Francija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Francija

Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016

 
  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 65,7 65,5 65,2 65,0 64,7
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 122++ 123 122
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 2.479,8 2.417,5 2.355,5 2.291,7 2.220,2
 BDP per capita (v EUR): 37.732 36.918 36.109 35.268 34.305
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.669,0 2.629,2 2.573,0 2.616,5 2.524,6
 BDP per capita (PPP, v EUR): 40.611 40.153 39.442 40.266 39.008
 Rast BDP (v %): 1,5 1,3 1,5 2,3 1,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 8,0 8,5 8,8 9,1 9,8
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,5 1,3 2,1 1,2 0,3
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -610,7 -590,6 -572,0 -538,4 -503,4
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 547,1 525,8 510,3 490,5 469,0
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,9 2,8 3,2 4,7 1,5
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,2 3,1 2,6 4,1 3,1
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 51,1 48,7 42,6 41,9 40,8
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 315,4+ 1.723,6 1.570,1 1.178,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 195,0+ 1.272,5 1.173,7 943,4
Stopnja tveganja države (op): / 24 24 24 24
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 32 31 29 28


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb (posodobljeno maj 2019).
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2014-2017 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, maj 2019.


BDP in struktura potrošnje

V letu 2018 je Francija zabeležila 1,5 % rast BDP, ki je dosegel vrednost 2.355,5 mlrd EUR. Za leto 2019 analitiki napovedujejo 1,3 %, za leti 2020 in 2021 pa 1,5 % in 1,6 % rast BDP.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 0,9 1,2 1,6 1,5
Rast javne potrošnje 1,1 1,3 1,3 1,3
Rast investicij 2,9 2,6 2,2 1,9


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, februar 2019.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Francija je v letu 2017 izvozila za 486,6 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 532,5 mlrd EUR. Rezultat je 45,8 mlrd EUR trgovinskega primanjkljaja, kar predstavlja 2 % BDP. Največ je Francija v letu 2017 izvažala v Nemčijo (14,8 % od celotnega izvoza), Španijo, Italijo, ZDA in Belgijo. Najpomembnejše blagovne skupine v izvozu so bili stroji in oprema, letala, vozila, električna in elektron. oprema ter farmacevtski izdelki. Francija je največ uvažala iz Nemčije (15,8 % od celotnega uvoza), Kitajske, Italije, Belgije in ZDA. Največ so uvozili strojne opreme, vozil, mineralnih goriv, električne in elektronske opreme, in letal.
 

Francija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi
 

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 13,4 Stroji, jedrski reaktorji 11,6
Vozila 10,6 Zračna in vesoljska plovila 9,9
Mineralna goriva, olja 9,7 Vozila 9,7
Električna in elektronska oprema 9,0 Električna in elektronska oprema 8,0
Zračna in vesoljska plovila 4,0 Farmacevtski izdelki 6,0


 

Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Nemčija 15,8 Nemčija 14,8
Kitajska 9,1 Španija 7,7
Italija 7,6 Italija 7,6
Belgija 6,7 ZDA 7,3
ZDA 6,5 Belgija 6,9
Slovenija (47. mesto) 0,3 Slovenija (54. mesto) 0,2
 
 
Vir: Factiva; ITC, junij 2018.
 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Franciji so v letu 2016 znašale 628,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -2,9%. Celotne izhodne TNI Francije so v letu 2016 znašale 1.134,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala -1,7%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Franciji 2016 - 2019 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2018.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - april 2018 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 147,0 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Nemčija in Združeno kraljestvo. Največ investicij je na področju nepremičnin in poslovnih storitev.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2018 
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 35.116,3
Nemčija 17.069,5
Združeno kraljestvo 15.798,4
Španija 10.405,3
Švica 9.954,4
Druge države 58.616,3
Skupaj 146.960,2
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2018 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 19.653,7
Poslovne storitve 13.352,1
Progr. opr. in IT storitve 11.781,1
Komunikacije 7.435,2
Finančne storitve 7.289,2
Drugi sektorji 87.448,6
Skupaj 146.960,2


 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2018.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo