Češka

Pregled gospodarskih gibanj v državi Češki

Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016

 
  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 137++ 137 137
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 230,6 218,2 206,7 191,3 175,7
 BDP per capita (v EUR): 21.680 20.529 19.458 18.018 16.559
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 361,0 352,6 340,1 341,2 330,3
 BDP per capita (PPP, v EUR): 33.951 33.168 32.008 32.133 31.126
 Rast BDP (v %): 2,4 2,8 2,8 4,5 2,4
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 2,3 2,2 2,2 2,9 4,0
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,8 2,2 2,2 2,4 0,7
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -170,2 -157,6 -147,0 -119,2 -108,6
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 178,7 166,5 156,3 128,1 117,7
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,4 4,2 4,8 7,1 4,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,5 4,8 6,0 6,3 2,6
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 6,0 6,7 7,1 8,2 9,8
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 120,5+ 748,4 684,7 582,1
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 134,8+ 825,0 724,4 622,4
Stopnja tveganja države (op): / 30 30 29 28
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 35 30 27 26Opombe:                                                                                                            

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb (posodobljeno maj 2019).
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2014-2017 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, maj 2019.


BDP in struktura potrošnje

Češki BDP je v letu 2018 zrasel za 2,8 % in dosegel vrednost 206,7 mlrd EUR. EIU za leto 2019 napoveduje 2,8 % rast BDP, za leto 2020 2,4 % rast in za leto 2021 2,5 % rast BDP.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


 

 

 

 

  

 

 


(*) EIU napoved.

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 3,5 2,7 2,4 1,9
Rast javne potrošnje 3,9 3,0 1,9 2,1
Rast investicij 8,3 3,0 2,1 2,8


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, februar 2019.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Češka je v letu 2017 uvozila za 119,2 mlrd EUR, izvozila pa za 128,1 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 8,9 mlrd EUR, kar predstavlja 4,7 % BDP. V letu 2017 je Češka največ izvažala vozila, stroje, električno in elektronsko opremo, železo, jeklo ter izdelke iz plastike.  Največ so izvozili v Nemčijo (32,6 % celotnega izvoza), na Slovaško, Poljsko, Francijo in Združeno kraljestvo. V letu 2017 je Češka največ uvažala električno in elektronsko opremo, strojno opremo, vozila, plastiko in plastične izdelke ter mineralna goriva. Največ so uvozili iz Nemčije (29,7 % od celotnega uvoza), Poljske, Kitajske, Slovaške in Nizozemske.
 

Češka - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Električna in elektronska oprema 18,9 Vozila 21,3
Stroji, jedrski reaktorji 16,9 Stroji, jedrski reaktorji 18,8
Vozila 10,8 Električna in elektronska oprema 17,0
Plastika in plastični izdelki 5,5 Izdelki iz železa in jekla 3,7
Mineralna goriva, olja 5,5 Plastika in plastični izdelki 3,6
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Nemčija 29,7 Nemčija 32,6
Poljska 9,1 Slovaška 7,7
Kitajska 7,3 Poljska 6,0
Slovaška 5,8 Francija 5,1
Nizozemska 5,3 Združeno kraljestvo 4,9
Slovenija (26. mesto) 0,6 Slovenija (24. mesto) 0,5


Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Češkem so v letu 2016 znašale 105,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -4,4%. Celotne izhodne TNI Češke so v letu 2016 znašale 16,2 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala -4,5%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Češkem 2016 - 2019 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.

Vir: Factiva; ITC, september 2018.

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - april 2018 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 54,4 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Nemčija, sledijo pa ji ZDA in Avstrija. Največ investicij je na področju nepremičnin in avtomobilskih delov.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2018 
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Nemčija 14.145,4
ZDA 6.393,7
Avstrija 3.527,5
Japonska 3.327,5
Združeno kraljestvo 2.622,2
Druge države 24.415,2
Skupaj 54.431,6
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2018 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 7.457,7
Avtomobilski deli 6.785,2
Finančne storitve 4.350,9
Transport 2.516,4
Ind. stroj. opr. in orodja 2.346,3
Drugi sektorji 31.510,6
Skupaj 54.431,6
 
 


Vir: FDI Intelligence, september 2018.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo