Nizozemska

Pregled gospodarskih gibanj v državi Nizozemski

Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016
 

  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 17,3 17,3 17,2 17,1 17,0
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 504++ 509 506
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 820,4 794,8 770,6 737,1 705,9
 BDP per capita (v EUR): 47.320 46.015 44.816 43.138 41.591
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 851,6 838,9 820,0 825,6 787,4
 BDP per capita (PPP, v EUR): 49.116 48.569 47.690 48.318 46.389
 Rast BDP (v %): 1,5 1,4 2,5 3,0 2,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,5 4,4 4,8 5,9 7,3
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,8 2,4 1,6 1,3 0,1
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -448,0 -430,8 -415,0 -391,0 -354,0
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 519,3 500,4 486,3 461,9 419,4
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,9 2,7 2,8 5,6 1,5
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 2,7 2,8 2,9 5,1 -2,1
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 210,1 171,0 22,6 280,1 145,7
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 48,1+ 566,0 528,9 448,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 84,2+ 1.062,8 913,6 923,2
Stopnja tveganja države (op): / 18 18 18 18
Razred tveganja (op): / A A A A
Enostavnost poslovanja**: / 36 32 28 27


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)   Podatki se nanašajo na obdobje jan-jan (posodobljeno april 2019).
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2014-2017 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, april 2019.


BDP in struktura potrošnje

BDP je v letu 2018 zrasel za 2,5 %. V letu 2019 je napovedana 1,4 % rast BDP, v letih 2020 in 2021 pa naj bi rast BDP dosegla 1,5 % in 1,8 %.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 2,4 1,2 1,3 1,5
Rast javne potrošnje 1,0 1,8 1,8 1,5
Rast investicij 4,8 1,5 0,4 1,0


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, februar 2019.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2017 je Nizozemska izvozila za 491,7 mlrd EUR blaga, uvozila pa ga je za 401,6 mlrd EUR. To je privedlo do presežka v blagovni menjavi v višini 90,1 mlrd EUR ali 12,2 % BDP. Največ so v letu 2017 izvažali stroje, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva, farmacevtske izdelke ter optično, tehnično in medicinsko opremo. Glavni izvozni trg v letu 2017 je bila Nemčija, kamor so izvozili 22,5 % celotnega izvoza. Sledijo Belgija, Združeno kraljestvo, Francija in Italija. Uvažali so največ mineralna goriva, električno in elektronsko opremo, stroje, vozila ter optično, tehnično in medicinsko opremo. Največ so v letu 2017 uvozili iz Kitajske (16,3 % od celotnega uvoza), Nemčije, Belgije, ZDA in  iz Združenega kraljestva.

 

Nizozemska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Mineralna goriva, olja 15,2 Stroji, jedrski reaktorji 14,3
Električna in elektronska oprema 15,1 Električna in elektronska oprema 13,4
Stroji, jedrski reaktorji 13,1 Mineralna goriva, olja 12,4
Vozila 5,4 Farmacevtski izdelki 5,1
Optična, tehn. in medic. oprema 4,2 Optična, tehn. in medic. oprema 4,6
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Kitajska 16,3 Nemčija 22,5
Nemčija 15,1 Belgija 10,5
Belgija 8,4 Združeno kraljestvo 8,7
ZDA 6,8 Francija 8,5
Združeno kraljestvo 4,7 Italija 4,0
Slovenija (68. mesto) 0,1 Slovenija (50. mesto) 0,2


Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Nizozemskem so v letu 2016 znašale 3.679,3 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -2,4%. Celotne izhodne TNI Nizozemske so v letu 2016 znašale 4.589,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala -1,6%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Nizozemskem 2016 - 2019 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.

Vir: Factiva; ITC, september 2018.
 

Struktura tujih neposrednih investicij


V obdobju januar 2003 - april 2018 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 91,5 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Nemčija in Združeno kraljestvo. Največ investicij je na področju komunikacij ter programske opreme in IT storitev.

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2018

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 31.897,7
Nemčija 12.075,8
Združeno kraljestvo 8.714,2
Francija 5.978,9
Kanada 4.400,2
Druge države 28.467,3
Skupaj 91.534,1
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2018 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Komunikacije 18.483,2
Progr. opr. in IT storitve 5.923,4
Kemikalije 4.345,8
Transport 3.622,8
Finančne storitve 3.365,5
Drugi sektorji 55.793,6
Skupaj 91.534,1
 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2018.Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo