Litva

Pregled gospodarskih gibanj v državi Litvi

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved.

Statistični indikatorji za obdobje 2022-2018

  2022* 2021* 2020 2019 2018
 Število prebivalcev (v mio): 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / / 45 45
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 55,5 51,4 48,8 48,8 45,5
 BDP per capita (v EUR): 19.862 18.384 17.471 17.458 16.258
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 101,1 94,2 95,2 96,6 86,3
 BDP per capita (PPP, v EUR): 36.176 33.706 34.056 34.557 30.803
 Rast BDP (v %): 3,2 3,2 -0,8 4,3 3,9
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 7,6 8,4 8,9 6,3 6,1
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,9 1,5 1,1 2,2 2,5
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -36,1 -33,2 -33,0 -31,4 -30,1
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 32,6 30,0 29,9 29,2 27,4
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,1 4,8 -1,3 9,5 6,8
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 6,2 7,2 -6,0 6,3 6,0
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 0,9 0,9 0,4 1,0 0,8
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 75,2+ 103,5 95,4 70,0
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 28,6+ 39,1 41,3 39,7
Stopnja tveganja države (op): / 27 30 30 32
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / / 11 14 16Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU/IMF napoved.
(**) Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jul 2021 (posodobljeno oktober 2021).
(/) Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU, IMF; Factiva, september 2021.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna bruto mesečna plača je v Litvi v Q3 2020 znašala 1.455 EUR.  Minimalna bruto mesečna plača v Litvi v letu 2021 znaša 642 EUR.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2020 2021* 2022* 2023*
Rast zasebne potrošnje -4,6 5,3 4,5 3,2
Rast javne potrošnje 1,0 0,7 0,5 0,8
Rast investicij -8,1 6,0 3,9 3,3


(*) EIU/IMF napoved.


Vir: EIU,IMF; Factiva, september 2021.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2020 je izvoz blaga znašal 29,9 mlrd EUR, uvoz pa 33 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -3,1 mlrd EUR. Litva je v letu 2020 največ izvažala stroje, pohištvo, mineralna goriva, električno in elektronsko opremo ter plastiko. Največji izvozni trg je bila Rusija, kamor so v letu 2020 izvozili za 13,4 % od celotnega izvoza. Sledijo Latvija, Nemčija, Poljska in Nizozemska. Uvažali so največ mineralna goriva, stroje, vozila, električno in elektronsko opremo ter plastiko. Poljska je bila najpomembnejši uvozni trg v letu 2020, saj so iz nje uvozili za 13,1 % celotnega uvoza. Ostali vidnejši uvozni trgi so bili v letu 2020 še Nemčija, Rusija, Latvija in Nizozemska.

 

Litva - gibanje izvoza in uvoza blaga 2018 - 2023 (grafični prikaz)


(*) EIU/IMF napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2020 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2020 % od celote
Mineralna goriva, olja 11,3 Stroji, jedrski reaktorji 8,7
Stroji, jedrski reaktorji 11,2 Pohištvo 8,1
Vozila 9,1 Mineralna goriva, olja 7,0
Električna in elektronska oprema 8,6 Električna in elektronska oprema 6,8
Plastika in plastični izdelki 4,9 Plastika in plastični izdelki 5,7
 
Vodilni uvozni trgi 2020 % od celote Vodilni izvozni trgi 2020 % od celote
Poljska 13,1 Rusija 13,4
Nemčija 12,8 Latvija 9,3
Rusija 9,1 Nemčija 8,0
Latvija 7,8 Poljska 6,3
Nizozemska 5,5 Nizozemska 5,2
Slovenija (27. mesto) 0,4 Slovenija (48. mesto) 0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2021.

 

Tuje neposredne investicije

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Litvi so v letu 2018 znašale 15,0 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 6,5 %. Celotne izhodne TNI Litve so v letu 2018 znašale 3,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 17,5 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Litvi 2019 - 2022 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2021.


 
Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 15,2 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Nemčija, sledita pa ji ZDA in Rusija. Največ investicij je na področju transporta in finančnih storitev.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
Nemčija 2.160,9
ZDA 1.383,6
Rusija 1.328,9
Švedska 1.147,2
Finska 1.129,3
Druge države 8.049,5
Skupaj 15.199,3
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Transport 1.744,1
Finančne storitve 1.622,1
Nepremičnine 1.233,5
Progr. opr. in IT storitve 1.223,2
Komunikacije 934,5
Drugi sektorji 8.441,6
Skupaj 15.199,3
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij
(v mio EUR)
Ryanair 370,9
Snoras 331,1
Tele2 Lithuania 277,9
Danske Bank 107,0
Intersurgical 83,5
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 78,8
Devbridge 70,3

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo