Nemčija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Nemčiji

Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016

 
  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 82,8 82,8 82,8 82,8 82,6
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 235++ 237 236
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 3.613,1 3.491,6 3.377,1 3.279,6 3.144,1
 BDP per capita (v EUR): 43.617 42.150 40.768 39.627 38.075
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 3.936,9 3.867,2 3.787,3 3.850,4 3.697,3
 BDP per capita (PPP, v EUR): 47.525 46.683 45.725 46.527 44.766
 Rast BDP (v %): 1,8 1,2 1,5 2,5 2,2
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,3 3,2 3,4 3,8 4,2
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,5 1,7 1,9 1,7 0,4
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -1.191,9 -1.137,6 -1.087,2 -1.000,5 -920,8
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 1.438,4 1.382,6 1.328,7 1.269,1 1.188,4
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,0 2,6 2,5 5,3 2,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,1 3,1 3,3 5,3 4,0
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 53,9 67,3 69,1 69,0 52,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 1.690,1+ 6.265,4 5.706,2 5.158,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 1.397,4+ 5.548,6 5.236,4 4.638,4
Stopnja tveganja države (op): / 21 20 20 21
Razred tveganja (op): / B A A B
Enostavnost poslovanja**: / 24 20 17 14


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)   Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar (posodobljeno junij 2019).
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2014-2017 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, junij 2019.


BDP in struktura potrošnje

V letu 2018 je znašala gospodarska rast 1,5 %, BDP pa je dosegel 3.377,1 mlrd EUR. Za leto 2019 je napovedana 1,2 % rast BDP, v letih 2020 in 2021 pa analitiki napovedujejo rast BDP v višini 1,8 %.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 1,0 1,3 1,6 1,4
Rast javne potrošnje 0,9 1,2 2,0 1,0
Rast investicij 3,1 2,4 2,1 1,8


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, februar 2019.


 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Nemčija je v letu 2018 izvozila za 1.328,7 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 1.087,2 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je znašal 241,5 mlrd EUR ali 7,2 % BDP. V letu 2018 je Nemčija največ izvažala stroje, vozila, električno in elektronsko opremo, farmacevtske izdelke ter optično, tehnično in medicinsko opremo. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2018 so bile ZDA, kamor so izvozili 8,6 % od celotnega izvoza. Sledijo Francija, Kitajska, Nizozemska in  Združeno kraljestvo. Nemčija je v letu 2018 največ uvozila strojne, električne in elektronske opreme, vozil, mineralnih goriv ter farmacevtskih izdelkov. Največ je v letu 2018 uvozila iz Kitajske (9,7 % od celotnega uvoza), Nizozemske, Francije, ZDA in Italije.

 

Nemčija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2016- 2021 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2018 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2018  % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 12,9 Stroji, jedrski reaktorji 17,5
Električna in elektronska oprema 12,4 Vozila 16,9
Vozila 10,2 Električna in elektronska oprema 10,5
Mineralna goriva, olja 9,2 Farmacevtski izdelki 6,2
Farmacevtski izdelki 4,5 Optična, tehn. in medic. oprema 5,1
 
Vodilni uvozni trgi 2018 % od celote Vodilni izvozni trgi 2018 % od celote
Kitajska 9,7 ZDA 8,6
Nizozemska 8,2 Francija 8,0
Francija 6,0 Kitajska 7,1
ZDA 5,9 Nizozemska 6,4
Italija 5,5 Združeno kraljestvo 6,2
Slovenija (35. mesto) 0,6 Slovenija (39. mesto) 0,4


Vir: Factiva; ITC, junij 2019.

 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Nemčiji so v letu 2016 znašale 708,2 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -6,7%. Celotne izhodne TNI Nemčije so v letu 2016 znašale 1.203,4 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala -3,9%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Nemčiji 2016 - 2019 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.

Vir: Factiva; ITC, september 2018.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - april 2018 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 190,5 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Švica in Francija. Največ investicij je na področju transporta in komunikacij.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2018 
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 47.406,6
Švica 14.033,6
Francija 11.345,6
Nizozemska 10.891,5
Združeno kraljestvo 9.777,0
Druge države 97.077,0
Skupaj 190.531,2
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2018 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Transport 22.417,6
Komunikacije 7.229,8
Progr. opr. in IT storitve 6.308,3
Ind. stroj. opr. in orodja 5.529,6
Kemikalije 5.408,2
Drugi sektorji 143.637,7
Skupaj 190.531,2
 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2018.


 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo