Irska

Pregled gospodarskih gibanj v državi Irski

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 5,0 5,0 4,9 4,9 4,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 69 70
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 417,6 387,6 367,5 355,4 328,0
 BDP per capita (v EUR): 83.239 77.824 74.384 72.851 68.007
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 442,9 393,4 394,7 393,8 350,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 88.253 78.984 79.873 80.640 72.750
 Rast BDP (v %): 8,3 5,0 2,5 5,9 8,9
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,7 6,0 5,7 5,0 5,8
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,2 2,8 -0,3 0,9 0,5
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -148,8 -125,2 -99,1 -108,3 -102,1
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 287,0 255,5 238,1 227,4 211,4
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 7,8 4,1 6,2 10,6 11,2
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 10,8 5,4 -10,0 32,0 3,5
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 62,9 17,3 -30,4 -41,6 57,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 56,2+ 54,8 53,8 41,7
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 135,7+ 147,0 139,2 111,0
Stopnja tveganja države (op): / 23 24 24 24
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / 24 23 17
 

Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt 2021 (posodobljeno januar 2022).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2021.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Od 1.februarja 2020 znaša minimalna bruto plača na Irskem 10,10 EUR na uro. Povprečna bruto mesečna plača je v letu 2020 znašala 3.867 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -9,1 4,1 4,8 2,4
Rast javne potrošnje 9,8 3,0 -2,0 2,0
Rast investicij -32,4 17,5 24,0 5,5


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, september 2021.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Irski izvoz blaga je v letu 2020 znašal 225,7 mlrd EUR, uvoz pa 87,3 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je znašal 138,4 mlrd EUR. Največ so v letu 2020 izvažali farmacevtske izdelke (35,8 % od celotnega izvoza), kemikalije, optično, tehnično in medicinsko opremo, električno in elektronsko opremo ter stroje. Glavni izvozni trg v letu 2020 so bile ZDA, kamor so izvozili 31 % od celotnega izvoza. Sledijo Belgija, Nemčija, Združeno kraljestvo in Kitajska. V letu 2020 so največ uvažali letala, stroje, organske kemikalije, farmacevtske izdelke ter električno in elektronsko opremo. Največ so uvozili iz Združenega kraljestva (22,8 % od celotnega uvoza), ZDA, Francije, Nemčije in Kitajske.
 

Irska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Zrakoplovi, vesoljska plovila 14,8 Farmacevtski izdelki 35,8
Stroji, jedrski reaktorji 12,5 Organski kemijski proizvodi 22,2
Organski kemijski proizvodi 9,9 Optična, tehn. in medic. oprema 7,5
Farmacevtski izdelki 9,5 Električna in elektronska oprema 6,9
Električna in elektronska oprema 6,8 Stroji, jedrski reaktorji 5,0

 

Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Združeno kraljestvo 22,8 ZDA 31,0
ZDA 14,5 Belgija 11,1
Francija 11,0 Nemčija 10,9
Nemčija 7,9 Združeno kraljestvo 9,0
Kitajska 7,1 Kitajska 6,1
Slovenija (59. mesto) <0,1 Slovenija (42. mesto) 0,1Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Irskem so v letu 2018 znašale 770,8 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 0,7 %. Celotne izhodne TNI Irske so v letu 2018 znašale 773,0 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 0,1 %.

 
 
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Irskem 2019 - 2022 (grafični prikaz)


 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.


 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 94,3 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Združeno kraljestvo in Nizozemska. Največ investicij je na področju progr.amske opreme, IT storitev in farmacije.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020
 
Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 56.755,8
Združeno kraljestvo 16.316,3
Nizozemska 2.455,6
Nemčija 2.433,4
Francija 1.804,9
Druge države 14.521,6
Skupaj 94.287,6
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Progr. opr. in IT storitve 21.832,3
Farmacija 10.206,6
Komunikacije 7.270,1
Nepremičnine 7.067,7
Finančne storitve 6.798,7
Drugi sektorji 41.112,3
Skupaj 94.287,6
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Microsoft 1.885,0
Amazon.com 1.870,2
Merck Sharp & Dohme 1.531,1
Google 1.451,0
Facebook 770,7
Vodafone Ireland 543,7
IBM 425,8
 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.
 

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo