Nizozemska

Pregled gospodarskih gibanj v državi Nizozemski

Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016
 

  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 17,3 17,3 17,2 17,1 17,0
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 511 508 506
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 796,6 757,8 775,3 738,2 706,0
 BDP per capita (v EUR): 45.956 43.900 45.120 43.206 41.597
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 861,6 852,5 830,0 826,9 787,6
 BDP per capita (PPP, v EUR): 49.710 49.386 48.304 48.393 46.395
 Rast BDP (v %): 1,7 1,6 2,5 3,0 2,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,8 3,8 4,8 5,9 7,3
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,8 2,6 1,6 1,3 0,1
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -433,6 -419,3 -416,0 -391,0 -354,0
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 490,7 478,2 484,2 461,9 419,4
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,6 2,3 3,7 6,7 1,5
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 2,6 2,4 3,2 6,4 -2,1
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 77,6 73,3 -138,3 280,1 145,7
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 435,4+ 565,5 528,9 448,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 808,7+ 1.063,5 913,6 923,2
Stopnja tveganja države (op): / 18 18 18 18
Razred tveganja (op): / A A A A
Enostavnost poslovanja**: / 36 32 28 27


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)   Podatki se nanašajo na obdobje jan-sep (posodobljeno dec 2019).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, december 2019.


BDP in struktura potrošnje

BDP je v letu 2018 zrasel za 2,5 %. V letu 2019 je napovedana 1,6 % rast BDP, v letih 2020 in 2021 pa naj bi rast BDP dosegla 1,7 %.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 2,3 1,0 1,4 1,5
Rast javne potrošnje 1,6 1,4 1,4 1,3
Rast investicij 3,2 3,7 2,5 2,0


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, september 2019.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2018 je Nizozemska izvozila za 486,3 mlrd EUR blaga, uvozila pa ga je za 415 mlrd EUR. To je privedlo do presežka v blagovni menjavi v višini 71,3 mlrd EUR ali 9,2 % BDP. Največ so v letu 2018 izvažali stroje, mineralna goriva, električno in elektronsko opremo, farmacevtske izdelke ter optično, tehnično in medicinsko opremo. Glavni izvozni trg v letu 2018 je bila Nemčija, kamor so izvozili 22 % celotnega izvoza. Sledijo Belgija, Francija, Združeno kraljestvo in ZDA. Uvažali so največ mineralna goriva, električno in elektronsko opremo, stroje, vozila ter farmacevtske izdelke. Največ so v letu 2018 uvozili iz Kitajske (15,5 % od celotnega uvoza), Nemčije, Belgije, ZDA in iz Združenega kraljestva.

 

Nizozemska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2016 - 2021 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2018 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2018  % od celote
Mineralna goriva, olja 17,2 Stroji, jedrski reaktorji 13,8
Električna in elektronska oprema 14,4 Mineralna goriva, olja 13,5
Stroji, jedrski reaktorji 13,1 Električna in elektronska oprema 13,1
Vozila 5,4 Farmacevtski izdelki 6,0
Farmacevtski izdelki 4,6 Optična, tehn. in medic. oprema 4,8
 
Vodilni uvozni trgi 2018 % od celote Vodilni izvozni trgi 2018 % od celote
Kitajska 15,5 Nemčija 22,0
Nemčija 14,5 Belgija 10,6
Belgija 8,1 Francija 8,1
ZDA 7,0 Združeno kraljestvo 7,8
Združeno kraljestvo 5,1 ZDA 4,3
Slovenija (66. mesto) 0,1 Slovenija (45. mesto) 0,2


Vir: Factiva; ITC, september 2019.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Nizozemskem so v letu 2016 znašale 3.679,3 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -2,4%. Celotne izhodne TNI Nizozemske so v letu 2016 znašale 4.589,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala -1,6%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Nizozemskem 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.

Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
 

Struktura tujih neposrednih investicij


V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 107,6 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Nemčija in Združeno kraljestvo. Največ investicij je na področju komunikacij ter programske opreme in IT storitev.


 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 38.069,3
Nemčija 15.088,2
Združeno kraljestvo 10.118,8
Francija 7.227,8
Kanada 4.819,9
Druge države 32.234,8
Skupaj 107.558,9
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Komunikacije 29.198,4
Progr. opr. in IT storitve 5.506,0
Kemikalije 4.374,9
Transport 3.895,9
Hrana in tobak 3.423,8
Drugi sektorji 61.159,8
Skupaj 107.558,9
 

 

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019 
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Google 1.677,9
British Telecom (BT) 1.162,8
Lidl 792,8
Saudi Basic Industries (SABIC) 545,2
Deutsche Bank 375,2
United Parcel Services (UPS) 314,8
DHL 307,4
  
 

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo