Kanada

Pregled gospodarskih gibanj v državi Kanadi

Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016

 
  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 37,6 37,3 37,0 36,6 36,3
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 4++ 4 4
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.433,0 1.431,9 1.453,9 1.457,5 1.375,4
 BDP per capita (v EUR): 38.107 38.410 39.345 39.796 37.902
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 1.558,2 1.533,3 1.494,5 1.510,9 1.464,2
 BDP per capita (PPP, v EUR): 41.438 41.129 40.443 41.253 40.349
 Rast BDP (v %): 1,6 1,7 2,1 3,0 1,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 6,7 6,6 5,8 6,3 7,0
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,6 1,9 2,3 1,6 1,4
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -409,6 -417,6 -406,9 -391,7 -372,2
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 378,9 387,2 389,2 374,7 354,6
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 1,5 0,9 2,4 1,1 1,3
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): -0,4 1,8 2,4 4,2 0,0
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 24,1 31,5 24,5 24,3 30,6
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 13,0+ 95,4 80,9 71,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 4,3+ 57,7 88,7 104,0
Stopnja tveganja države (op): / 15 16 16 15
Razred tveganja (op): / A A A A
Enostavnost poslovanja**: / 22 18 22 20


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)   Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb (posodobljeno maj 2019).
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2014-2017 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, maj 2019.


BDP in struktura potrošnje

Kanadski BDP je v letu 2018 zabeležil rast v višini 2,1 % in je znašal 1.453,9 mlrd EUR. Za leto 2019 je predvidena 1,7 % rast, za leti 2020 in 2021 pa 1,6 % in 2 % rast.

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 2,6 2,2 0,9 2,6
Rast javne potrošnje 2,3 2,0 2,4 1,8
Rast investicij 2,3 2,1 1,5 1,7


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, februar 2019.


Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Izvoz blaga je v letu 2017 znašal 374,8 mlrd EUR, uvoz pa 391,2 mlrd EUR. Trgovinska bilanca je v letu 2017 zabeležila primanjkljaj v višini 16,5 mlrd EUR, kar predstavlja 1,1 % BDP. V letu 2017 je Kanada največ uvažala vozila, strojno, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva ter plastiko. Uvozili so največ iz trgov ZDA (51,3 % od celotnega uvoza), Kitajske, Mehike, Nemčije in Japonske. Največ so v letu 2017 izvozili na trg ZDA (76 % od celotnega izvoza), sledijo Kitajska, Združeno kraljestvo, Japonska in Mehika.

 

Kanada - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 
Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Vozila 17,2 Mineralna goriva, olja 20,1
Stroji, jedrski reaktorji 14,6 Vozila 14,8
Električna in elektronska oprema 9,9 Stroji, jedrski reaktorji 7,7
Mineralna goriva, olja 6,9 Blago široke potrošnje 4,6
Plastika in plastični izdelki 3,7 Biseri, dragi kamni, kovine 4,4
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
ZDA 51,3 ZDA 76,0
Kitajska 12,7 Kitajska 4,3
Mehika 6,3 Združeno kraljestvo 3,2
Nemčija 3,2 Japonska 2,2
Japonska 3,1 Mehika 1,4
Slovenija (71. mesto) <0,1 Slovenija (83. mesto) <0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 

Tuje neposredne investicije


Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Kanadi so v letu 2016 znašale 554,0 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -1,7%. Celotne izhodne TNI Kanade so v letu 2016 znašale 704,2 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala 2,2%.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Kanadi 2016 - 2019 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2018.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - april 2018 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 210,9 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Francija in Nizozemska. Največ investicij je na področju programske opreme,  IT storitev in kovin.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2018

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 99.756,4
Francija 15.458,5
Nizozemska 14.718,2
Združeno kraljestvo 13.455,8
Nemčija 11.667,6
Druge države 55.831,7
Skupaj 210.888,4
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2018 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Progr. opr. in IT storitve 24.877,0
Kovine 18.445,1
Komunikacije 15.964,2
Kemikalije 5.768,0
Hrana in tobak 5.162,9
Drugi sektorji 140.671,1
Skupaj 210.888,4

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2018.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo