Izrael

Pregled gospodarskih gibanj v državi Izraelu

Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016

 
  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 9,2 9,0 8,9 8,7 8,5
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 391++ 403 395
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 325,7 317,8 313,2 312,6 287,7
 BDP per capita (v EUR): 35.516 35.261 35.356 35.894 33.676
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 317,5 308,7 297,0 297,1 288,3
 BDP per capita (PPP, v EUR): 34.631 34.252 33.525 34.106 33.748
 Rast BDP (v %): 2,9 3,1 3,2 3,5 4,0
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,3 4,2 4,2 4,2 4,8
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,0 1,2 0,8 0,2 -0,5
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -67,0 -68,2 -67,7 -60,7 -57,6
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 53,6 53,3 52,2 51,9 50,5
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,1 3,4 4,0 5,1 1,4
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 2,4 3,1 7,6 5,1 10,2
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 10,7 11,4 11,9 16,1 10,8
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 4,8+ 53,1 53,1 48,2
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 6,7+ 104,0 67,0 44,2
Stopnja tveganja države (op): / 28 27 27 27
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 49 54 52 49


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jan (posodobljeno april 2019).
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2014-2017 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, april 2019.


BDP in struktura potrošnje

Izrael je v letu 2018 zabeležil 3,2 % rast BDP, ki je znašal 313,2 mlrd EUR. Za leto 2019 je napovedana 3,1 % rast BDP, za leto 2020 2,9 %, za leto 2021 pa 4,2 % rast BDP.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)
(*) EIU napoved.

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 4,1 3,5 2,8 3,4
Rast javne potrošnje 4,0 3,2 2,2 2,5
Rast investicij 2,7 3,0 2,7 4,0


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, februar 2019.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Izrael običajno beleži primanjkljaj v blagovni menjavi, ki pa ga izravna z velikim presežkom na področju storitev in tako zagotavlja presežek na tekočem računu.

V letu 2017 je Izrael uvozil za 60,7 mlrd EUR, izvozil pa za 51,9 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 8,8 mlrd EUR, kar predstavlja 2,8 % BDP. Izrael največ izvaža drage kamne, predvsem diamante. Ti predstavljajo 25 % celotnega izvoza. Največ uvaža strojno in elektronsko opremo, mineralna goriva, električno in elektronsko opremo, drage kamne ter vozila. Vodilni izvozni partner so ZDA, kamor so v letu 2017 izvozili 28,2 % celotnega izvoza. Drugi pomembni izvozni trgi so še Združeno kraljestvo, Hong Kong, Kitajska in Belgija. Največ je Izrael v letu 2017 uvozil iz Kitajske (13 % od celotnega uvoza). Sledijo ZDA, Nemčija, Belgija in Italija.
 

Izrael - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 13,7 Biseri, dragi kamni, kovine 25,0
Mineralna goriva, olja 11,0 Električna in elektronska oprema 12,4
Električna in elektronska oprema 10,6 Farmacevtski izdelki 12,0
Biseri, dragi kamni, kovine 10,3 Stroji, jedrski reaktorji 7,8
Vozila 8,4 Optična, tehn. in medic. oprema 7,7
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Kitajska 13,0 ZDA 28,2
ZDA 11,6 Združeno kraljestvo 8,5
Nemčija 7,2 Hong Kong 6,9
Belgija 4,8 Kitajska 5,5
Italija 4,7 Belgija 4,5
Slovenija (43. mesto) 0,2 Slovenija (24. mesto) 0,6


Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Izrael so v letu 2016 znašale 96,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala 7,4%. Celotne izhodne TNI Izraela so v letu 2016 znašale 88,4 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala 8,1%.
 

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Izraelu 2016 - 2019 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2018.
 

Struktura tujih neposrednih investicij 


V obdobju januar 2003 - april 2018 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 21,9 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Kitajska in Francija. Največ investicij je na področju polprevodnikov ter programske opreme in IT storitev.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2018 
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 14.718,8
Kitajska 1.146,7
Francija 762,4
Združeno kraljestvo 747,0
Nemčija 387,8
Druge države 4.145,6
Skupaj 21.908,3
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2018 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Polprevodniki 7.358,7
Progr. opr. in IT storitve 1.798,6
Komunikacije 1.763,8
Nepremičnine 1.135,5
Finančne storitve 770,0
Drugi sektorji 9.081,7
Skupaj 21.908,3
 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2018.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo