Južna Koreja

Pregled gospodarskih gibanj v državi Južni Koreji

Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016

 
  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 51,5 51,3 51,2 51,0 50,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 524++ 528 526
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.456,6 1.420,5 1.366,0 1.354,0 1.274,2
 BDP per capita (v EUR): 28.279 27.672 26.695 26.558 25.090
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 1.858,8 1.817,6 1.759,7 1.768,2 1.714,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 36.090 35.403 34.390 34.681 33.757
 Rast BDP (v %): 2,3 2,4 2,7 3,1 2,9
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,6 3,5 3,8 3,7 3,7
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,6 1,6 1,5 1,9 1,0
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -462,7 -461,9 -437,4 -404,9 -354,1
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 557,4 558,6 538,8 511,0 461,2
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 1,9 2,6 3,9 1,9 2,6
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 1,6 1,1 1,5 7,0 4,7
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 6,6 9,2 13,5 15,1 10,9
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 15,1+ 116,4 113,6 52,9
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 58,1+ 301,4 303,5 284,0
Stopnja tveganja države (op): / 28 28 28 31
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 5 4 5 4


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)   Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb (posodobljeno maj 2019).
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2014-2017 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.
 

 

Vir: EIU; Factiva, maj 2019.


BDP in struktura potrošnje

V letu 2018 so v Južni Koreji zabeležili 2,7 % rast BDP. V letu 2019 je napovedana 2,4 % rast, v letu 2020 2,3 % in v letu 2021 2,7 % rast.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 2,8 2,5 2,4 2,4
Rast javne potrošnje 5,6 7,2 5,2 3,9
Rast investicij -2,1 0,2 0,6 1,1


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, februar 2019.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2017 je izvoz blaga dosegel 511 mlrd EUR, uvoz pa 404,9 mlrd EUR. Presežek Južne Koreje v blagovni menjavi je v letu 2017 znašal 106,1 mlrd EUR, kar predstavlja 7,8 % BDP. Največ so v letu 2017 izvozili električne in elektronske opreme, strojev, vozil, ladij ter mineralnih goriv. Glavni izvozni trgi v letu 2017 so bili Kitajska (24,8 % od celotnega izvoza),  ZDA, Vijetnam, Hong Kong in Japonska. Največ so v letu 2017 uvozili mineralnih goriv, električne in elektronske opreme, strojev, optične, tehnične in medicinske opreme ter železa in jekla. Največ so uvažali iz Kitajske (20,5 % od celotnega uvoza), sledijo Japonska, ZDA, Nemčija in Savdska Arabija.

 

Južna Koreja - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 
Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Mineralna goriva, olja 23,0 Električna in elektronska oprema 28,4
Električna in elektronska oprema 17,3 Stroji, jedrski reaktorji 12,1
Stroji, jedrski reaktorji 12,7 Vozila 10,8
Optična, tehn. in medic. oprema 4,5 Ladje, čolni 7,1
Železo in jeklo 3,5 Mineralna goriva, olja 6,3
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Kitajska 20,5 Kitajska 24,8
Japonska 11,5 ZDA 12,0
ZDA 10,6 Vijetnam 8,3
Nemčija 4,1 Hong Kong 6,8
Savdska Arabija 4,1 Japonska 4,7
Slovenija (82. mesto) <0,1 Slovenija (35. mesto) 0,3


Vir: Factiva; ITC, junij 2018.
 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Južni Koreji so v letu 2016 znašale 158,0 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala 0,5%. Celotne izhodne TNI Južne Koreje so v letu 2016 znašale 267,3 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala 7,6%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Južni Koreji 2016 - 2019 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2018.
 

Struktura tujih neposrednih investicij


V obdobju januar 2003 - april 2018 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 116,6 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Japonska in Nizozemska. Največ investicij je na področju elektronskih komponent in kemikalij.

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2018 
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 35.245,7
Japonska 18.498,8
Nizozemska 12.683,8
Francija 8.747,8
Nemčija 7.863,5
Druge države 33.541,8
Skupaj 116.581,5
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2018 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Elektronske komponente 25.232,2
Kemikalije 15.853,6
Avtomobilski deli 5.467,2
Polprevodniki 3.765,5
Finančne storitve 3.348,6
Drugi sektorji 62.914,3
Skupaj 116.581,5
 
 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2018.


Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo