Francija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Francija

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 65,4 65,3 65,1 65,0 64,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 122++ 122 122
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 2.378,0 2.224,0 2.426,1 2.365,4 2.297,1
 BDP per capita (v EUR): 36.347 34.072 37.250 36.396 35.426
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.835,9 2.606,0 2.873,6 2.646,8 2.654,2
 BDP per capita (PPP, v EUR): 43.344 39.924 44.121 40.726 40.932
 Rast BDP (v %): 7,1 -10,4 1,5 1,8 2,4
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 10,9 10,2 8,2 8,7 9,1
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,2 0,4 1,3 2,1 1,2
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -538,2 -476,4 -580,1 -571,0 -540,9
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 489,5 425,2 533,1 522,4 495,3
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 9,8 -14,9 1,8 4,6 4,6
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 8,4 -12,1 2,6 3,1 4,7
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 31,4 15,2 45,5 60,7 31,8
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 966,6+ 1.827,4 1.723,7 1.579,3
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 524,2+ 1.181,4 1.273,6 1.180,5
Stopnja tveganja države (op): / 26 24 24 24
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 32 32 31 29Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul (posodobljeno oktober 2020).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2020.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto mesečna plača v Franciji je konec leta 2019 znašala 1.521 EUR ( za 35 urni delovni teden), povprečna mesečna bruto plača pa 4.773,3 EUR.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 1,5 -8,5 5,6 4,3
Rast javne potrošnje 1,7 1,5 2,5 1,4
Rast investicij 4,3 -17,0 9,5 5,5


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, september 2020.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Francija je v letu 2019 izvozila za 531,3 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 577,4 mlrd EUR. Rezultat je -46,1 mlrd EUR trgovinskega primanjkljaja. Največ je Francija v letu 2019 izvažala v Nemčijo (14,1 % od celotnega izvoza), ZDA, Italijo, Španijo in v Združeno kraljestvo. Najpomembnejše blagovne skupine v izvozu so bili stroji in oprema, letala, vozila, električna in elektronska oprema ter farmacevtski izdelki. Francija je največ uvažala iz Nemčije (14,9 % od celotnega uvoza), Kitajske, Italije, ZDA in Španije. Največ so uvozili strojne opreme, vozil, mineralnih goriv, električne in elektronske opreme, ter farmacevtskih izdelkov.
 

Francija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi
 

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 13,1 Stroji, jedrski reaktorji 12,1
Vozila 11,5 Zrakoplovi, vesoljska plovila 9,6
Mineralna goriva, olja 10,3 Vozila 9,5
Električna in elektronska oprema 8,9 Električna in elektronska oprema 7,8
Farmacevtski izdelki 3,9 Farmacevtski izdelki 6,4

 

Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Nemčija 14,9 Nemčija 14,1
Kitajska 9,2 ZDA 8,5
Italija 7,6 Italija 7,6
ZDA 6,7 Španija 7,5
Španija 6,5 Združeno kraljestvo 6,8
Slovenija (44. mesto) 0,3 Slovenija (50. mesto) 0,3
 
 
Vir: Factiva; ITC, junij 2020.
 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Franciji so v letu 2018 znašale 699,1 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 6,3 %. Celotne izhodne TNI Francije so v letu 2018 znašale 1.277,8 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 5,9 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Franciji 2018 - 2021 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2020.
 

 
Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 167,9 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Nemčija in Združeno kraljestvo. Največ investicij je na področju nepremičnin in poslovnih storitev.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 41.703,6
Nemčija 24.118,0
Združeno kraljestvo 17.288,3
Španija 11.283,3
Švica 11.223,2
Druge države 62.302,5
Skupaj 167.918,9
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Nepremičnine 16.045,0
Poslovne storitve 15.438,2
Progr. opr. in IT storitve 13.202,4
Komunikacije 8.640,7
Transport 8.618,8
Drugi sektorji 105.973,7
Skupaj 167.918,9
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Airbus 2.503,6
ProLogis 2.399,6
Amazon.com 2.080,5
ArcelorMittal 1.258,0
IBM 1.207,7
Lidl 1.107,1
CGI Group 961,8

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo