Kitajska

Pregled gospodarskih gibanj v državi Kitajski

Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016
 

  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 1.390,5 1.384,5 1.378,4 1.372,3 1.366,3
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 146++ 148 147
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 12.169,7 11.406,7 11.288,1 10.632,7 10.109,9
 BDP per capita (v EUR): 8.754 8.235 8.186 7.752 7.396
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 23.778,7 22.410,1 20.913,6 20.244,2 19.343,2
 BDP per capita (PPP, v EUR): 17.098 16.185 15.169 14.752 14.153
 Rast BDP (v %): 6,1 6,3 6,6 6,8 6,7
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,2 4,1 3,9 3,9 4,0
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,5 2,7 1,9 1,5 2,1
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -1.803,9 -1.718,7 -1.708,2 -1.540,1 -1.351,9
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 2.145,7 2.087,0 2.063,8 1.961,5 1.792,3
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,9 3,5 6,9 9,0 5,9
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,8 3,1 8,2 7,0 7,1
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 143,5 142,9 160,9 148,8 157,4
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 55,4+ 305,1 320,3 270,6
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 289,3+ 1.009,9 854,9 763,4
Stopnja tveganja države (op): / 44 44 45 45
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / 46 78 78 80


Opombe:                                                                                                             

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar (posodobljeno junij 2019).
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2014-2017 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, junij 2019.


BDP in struktura potrošnje

Rast kitajskega gospodarstva je v letu 2018 dosegla 6,6 %. Za leto 2019 je napovedana 6,3 % rast, v letih 2020 in 2021 pa naj bi rast BDP dosegla 6,1 %  in 5,6 %.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 7,3 6,2 6,3 6,0
Rast javne potrošnje 12,0 11,0 9,5 9,0
Rast investicij 4,6 5,0 4,4 3,5


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, februar 2019.


Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2018 je imela Kitajska 355,6 mlrd EUR presežka v blagovni menjavi, kar predstavlja 3,2 % BDP. Izvozili so za 2.063,8 mlrd EUR, uvozili pa za 1.708,2 mlrd EUR blaga. Največ so izvažali električno, elektronsko in strojno opremo, pohištvo, plastiko ter vozila. Vodilni izvozni trg v letu 2018 so bile ZDA, kamor so izvozili 19,2 % celotnega izvoza. Uvažali so največ električno in elektronsko opremo, mineralna goriva, stroje in opremo, rude ter optično, tehnično in medicinsko opremo. Največ so v letu 2018 uvozili iz Južne Koreje (9,6 % od celotnega uvoza), Japonske, Tajvana, ZDA in Nemčije.

 

Kitajska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2016 - 2021 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2018 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2018  % od celote
Električna in elektronska oprema 24,4 Električna in elektronska oprema 26,6
Mineralna goriva, olja 16,3 Stroji, jedrski reaktorji 17,2
Stroji, jedrski reaktorji 9,5 Pohištvo in svetila 3,9
Rude, žlindra in pepel 6,4 Plastika in plastični izdelki 3,2
Optična, tehn. in medic. oprema 4,8 Vozila 3,0
 
Vodilni uvozni trgi 2018 % od celote Vodilni izvozni trgi 2018 % od celote
Južna Koreja 9,6 ZDA 19,2
Japonska 8,4 Japonska 5,9
Tajvan 8,3 Južna Koreja 4,4
ZDA 7,3 Vijetnam 3,4
Nemčija 5,0 Nemčija 3,1
Slovenija (92. mesto) <0,1 Slovenija (57. mesto) 0,2


Vir: Factiva; ITC, junij 2019.


Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Kitajskem so v letu 2016 znašale 1.433,2 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala 5,6%. Celotne izhodne TNI Kitajske so v letu 2016 znašale 1.376,5 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala 7,2%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Kitajskem 2016 - 2019 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2018.
 

Struktura tujih neposrednih investicij


V obdobju januar 2003 - april 2018 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 1.187,4 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Japonska in Nemčija. Največ investicij je na področju kemikalij in finančnih storitev.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2018

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 236.937,4
Japonska 135.920,8
Nemčija 122.685,1
Tajvan 100.018,1
Južna Koreja 77.967,1
Druge države 513.834,7
Skupaj 1.187.363,1
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2018 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Kemikalije 116.486,1
Finančne storitve 98.530,9
Elektronske komponente 71.313,5
Transport 45.627,5
Avtomobilski deli 42.237,9
Drugi sektorji 813.167,0
Skupaj 1.187.363,1


 


Vir: FDI Intelligence, september 2018.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo