Libija

Ustanavljanje družb v Libiji

Organizacijske oblike družb

Zakonodajo o družbah, ki se nanaša na poslovanje tujcev, sestavljajo Uredba 207/2012 (skupna podjetja, podružnice), Zakon št 9/2010 (investicijska podjetja) in Zakon 9/2000 (podjetja v prostih conah). Zakonodaja se je v zadnjih letih pogosto menjala in se še spreminja, zato zahteva oblikovanje poslovne dejavnosti v Libiji skrbno načrtovanje. Organizacijske oblike, preko katerih lahko poslujejo tujci so:
 

Skupno podjetje (Mushtarika)

Skupno podjetje (Mushtarika) je libijska družba z dovoljeno tujo udeležbo. Uredba 207/2012 je uvedla zaostritev restrikcij in znižala največ dovoljeno tujo udeležbo v libijskem skupnem podjetju s 65% na 49% (oziroma 60% s soglasjem Ministrstva za gospodarstvo).
Mushtarika je navadno ustanovljena kot delniška družba in zanjo veljajo poleg uredbe št. 207/2012 pravila Trgovinskega zakonika.
Delniške družbe so razvrščene v 4 kategorije, za katere veljajo naslednje zahteve:
  • 13 do 25 ustanoviteljev in osnovni kapital 1 mio LYD,
  • 25 do 50 ustanoviteljev in osnovni kapital od 1 mio LYD do 2 mio LYD,
  • 50 do 100 ustanoviteljev in osnovni kapital od 2 LYD mio do 4 mio LYD,
  • 100 ali več ustanoviteljev in osnovni kapital nad 4 mio LYD.
Mushtarika se lahko ustanovi tudi kot družba z omejeno odgovornostjo. Družbenika morata biti najmanj 2; vsaj en družbenik mora biti libijski državljan, v tuji lasti pa je lahko največ 49% deležev družbe. Minimalni osnovni kapital mora znašati od 5.000 LYD do 30.000 LYD ter mora biti vplačan ob ustanovitvi.
Predsednik uprave (v primeru delniške družbe), ali direktor (v primeru družbe z omejeno odgovornostjo) mora biti libijski državljan.
Mushtarika lahko opravlja večino dejavnosti z izjemo nekaterih področij, ki so rezervirani za libijske državljane. Mednje spadajo trgovina na drobno, uvoz blaga, trgovsko zastopanje, kopenske transportna storitve, gradbene storitve za projekte, katerih vrednost ne presega 30 milijonov LYD. Nekatere druge dejavnosti so pridržane za libijske državljane v ločeni zakonodaji, npr. varnostne službe.

Podružnica

V Libiji lahko podružnica opravlja relativno širok obseg dejavnosti. Katere so dovoljene dejavnosti določa Ministrstvo za gospodarstvo in so taksativno naštete. Med njimi so gradbeništvo (pod pogojem, da projekt presega 50 milijonov LYD ), elektroinštalacije, dejavnosti v naftnem sektorju, telekomunikacije in informacijske tehnologije, industrijske dejavnosti, načrtovanje in svetovalne storitve in varstvo okolja. Da bi lahko registriralo podružnico, mora tuje podjetje dokazati, da ima potrebne izkušnje na področju načrtovanih dejavnosti in ob registraciji deponirati najmanj 150.000 LYD na nerezidenčni račun v lokalni banki.
Podružnica tujega podjetja ima to prednost, da ni potrebna libijska udeležba v kapitalu. Vendar pa mora biti direktor ali namestnik direktorja libijski državljan.

Investicijsko podjetje

Po Investicijskem zakonu št 9/2010, lahko vlagatelji ustanovijo investicijsko podjetje za dejavnosti v vseh pomembnih industrijskih sektorjih, razen v sektorju nafte in plina. Investicijski projekt je lahko v celoti v lasti tujega investitorja, pod pogojem, da tuje naložbe presegajo 5 milijonov LYD. Če ima libijski partner v lasti vsaj 50% naložbe, se minimalna naložba zmanjša na 2 milijona LYD 2. Na voljo so oprostitve davkov in carin. Dividende so prosto prenosljive in tuji vlagatelj je lahko lastnik nepremičnin v Libiji. Ta oblika je zlasti primerna za kapitalsko intenzivne projekte. Potrebno je dovoljenje, ki se dodeljuje za vsak posamezen primer posebej.

Podjetje v prosti coni

Poseben režim ureja podjetja, ki poslujejo v prostih conah (Zakon 9/2000). Podjetje v prosti coni se lahko ustanovi za proizvodnjo ali obdelavo blaga ali opravljanje storitev. Podjetje v prosti coni mora imeti vplačani kapital v višini najmanj 100.000 USD. Podjetja, ki poslujejo v prostih conah so upravičena do oprostitev in ugodnosti, ki so podobne tistim, ki jih imajo investicijska podjetja.

 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Libiji: Private Limited Company (PLC)
Osnovni kapital: 5.000 LYD
Sedež: Tripoli 
 

  Korak Trajanje Stroški
1. Preverjanje razpoložljivosti imena podjetja
Ustanovitelj pri notarju izpolni uradni obrazec, v katerem navede predloge imen in obliko podjetja. Notar preveri v registru razpoložljivost imena in izda uradno potrdilo o rezervaciji.
2 dni brezplačno
2. Izdelava akta o ustanovitvi in statuta
Dokumente pripravi notar, ustanovitelji morajo prinesti kopije osebnih dokumentov in zagotoviti ustrezne podatke o tem, kako bi radi oblikovali akte družbe.
7 dni 1% kapitala družbe oziroma 1.000 LYD, kar je več
3. Odprtje začasnega bančnega računa in deponiranje vplačanega osnovnega kapitala
Ustanovitelji odprejo račun družbe pri komercialni banki. Predložiti morajo potrdilo o rezervaciji imena, osnovnem kapitalu in imenih ustanoviteljev, ki ga izda notar.
3 dni
hkrati s korakom 2
brezplačno ali do 5.000 LYD
4. Prijava na davčnem uradu
Notar pošlje dokumentacijo družbe na davčni urad, ki žigosa dokumente in izda potrdilo o registraciji za davčne obveznosti.
7 dni 25 LYD ali 0,5% začetnega kapitala
5. Registracija v trgovinskem registru
Notar pošlje dokumentacijo družbe trgovinskemu registru, ki vpiše družbo v register in izda potrdilo o registraciji družbe.
4 dni 150 LYD + 0,5% začetnega kapitala
6. Registracija pri Gospodarski zbornici
Uredi notar. Zbornica izda potrdilo o registraciji.
2 dni 162,5 LYD
7. Pridobitev bančnega pisma pri notarju in odprtje bančnega računa
Po prejemu potrdila o registraciji notar pošlje banki pismo, na podlagi katerega lahko ustanovitelj odpre stalni bančni račun družbe.
1 dan brezplačno
8. Notarska overitev pogodbe o najemu poslovnih prostorov. Registracija družbe pri Skladu socialnega zavarovanja pri Ministrstvu za delo.
Ustanovitelj sklene najemno pogodbo za prostore, v katerih bo družba poslovala, in jo overi pri notarju. Nato registrira družbo pri Skladu socialnega zavarovanja pri Ministrstvu za delo.
1 dan brezplačno
9. Pridobitev dovoljenj za opravljanje dejavnosti
Odvisno od dejavnosti je potrebna pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti pri pristojnem ministrstvu.
10 dni 100,5 LYD
10. Izdelava žiga družbe
Ustanovitelji naročijo izdelavo žiga družbe.Predložiti je treba izvleček iz registra družb.
1 dan 20 do 70 LYD

Vir: Svetovna banka 2019

 

Koristne povezave: 

  • Registracijski urad: LIA (Libyan Investment Authority)

Posodobljeno: 10.10.2019