Danska

Pregled gospodarskih gibanj v državi Danski

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 137 138
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 324,5 316,3 296,8 309,8 301,4
 BDP per capita (v EUR): 55.608 54.401 51.236 53.684 52.401
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 321,4 299,2 302,5 319,7 290,1
 BDP per capita (PPP, v EUR): 55.081 51.467 52.228 55.395 50.426
 Rast BDP (v %): 3,0 3,5 -4,0 2,3 2,4
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,3 5,7 5,5 3,7 3,8
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 0,9 0,5 0,4 0,8 0,8
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -95,3 -87,5 -83,7 -91,5 -90,7
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 112,9 106,6 100,4 107,7 101,2
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,8 6,6 -9,7 1,8 2,4
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 2,2 3,7 -7,9 0,5 3,6
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 3,7 -0,8 -15,8 -6,7 4,6
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 32,2+ 367,8 329,0 331,6
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 9,3+ 117,1 114,5 110,3
Stopnja tveganja države (op): / 16 16 16 18
Razred tveganja (op): / A A A A
Enostavnost poslovanja**: / / 4 3 3

 


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jan 2021 (posodobljeno april 2021).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2021.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Danska nima zakonsko predpisane minimalne plače. Povprečna bruto mesečna plača je v letu 2020 znašala 5.179 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -4,5 3,2 3,0 2,5
Rast javne potrošnje -1,2 1,8 0,7 0,5
Rast investicij 0,8 1,2 1,7 2,2


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2021.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2019 je Danska uvozila za 89,3 mlrd EUR, izvozila pa za 107,4 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 18,1 mlrd EUR. Največ so v letu 2019 izvozili v Nemčijo (13,3 % od celotnega izvoza), na Švedsko, Norveško, v Združeno kraljestvo in na Nizozemsko. Največ so v letu 2019 izvažali farmacevtske izdelke, stroje, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva ter optično, tehnično in medicinsko opremo. Uvozili so največ iz Nemčije (21,7 %), Švedske, Nizozemske, Kitajske in Norveške. Največ so v letu 2019 uvažali stroje in opremo, električno in elektronsko opremo, vozila, mineralna goriva in farmacevtske izdelke.
 

Danska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 12,5 Farmacevtski izdelki 16,0
Električna in elektronska oprema 10,2 Stroji, jedrski reaktorji 14,0
Vozila 8,7 Električna in elektronska oprema 8,9
Mineralna goriva, olja 6,8 Mineralna goriva, olja 4,4
Farmacevtski izdelki 4,6 Optična, tehn. in medic. oprema 3,7
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Nemčija 21,7 Nemčija 13,3
Švedska 12,0 Švedska 9,8
Nizozemska 7,8 Norveška 5,8
Kitajska 7,2 Združeno kraljestvo 5,6
Norveška 4,2 Nizozemska 4,9
Slovenija (36. mesto) 0,3 Slovenija (62. mesto) 1,0
 

Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Danskem so v letu 2018 znašale 97,1 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 7,3 %. Celotne izhodne TNI Danske so v letu 2018 znašale 161,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 4,6 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Danskem 2018 - 2021 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2020.
 

 
Struktura tujih neposrednih investicij 

V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 16,8 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Nemčija in Norveška. Največ investicij je na področju komunikacij in transporta.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 4.517,6
Nemčija 2.112,3
Norveška 1.922,2
Švedska 1.695,9
Združeno kraljestvo 1.359,8
Druge države 5.220,7
Skupaj 16.828,5
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Komunikacije 2.631,2
Transport 1.966,6
Nepremičnine 1.896,9
Finančne storitve 1.204,3
Progr. opr. in IT storitve 1.041,4
Drugi sektorji 8.088,3
Skupaj 16.828,5
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Biogen 697,8
Vattenfall 316,1
Skanska 310,7
Siemens Wind Power 224,6
Siemens 89,0
Alfa Laval 58,3
A-Inspektion 42,6

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo