Mehika

Pregled gospodarskih gibanj v državi Mehiki

Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016

  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 133,9 132,3 130,8 129,2 127,5
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 65++ 66 66
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.047,5 1.043,8 1.035,0 1.025,7 970,0
 BDP per capita (v EUR): 7.828 7.891 7.915 7.938 7.604
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.217,1 2.182,4 2.125,1 2.147,3 2.084,6
 BDP per capita (PPP, v EUR): 16.566 16.496 16.254 16.628 16.342
 Rast BDP (v %): 1,6 1,8 2,1 2,1 2,9
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,2 3,5 3,3 3,4 3,9
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,8 4,8 4,9 6,0 2,8
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -388,0 -395,3 -394,0 -372,4 -349,0
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 373,6 383,2 382,0 362,7 337,2
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,5 3,6 6,0 3,9 3,7
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 1,6 3,0 3,1 6,2 2,9
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 23,6 26,1 27,8 26,3 31,7
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 11,5+ 88,7 88,1 65,7
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 1,8+ 13,2 12,0 11,0
Stopnja tveganja države (op): / 45 44 44 44
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / 54 49 47 45

Opombe:                                                                                                             

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb (posodobljeno maj 2019).
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2014-2017 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, maj 2019.


BDP in struktura potrošnje

Mehika je imela v letu 2018 2,1 % gospodarsko rast. EIU napoveduje za leto 2018 1,8 % in za leto 2020 1,6 % rast BDP. V letu 2021 naj bi mehiški BDP dosegel 2,1 % rast in 1.129,5 mlrd EUR.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 2,7 2,2 1,7 2,0
Rast javne potrošnje 1,0 0,9 2,1 1,9
Rast investicij 1,2 0,5 -0,5 1,9


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, februar 2019.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza


V letu 2017 je izvoz blaga znašal 362,7 mlrd EUR, uvoz blaga pa 372,4 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 9,7 mlrd EUR ali 1 % BDP. V letu 2017 je Mehika največ izvažala na trg ZDA, 80 % od skupnega izvoza. Sledijo Kanada, Nemčija, Kitajska in Španija. Največ so izvozili vozil, električne in elektronske opreme, strojev in mineralnih goriv ter optične, tehnične in medicinske opreme. Uvoza je bilo v letu 2017 največ iz ZDA, kar 46,4 % od skupnega uvoza. Sledijo Kitajska, Japonska, Nemčija in Južna Koreja. Največ so uvažali električno, elektronsko in strojno opremo, vozila, mineralna goriva ter plastiko.

 

Mehika - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Električna in elektronska oprema 20,4 Vozila 24,9
Stroji, jedrski reaktorji 16,9 Električna in elektronska oprema 19,9
Vozila 9,9 Stroji, jedrski reaktorji 16,1
Mineralna goriva, olja 8,5 Mineralna goriva, olja 5,5
Plastika in plastični izdelki 5,5 Optična, tehn. in medic. oprema 4,3
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
ZDA 46,4 ZDA 80,0
Kitajska 17,6 Kanada 2,8
Japonska 4,3 Nemčija 1,7
Nemčija 3,9 Kitajska 1,6
Južna Koreja 3,7 Španija 1,0
Slovenija (63. mesto) <0,1 Slovenija (82. mesto) <0,1

 
Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Mehiki so v letu 2016 znašale 426,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -0,5%. Celotne izhodne TNI Mehike so v letu 2016 znašale 133,9 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala 1,9%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Mehiki 2016 - 2019 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2018.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - april 2018 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 287,1 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Španija in Nemčija. Največ investicij je na področju avtomobilskih delov in komunikacij.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2018 
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 95.888,7
Španija 34.960,1
Nemčija 26.273,1
Japonska 23.766,5
Kanada 15.030,4
Druge države 91.165,5
Skupaj 287.084,3
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2018 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Avtomobilski deli 33.426,8
Komunikacije 30.188,0
Kovine 22.809,8
Transport 15.828,0
Elektronske komponente 8.360,2
Drugi sektorji 176.471,2
Skupaj 287.084,3
 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2018.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo