Italija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Italiji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 60,4 60,5 60,6 60,6 60,7
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 206++ 205 206
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.709,9 1.607,2 1.786,6 1.767,8 1.737,2
 BDP per capita (v EUR): 28.322 26.583 29.507 29.164 28.634
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.314,4 2.148,6 2.378,6 2.192,4 2.240,7
 BDP per capita (PPP, v EUR): 38.345 35.536 39.289 36.156 36.935
 Rast BDP (v %): 6,0 -10,8 0,3 0,7 1,7
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 11,3 9,5 9,9 10,6 11,3
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 0,9 0,1 0,6 1,3 1,3
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -371,4 -329,8 -399,2 -406,4 -380,0
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 427,6 376,0 456,2 451,8 434,7
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 11,0 -17,5 1,4 1,7 6,0
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 9,1 -12,5 -0,2 2,8 6,5
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 21,4 17,1 26,1 33,6 9,8
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 1.471,3+ 3.887,6 3.851,0 3.252,5
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 1.839,7+ 4.757,1 4.626,7 4.341,3
Stopnja tveganja države (op): / 36 36 36 36
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 58 51 46 50



Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-jun (posodobljeno september 2020).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2020.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna bruto mesečna plača je v letu 2018 znašala 2.467 EUR. Italijanska regija Lombardija je imela najvišjo bruto plačo v državi, 2.625 EUR, najnižjo pa Bazilikata, 2.050 EUR.
Italija nima z zakonom predpisane minimalne plače, zato se le-ta določa s kolektivnimi pogodbami za posamezne sektorje.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 0,4 -10,0 6,0 2,4
Rast javne potrošnje -0,4 1,2 0,6 0,6
Rast investicij 1,4 -15,0 7,5 3,9


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, september 2020.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2019 je Italija izvozila za 456,2 mlrd EUR blaga, uvozila pa ga je za 399,2 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je v letu 2019 znašal 57 mlrd EUR. Največ je Italija v letu 2019 izvažala strojno opremo, vozila, farmacevtske izdelke, električno in elektronsko opremo ter plastiko. Glavni izvozni trg v letu 2019 je bila Nemčija, kamor so izvozili za 12,2 % celotnega izvoza. Sledijo Francija, ZDA, Švica ter Združeno kraljestvo. V letu 2019 je Italija največ uvažala nafto in plin, vozila, strojno opremo, električno in elektronsko opremo ter farmacevtske izdelke. Največ so v letu 2019 uvozili iz Nemčije (16,5 % od celotnega uvoza), Francije, Kitajske, Nizozemske in Španije.
 

Italija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Mineralna goriva, olja 12,4 Stroji, jedrski reaktorji 19,0
Vozila 10,2 Vozila 7,8
Stroji, jedrski reaktorji 9,8 Farmacevtski izdelki 6,3
Električna in elektronska oprema 7,7 Električna in elektronska oprema 6,0
Farmacevtski izdelki 5,8 Plastika in plastični izdelki 4,0
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Nemčija 16,5 Nemčija 12,2
Francija 8,7 Francija 10,5
Kitajska 7,5 ZDA 9,6
Nizozemska 5,4 Švica 5,5
Španija 5,1 Združeno kraljestvo 5,2
Slovenija (27. mesto) 0,8 Slovenija (24. mesto) 0,9
 

Vir: Factiva; ITC, junij 2020.
 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij
 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Italiji so v letu 2018 znašale 365,3 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 8,2 %. Celotne izhodne TNI Italije so v letu 2018 znašale 465,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 5,4 %.
 

 
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Italiji 2018 - 2021 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2020.


 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 84,1 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Združeno kraljestvo in Nemčija. Največ investicij je na področju transporta in komunikacij.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 19.740,7
Združeno kraljestvo 10.154,3
Nemčija 8.212,6
Francija 7.692,6
Španija 7.063,7
Druge države 31.219,4
Skupaj 84.083,5
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Transport 10.744,4
Komunikacije 9.439,8
Obnovljivi viri energije 8.136,0
Nepremičnine 5.794,5
Finančne storitve 4.210,9
Drugi sektorji 45.757,9
Skupaj 84.083,5
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Amazon.com 1.580,7
Ryanair 1.208,6
McArthurGlen 862,6
OPDE 843,8
Accenture 485,6
FedEx Express 366,4
NH Hotels (NH Hoteles) 311,6

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge