Nizozemska

Pregled gospodarskih gibanj v državi Nizozemski

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 17,4 17,3 17,3 17,2 17,1
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 507++ 511 508
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 817,8 773,4 811,7 775,3 738,3
 BDP per capita (v EUR): 46.999 44.618 47.020 45.125 43.208
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 932,1 886,9 920,1 841,0 839,8
 BDP per capita (PPP, v EUR): 53.564 51.166 53.302 48.947 49.148
 Rast BDP (v %): 5,0 -7,0 1,8 2,5 3,0
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,5 5,6 4,3 4,8 5,9
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 0,7 0,5 2,7 1,6 1,3
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -412,1 -374,0 -425,5 -412,9 -388,8
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 451,0 404,7 494,7 486,9 460,7
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 6,1 -13,5 2,3 3,7 6,7
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 6,5 -11,7 3,0 3,2 6,4
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 130,8 145,8 25,1 -202,8 85,2
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 146,2+ 585,6 565,5 530,0
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 263,9+ 1.095,0 1.063,5 914,8
Stopnja tveganja države (op): / 18 18 18 18
Razred tveganja (op): / A A A A
Enostavnost poslovanja**: / 42 36 32 28Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar (posodobljeno junij 2020).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, junij 2020.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Minimalna bruto mesečna plača v letu 2020 znaša 1.636 EUR, povprečna bruto mesečna plača pa je v letu 2019 znašala 2.770 EUR.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 1,4 -7,1 6,0 2,3
Rast javne potrošnje 1,6 3,1 2,1 1,9
Rast investicij 5,2 -5,0 4,0 3,1


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, maj 2020.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2019 je Nizozemska izvozila za 494,7 mlrd EUR blaga, uvozila pa ga je za 425,5 mlrd EUR. To je privedlo do presežka v blagovni menjavi v višini 69,2 mlrd EUR. Največ so v letu 2019 izvažali stroje, mineralna goriva, električno in elektronsko opremo, farmacevtske izdelke ter optično, tehnično in medicinsko opremo. Glavni izvozni trg v letu 2019 je bila Nemčija, kamor so izvozili 21,8 % celotnega izvoza. Sledijo Belgija, Francija, Združeno kraljestvo in ZDA. Uvažali so največ mineralna goriva, električno in elektronsko opremo, stroje, vozila ter farmacevtske izdelke. Največ so v letu 2019 uvozili iz Kitajske (15,6 % od celotnega uvoza), Nemčije, Belgije, ZDA in iz Združenega kraljestva.

 

Nizozemska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Mineralna goriva, olja 15,5 Stroji, jedrski reaktorji 14,4
Električna in elektronska oprema 14,8 Mineralna goriva, olja 12,9
Stroji, jedrski reaktorji 13,4 Električna in elektronska oprema 12,8
Vozila 5,8 Farmacevtski izdelki 6,8
Farmacevtski izdelki 5,1 Optična, tehn. in medic. oprema 5,2
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Kitajska 15,6 Nemčija 21,8
Nemčija 14,2 Belgija 10,5
Belgija 7,9 Francija 8,1
ZDA 7,5 Združeno kraljestvo 7,9
Združeno kraljestvo 4,7 ZDA 4,6
Slovenija (66. mesto) 0,1 Slovenija (48. mesto) 0,2


Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Nizozemskem so v letu 2016 znašale 3.679,3 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -2,4%. Celotne izhodne TNI Nizozemske so v letu 2016 znašale 4.589,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala -1,6%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Nizozemskem 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.

Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
 

Struktura tujih neposrednih investicij


V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 107,6 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Nemčija in Združeno kraljestvo. Največ investicij je na področju komunikacij ter programske opreme in IT storitev.


 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 38.069,3
Nemčija 15.088,2
Združeno kraljestvo 10.118,8
Francija 7.227,8
Kanada 4.819,9
Druge države 32.234,8
Skupaj 107.558,9
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Komunikacije 29.198,4
Progr. opr. in IT storitve 5.506,0
Kemikalije 4.374,9
Transport 3.895,9
Hrana in tobak 3.423,8
Drugi sektorji 61.159,8
Skupaj 107.558,9
 

 

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019 
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Google 1.677,9
British Telecom (BT) 1.162,8
Lidl 792,8
Saudi Basic Industries (SABIC) 545,2
Deutsche Bank 375,2
United Parcel Services (UPS) 314,8
DHL 307,4
  
 

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo