Poljska

Pregled gospodarskih gibanj v državi Poljski

Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016

 
  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 38,2 38,2 38,2 38,3 38,3
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 124++ 124 124
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 551,7 527,8 496,8 465,8 425,0
 BDP per capita (v EUR): 14.426 13.798 12.992 12.177 11.081
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 1.070,7 1.040,0 996,5 978,7 937,9
 BDP per capita (PPP, v EUR): 28.000 27.193 26.051 25.584 24.459
 Rast BDP (v %): 3,0 3,5 5,1 4,8 3,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,5 5,7 6,1 7,3 8,9
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,8 1,9 1,7 2,0 -0,6
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -238,0 -233,1 -222,0 -200,5 -174,1
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 235,4 231,5 221,1 201,9 177,0
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,7 5,7 6,1 9,5 8,8
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 2,6 5,4 6,0 10,0 7,6
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 12,7 12,6 11,9 9,4 16,5
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 77,9+ 920,3+ 868,6 813,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 65,6+ 897,1+ 804,0 696,2
Stopnja tveganja države (op): / 32 32 33 35
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 33 27 24 25


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-jan (posodobljeno april 2019). 
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2014-2017 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, april 2019.


BDP in struktura potrošnje

Poljska je imela v letu 2018 5,1 % gospodarsko rast. EIU napoveduje za leto 2019 3,5 %, za leto 2020 3 %  ter za leto 2021 3,5 % rast BDP.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 4,8 3,9 2,8 3,1
Rast javne potrošnje 3,5 3,2 2,3 2,7
Rast investicij 8,0 4,5 3,5 3,8


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, februar 2019.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Poljska je v letu 2017 izvozila za 198,8 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 198,1 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je tako v letu 2017 znašal 0,7 mlrd EUR, kar predstavlja 0,2 % BDP. Največ so izvozili v Nemčijo (27,2 % od celotnega izvoza), sledijo Združeno kraljestvo, Češka, Francija in Italija. V izvozu so največji delež predstavljali strojna oprema, vozila, električna in elektronska oprema, pohištvo ter plastika. Največ je Poljska v letu 2017 uvozila iz Nemčije (22,7 % od celotnega uvoza). Sledijo Kitajska, Rusija, Italija in Francija. Največ so uvažali strojno, električno in elektronsko opremo, vozila, mineralna goriva ter plastiko.

 

Poljska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 12,3 Stroji, jedrski reaktorji 13,2
Električna in elektronska oprema 11,8 Vozila 12,0
Vozila 9,9 Električna in elektronska oprema 10,8
Mineralna goriva, olja 7,4 Pohištvo in svetila 5,8
Plastika in plastični izdelki 5,9 Plastika in plastični izdelki 4,6
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Nemčija 22,7 Nemčija 27,2
Kitajska 12,1 Združeno kraljestvo 6,4
Rusija 6,8 Češka  6,3
Italija 5,0 Francija 5,6
Francija 3,9 Italija 4,9
Slovenija (37. mesto) 0,4 Slovenija (33. mesto) 0,4


Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 

Tuje neposredne investicije


Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Poljskem so v letu 2016 znašale 168,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -6,9%. Celotne izhodne TNI Poljske so v letu 2016 znašale 26,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala -1,1%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Poljskem 2016 - 2019 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.

Vir: Factiva; ITC, september 2018.
 

Struktura tujih neposrednih investicij


V obdobju januar 2003 - april 2018 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 155,4 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Nemčija in Švedska. Največ investicij je na področju nepremičnin in avtomobilskih delov.


 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2018

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 27.288,4
Nemčija 18.313,9
Švedska 12.118,0
Francija 11.989,4
Združeno kraljestvo 11.440,3
Druge države 74.220,2
Skupaj 155.370,2
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2018 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 42.124,6
Avtomobilski deli 11.709,0
Transport 10.201,4
Hrana in tobak 6.104,0
Kovine 3.843,4
Drugi sektorji 81.388,1
Skupaj 155.370,2
 

 


Vir: FDI Intelligence, september 2018.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Sektorji z največjim potencialom v posameznih vojvodstvih – regijah (pdf)