Irska

Pregled gospodarskih gibanj v državi Irski

Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016

 
  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 4,9 4,8 4,8 4,8 4,7
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 69++ 70 69
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 341,8 330,3 316,9 293,8 272,1
 BDP per capita (v EUR): 69.998 68.076 66.050 61.636 57.557
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 362,3 351,3 336,4 326,5 303,6
 BDP per capita (PPP, v EUR): 74.076 72.541 70.102 68.526 64.205
 Rast BDP (v %): 3,0 3,5 6,5 7,2 4,9
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,6 5,2 5,7 6,8 8,4
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,2 0,8 0,7 0,3 -0,2
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -101,4 -97,9 -91,4 -85,1 -83,0
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 221,4 217,5 209,1 193,1 185,6
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,4 3,6 6,6 7,7 4,4
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 1,9 3,8 2,4 -9,3 18,5
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 10,7 12,1 3,2 -3,0 71,4
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 7,3+ 41,6 44,7 47,6
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 20,9+ 110,6 128,5 103,2
Stopnja tveganja države (op): / 24 24 23 25
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 23 17 18 15
 

Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb (posodobljeno maj 2019).
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2014-2017 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, maj 2019.

 

BDP in struktura potrošnje

V letu 2018 so imeli na Irskem 6,5 % rast BDP. Ta je znašal 316,9 mlrd EUR. Za leto 2019 je napovedana 3,5 % rast BDP, za leti 2020 in 2021 pa 3 % in 3,3 % rast. 
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 3,0 2,5 2,0 2,2
Rast javne potrošnje 4,0 3,2 3,5 2,8
Rast investicij -2,5 5,2 4,5 5,0


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, februar 2019.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Irski izvoz blaga je v letu 2017 znašal 194,4 mlrd EUR, uvoz pa 86,8 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je znašal 107,6 mlrd EUR ali 36,4 % BDP. Večina izvoznikov so podjetja v tuji lasti, delujejo pa na področju tehnologije, finančnih storitev in kemične industrije. Največ so v letu 2017 izvažali farmacevtske izdelke (27,8 % od celotnega izvoza), kemikalije, optično, tehnično in medicinsko opremo, električno in elektronsko opremo ter kozmetiko. Glavni izvozni trg v letu 2017 so bile ZDA, kamor so izvozili 27,1 % od celotnega izvoza. Sledijo Združeno kraljestvo, Belgija, Nemčija in Švica. V letu 2017 so največ uvažali letala, farmacevtske izdelke, stroje in opremo, mineralna goriva ter električno in elektronsko opremo. Največ so uvozili iz Združenega kraljestva (22,1 % od celotnega uvoza), ZDA, Francije, Nemčije in Kitajske.
 

Irska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Zračna in vesoljska plovila 21,2 Farmacevtski izdelki 27,8
Farmacevtski izdelki 10,6 Organski kemijski proizvodi 17,3
Stroji, jedrski reaktorji 9,1 Optična, tehn. in medic. oprema 10,2
Mineralna goriva, olja 6,0 Električna in elektronska oprema 6,6
Električna in elektronska oprema 5,8 Eterična olja, parfumerijski, kozmetični ali toaletni preparati 6,1

 

Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Združeno kraljestvo 22,1 ZDA 27,1
ZDA 20,6 Združeno kraljestvo 11,8
Francija 13,3 Belgija 10,9
Nemčija 8,7 Nemčija 8,2
Kitajska 5,6 Švica 5,1
Slovenija (62. mesto) <0,1 Slovenija (56. mesto) 0,1Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Irskem so v letu 2016 znašale 759,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala 27,3%. Celotne izhodne TNI Irske so v letu 2016 znašale 758,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala 16,3%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Irskem 2016 - 2019 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.

Vir: Factiva; ITC, september 2018.
 

Struktura tujih neposrednih investicij 


V obdobju januar 2003 - april 2018 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 75,4 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Združeno kraljestvo in Nemčija. Največ investicij je na področju programske opreme, IT storitev in farmacije.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2018 
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 44.377,3
Združeno kraljestvo 12.651,3
Nemčija 2.472,4
Nizozemska 2.116,7
Francija 1.547,7
Druge države 12.277,6
Skupaj 75.443,2
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2018 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Progr. opr. in IT storitve 15.416,2
Farmacija 9.055,6
Komunikacije 6.861,3
Finančne storitve 4.684,2
Medicinska oprema 3.267,3
Drugi sektorji 36.158,7
Skupaj 75.443,2
 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2018.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo