Francija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Francija

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 65,4 65,3 65,1 65,0 64,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 122++ 122 122
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 2.538,6 2.465,2 2.418,4 2.357,5 2.295,0
 BDP per capita (v EUR): 38.801 37.768 37.132 36.274 35.394
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.949,6 2.934,9 2.878,7 2.637,9 2.651,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 45.082 44.962 44.198 40.589 40.896
 Rast BDP (v %): 1,3 1,0 1,2 1,7 2,4
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 7,7 8,0 8,3 8,7 9,1
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,4 1,2 1,3 2,1 1,2
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -624,3 -601,4 -588,4 -567,5 -539,9
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 563,1 541,9 534,0 517,9 495,2
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,3 1,6 1,8 3,5 4,0
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 2,7 2,5 2,3 1,2 4,1
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 51,8 53,8 54,9 50,8 33,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / / 1.822,4+ 1.723,7 1.579,3
Slovenski uvoz (v mio EUR): / / 1.181,4+ 1.273,6 1.180,5
Stopnja tveganja države (op): / 24 24 24 24
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 32 32 31 29Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-dec (posodobljeno marec 2020).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2020.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto mesečna plača v Franciji je konec leta 2019 znašala 1.521 EUR ( za 35 urni delovni teden), povprečna mesečna bruto plača pa 4.773,3 EUR.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 1,2 1,3 1,3 1,4
Rast javne potrošnje 1,3 1,1 1,0 1,2
Rast investicij 3,6 2,1 1,9 1,9


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2020.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Francija je v letu 2018 izvozila za 510,3 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 572 mlrd EUR. Rezultat je 61,7 mlrd EUR trgovinskega primanjkljaja, kar predstavlja 2,6 % BDP. Največ je Francija v letu 2018 izvažala v Nemčijo (14,7 % od celotnega izvoza), ZDA, Španijo, Italijo in Belgijo. Najpomembnejše blagovne skupine v izvozu so bili stroji in oprema, vozila, letala, električna in elektronska oprema ter farmacevtski izdelki. Francija je največ uvažala iz Nemčije (15,5 % od celotnega uvoza), Kitajske, Italije, Belgije in Španije. Največ so uvozili strojne opreme, vozil, mineralnih goriv, električne in elektronske opreme, ter plastike in plastičnih izdelkov.
 

Francija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2016 - 2021 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi
 

Glavne uvozne blagovne skupine 2018 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2018  % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 12,7 Stroji, jedrski reaktorji 11,9
Vozila 11,2 Vozila 9,9
Mineralna goriva, olja 11,2 Zračna in vesoljska plovila 9,1
Električna in elektronska oprema 8,8 Električna in elektronska oprema 7,9
Plastika in plastični izdelki 3,9 Farmacavtski proizvodi 6,0

 

Vodilni uvozni trgi 2018 % od celote Vodilni izvozni trgi 2018 % od celote
Nemčija 15,5 Nemčija 14,7
Kitajska 8,9 ZDA 8,0
Italija 7,6 Španija 7,8
Belgija 7,0 Italija 7,5
Španija 6,5 Belgija 7,1
Slovenija (46. mesto) 0,3 Slovenija (53. mesto) 0,2
 
 
Vir: Factiva; ITC, september 2019.
 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Franciji so v letu 2016 znašale 628,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -2,9%. Celotne izhodne TNI Francije so v letu 2016 znašale 1.134,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala -1,7%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Franciji 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 150,6 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Nemčija in Združeno kraljestvo. Največ investicij je na področju nepremičnin in poslovnih storitev.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019 
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 38.044,5
Nemčija 18.751,9
Združeno kraljestvo 15.674,1
Španija 10.724,7
Švica 10.514,7
Druge države 56.920,9
Skupaj 150.630,7
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 14.773,0
Poslovne storitve 14.335,0
Progr. opr. in IT storitve 12.647,9
Komunikacije 7.945,7
Finančne storitve 6.744,8
Drugi sektorji 94.184,5
Skupaj 150.630,7


 

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Airbus 2.204,0
ProLogis 2.076,9
Amazon.com 1.628,0
ArcelorMittal 1.207,5
IBM 1.039,0
Lidl 999,4
CGI Group 961,0
 

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo