Kanada

Pregled gospodarskih gibanj v državi Kanadi

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 38,1 37,7 37,4 37,1 36,7
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 4++ 4 4
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.556,7 1.464,1 1.550,4 1.454,2 1.459,9
 BDP per capita (v EUR): 40.893 38.795 41.440 39.221 39.745
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 1.729,8 1.642,5 1.723,1 1.572,7 1.572,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 45.441 43.520 46.059 42.421 42.819
 Rast BDP (v %): 3,7 -5,8 1,7 2,0 3,2
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 7,6 9,7 5,7 5,8 6,3
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,5 0,7 2,0 2,2 1,6
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -345,0 -317,5 -412,9 -397,2 -391,8
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 327,8 298,1 400,5 382,7 375,1
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,9 -12,4 1,3 3,1 1,4
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,8 -8,2 0,6 2,6 4,2
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 31,6 24,1 42,7 39,4 25,8
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 112,0+ 93,9 95,4 80,9
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 43,6+ 111,9 57,7 88,7
Stopnja tveganja države (op): / 17 16 16 16
Razred tveganja (op): / A A A A
Enostavnost poslovanja**: / 23 22 18 22Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2021).
(/)  Podatek ni na voljo.

 


Vir: EIU; Factiva, september 2020.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna plača v Kanadi znaša 9,61 EUR na uro, povprečna bruto plača pa 17,84 EUR na uro.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 1,6 -5,2 3,6 2,5
Rast javne potrošnje 2,1 5,1 2,0 1,2
Rast investicij -0,4 -11,3 4,0 2,6


(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, september 2020.


Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Izvoz blaga je v letu 2019 znašal 400,4 mlrd EUR, uvoz pa 412,6 mlrd EUR. Trgovinska bilanca je v letu 2019 zabeležila primanjkljaj v višini -12,2 mlrd EUR. V letu 2019 je Kanada največ uvažala vozila, strojno, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva ter plastiko. Uvozili so največ iz trgov ZDA (50,7 % od celotnega uvoza), Kitajske, Mehike, Nemčije in Japonske. Največ so v letu 2019 izvozili na trg ZDA (75,4 % od celotnega izvoza), sledijo Kitajska, Združeno kraljestvo, Japonska in Mehika.

 

Kanada - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Vozila 16,4 Mineralna goriva, olja 22,0
Stroji, jedrski reaktorji 15,3 Vozila 13,8
Električna in elektronska oprema 9,8 Stroji, jedrski reaktorji 7,8
Mineralna goriva, olja 7,3 Ostalo blago 4,9
Plastika in plastični izdelki 3,6 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 4,8
 
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
ZDA 50,7 ZDA 75,4
Kitajska 12,5 Kitajska 3,9
Mehika 6,1 Združeno kraljestvo 3,3
Nemčija 3,2 Japonska 2,1
Japonska 2,7 Mehika 1,2
Slovenija (70. mesto) <0,1 Slovenija (85. mesto) <0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Kanadi so v letu 2018 znašale 757,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 3,5 %. Celotne izhodne TNI Kanade so v letu 2018 znašale 1.122,9 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 6,0 %.
 

 
Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Kanadi 2018 - 2021 (grafični prikaz)


 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2020.


 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 266,9 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Nizozemska in Francija. Največ investicij je na področju programske opreme, IT storitev in kovin.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020
 
Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 115.299,0
Nizozemska 41.788,2
Francija 17.248,1
Združeno kraljestvo 15.437,7
Nemčija 13.073,0
Druge države 64.102,5
Skupaj 266.948,7
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Progr. opr. in IT storitve 32.920,7
Kovine 21.320,7
Komunikacije 17.603,1
Transport 7.141,3
Hrana in pijače 7.123,1
Drugi sektorji 180.839,9
Skupaj 266.948,7
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
General Motors (GM) Canada 4.203,2
Amazon.com 3.619,7
Ubisoft Entertainment 2.528,0
Ford 2.385,3
United Parcel Services (UPS) 1.177,8
IBM 900,9
FedEx Freight Canada 508,4
 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.
 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo