Libija

Dajatve v Libiji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Zunanjetrgovinski odnosi z Libijo niso urejeni z nobenim bilateralnim sporazumom. V Evro-mediteranskem sporazumu ima Libija status opazovalke. Libija tudi ni članica Svetovne trgovinske organizacije. Pri trgovinski menjavi med EU in Libijo se uporabljajo konvencionalne stopnje dajatev (MFN stopnje).

 

Koristne povezave: 

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dohodek podjetij

Davčna stopnja davka na dohodek podjetij znaša 20%, povečana za 4% prispevek za obrambo ter za 0,5% kolkovine na skupni davek na dohodek.

Davčna osnova je dobiček, ki izvira iz katerega koli dohodka iz sredstev ali dela v Libiji, zmanjšanega za priznane stroške. Dobiček se ugotavlja na podlagi računovodskih izkazov, če pa nerezidenčna družba opravlja transakcije v Libiji, se lahko upošteva kategorija »domnevanega dobička«. Tudi rezidenčne družbe so lahko obdavčene po tem načelu, če način njihovega poslovanja (npr. veliko število notranjih transakcij) vodi k domnevi, da prikrivajo dobiček.

Dividende so izvzete iz davčne osnove, kapitalski dobički pa so vključeni v davčno osnovo in obdavčeni s standardno stopnjo davka na dobiček podjetij.

Neto izgube iz poslovanja se lahko prenesejo naprej za obdobje 5 let (10 let v naftnem sektorju), prenos izgub nazaj ni dovoljen.

Davčne olajšave: Zakon št. 9/2010 za spodbujanje naložb določa režim olajšav za naložbe, ki pomenijo diverzifikacijo gospodarstva, razvoj podeželja, rast zaposlovanja idr. Med spodbudami so 5-letna oprostitev davka na dobiček, oprostitev za reinvestirane dobičke ter nekatere kapitalske dobičke, brezcarinski uvoz opreme idr.
Davčne olajšave so na voljo tudi v prosti coni Misurata.

 

Davek po odbitku

Dividende:
NI davka na dividende.

Obresti: 5%
Obresti na bančne depozite so obdavčene s 5% davkom po odbitku.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine:
Plačila za uporabo pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...) so praviloma vključena v davčno osnovo davka na dohodek podjetij.

Plačila podpornih tehničnih storitev
Dela, ki se opravljajo v Libiji, so predmet davka na dohodek podjetij.
 

Davek na promet blaga in storitev

Libija nima DDV ali drugega davka na promet blaga in storitev.
 
Glavni davčni zakoni: Zakon št. 11/2004 o davku na dobiček in Zakon št. 12/2004 o kolkovinah

Davčni sporazumi: Libija ima sklenjenih 12 davčnih sporazumov. S Slovenijo sporazum ni sklenjen.
 


Posodobljeno: 9.10.2019