Libija

Dajatve v Libiji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Zunanjetrgovinski odnosi z Libijo niso urejeni z nobenim bilateralnim sporazumom. V Evro-mediteranskem sporazumu ima Libija status opazovalke. Libija tudi ni članica Svetovne trgovinske organizacije. Pri trgovinski menjavi med EU in Libijo se uporabljajo standardne carinske stopnje brez vseh ugodnosti.
 

Koristne povezave: 

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dobiček podjetij

Davčna stopnja davka na dobiček podjetij znaša 20%, povečana za 4% prispevek za obrambo ter za 0,5% kolkovine na skupni davek na dobiček.

Davčna osnova je dobiček, ki izvira iz katerega koli dohodka iz sredstev ali dela v Libiji, zmanjšanega za priznane stroške. Dobiček se ugotavlja na podlagi računovodskih izkazov, če pa nerezidenčna družba opravlja transakcije v Libiji, se lahko upošteva kategorija »domnevanega dobička«. Tudi rezidenčne družbe so lahko obdavčene po tem načelu, če način njihovega poslovanja (npr. veliko število notranjih transakcij) vodi k domnevi, da prikrivajo dobiček.

Dividende so izvzete iz davčne osnove, kapitalski dobički pa so vključeni v davčno osnovo in obdavčeni s standardno stopnjo davka na dobiček podjetij.

Neto izgube iz poslovanja se lahko prenesejo naprej za obdobje 5 let (10 let v naftnem sektorju), prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: Zakon št. 9/2010 za spodbujanje naložb določa režim olajšav za naložbe, ki pomenijo diverzifikacijo gospodarstva, razvoj podeželja, rast zaposlovanja idr. Med spodbudami so 5-letna oprostitev davka na dobiček, oprostitev za reinvestirane dobičke ter nekatere kapitalske dobičke, brezcarinski uvoz opreme idr. Davčne olajšave so na voljo tudi v prosti coni Misurata.
 

Davek po odbitku

Dividende: NI davka na dividende.
 
Obresti: 5%. Obresti na bančne depozite so obdavčene s 5% davkom po odbitku.
 
Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: Plačila za uporabo pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...) so praviloma vključena v davčno osnovo davka na dobiček podjetij.
 
Plačila podpornih tehničnih storitev: Dela, ki se opravljajo v Libiji so predmet davka na dobiček podjetij.
 

Davek na dodano vrednost

Libija nima davka na promet blaga in storitev.
 

Glavni davčni zakoni:
Zakon št. 11/2004 o davku na dobiček in Zakon št. 12/2004 o kolkovinah
 
Davčni sporazumi: Libija ima sklenjenih 11 davčnih sporazumov. S Slovenijo sporazum ni sklenjen. 
 

Koristne povezave: