Kanada

Pregled gospodarskih gibanj v državi Kanadi

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 38,1 37,7 37,4 37,1 36,7
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 4++ 4 4
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.635,7 1.615,1 1.553,4 1.454,2 1.459,9
 BDP per capita (v EUR): 42.968 42.794 41.523 39.221 39.745
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 1.795,3 1.770,1 1.724,1 1.572,7 1.572,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 47.163 46.899 46.085 42.421 42.819
 Rast BDP (v %): 2,3 1,8 1,7 2,0 3,2
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,7 5,8 5,7 5,8 6,3
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,0 1,9 2,0 2,2 1,6
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -430,3 -422,9 -415,9 -397,2 -391,8
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 419,1 414,1 404,3 382,7 375,1
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,3 2,1 2,0 3,1 1,4
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 2,1 1,7 0,9 2,6 4,2
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 32,2 25,7 35,6 39,4 25,6
Slovenski izvoz (v mio EUR): / / 94+ 95,4 80,9
Slovenski uvoz (v mio EUR): / / 111,9+ 57,7 88,7
Stopnja tveganja države (op): / 16 16 16 16
Razred tveganja (op): / A A A A
Enostavnost poslovanja**: / 23 22 18 22Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-dec (posodobljeno marec 2020).
(/)  Podatek ni na voljo.

 


 

Vir: EIU; Factiva, marec 2020.
 

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna plača v Kanadi znaša 9,61 EUR na uro, povprečna bruto plača pa 17,84 EUR na uro.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 1,6 1,7 2,1 2,3
Rast javne potrošnje 2,5 2,2 2,0 2,1
Rast investicij -0,6 1,6 2,1 2,3


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2020.


Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Izvoz blaga je v letu 2018 znašal 389,2 mlrd EUR, uvoz pa 406,9 mlrd EUR. Trgovinska bilanca je v letu 2018 zabeležila primanjkljaj v višini 17,7 mlrd EUR, kar predstavlja 1,2 % BDP. V letu 2018 je Kanada največ uvažala vozila, strojno, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva ter plastiko. Uvozili so največ iz trgov ZDA (51,1 % od celotnega uvoza), Kitajske, Mehike, Nemčije in Japonske. Največ so v letu 2018 izvozili na trg ZDA (75,1 % od celotnega izvoza), sledijo Kitajska, Združeno kraljestvo, Japonska in Mehika.

 

Kanada - gibanje izvoza in uvoza blaga 2016 - 2021 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2018 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2018  % od celote
Vozila 16,4 Mineralna goriva, olja 22,0
Stroji, jedrski reaktorji 15,0 Vozila 13,5
Električna in elektronska oprema 9,8 Stroji, jedrski reaktorji 7,7
Mineralna goriva, olja 7,9 Blago široke potrošnje 4,5
Plastika in plastični izdelki 3,7 Biseri, dragi kamni, kovine 4,0
 
 
Vodilni uvozni trgi 2018 % od celote Vodilni izvozni trgi 2018 % od celote
ZDA 51,1 ZDA 75,1
Kitajska 12,7 Kitajska 4,7
Mehika 6,2 Združeno kraljestvo 2,8
Nemčija 3,2 Japonska 2,2
Japonska 2,8 Mehika 1,4
Slovenija (72. mesto) <0,1 Slovenija (88. mesto) <0,1


Vir: Factiva; ITC, september 2019.

 

Tuje neposredne investicije


Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Kanadi so v letu 2017 znašale 579,3 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2014 je znašala 0,6 %. Celotne izhodne TNI Kanade so v letu 2017 znašale 788,2 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2014 pa je znašala 6,9 %.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Kanadi 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 249,7 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Nizozemska in Francija. Največ investicij je na področju programske opreme, IT storitev in kovin.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 105.123,4
Nizozemska 40.665,3
Francija 15.903,4
Združeno kraljestvo 14.327,0
Nemčija 12.361,8
Druge države 61.352,1
Skupaj 249.733,1
 
 
 Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Progr. opr. in IT storitve 27.331,7
Kovine 20.735,8
Komunikacije 16.100,6
Kemikalije 6.115,2
Hrana in tobak 5.939,2
Drugi sektorji 173.510,6
Skupaj 249.733,1

 

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019     

Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
General Motors (GM) Canada 3.985,2
Amazon.com 2.402,1
Ubisoft Entertainment 2.299,2
Ford 2.259,7
United Parcel Services (UPS) 1.167,1
IBM 844,2
FedEx Freight Canada 499,2

 

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo