letu 2016 znašale 563,9 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -1,0%. Celotne izhodne TNI Brazilije so v letu 2016 znašale 155,4 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala -5,5%.


 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Braziliji 2016 - 2019 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2018.

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - april 2018 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 306,1 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Nemčija in Španija. Največ investicij je na področju kovin in komunikacij.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2018

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 71.123,8
Nemčija 24.969,0
Španija 23.133,9
Združeno kraljestvo 23.014,6
Italija 22.158,6
Druge države 141.680,8
Skupaj 306.081,1
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2018 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Kovine 51.713,8
Komunikacije 49.505,2
Orig. avtomobilski deli 37.448,4
Finančne storitve 32.933,7
Kemikalije 11.315,3
Drugi sektorji 123.164,7
Skupaj 306.081,1
 
 


 Vir: FDI Intelligence, september 2018.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo