Romunija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Romuniji

Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016

 
  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 19,4 19,5 19,6 19,7 19,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 86++ 85 86
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 202,7 201,1 198,6 187,5 170,3
 BDP per capita (v EUR): 10.451 10.319 10.144 9.531 8.613
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 491,8 470,6 449,2 451,3 414,4
 BDP per capita (PPP, v EUR): 25.385 24.361 23.136 22.770 20.820
 Rast BDP (v %): 3,7 3,8 4,3 7,0 4,8
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,1 4,0 4,2 4,8 5,6
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,0 3,1 4,6 1,3 -1,6
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -84,8 -81,9 -78,1 -69,4 -61,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 68,1 65,8 62,9 57,2 52,0
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,4 3,3 4,9 8,6 8,2
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,5 3,6 8,6 11,2 9,8
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 5,3 6,1 5,8 5,3 5,7
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 86,2+ 519,8 432,8 385,1
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 87,6+ 462,6 366,6 300,5
Stopnja tveganja države (op): / 39 39 38 38
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 52 45 36 35


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb (posodobljeno maj 2019).
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2014-2017 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, maj 2019.


BDP in struktura potrošnje

BDP se je v letu 2018 povečal za 4,3 %. EIU napoveduje v letu 2019 gospodarsko rast v višini 3,8 %, v letu 2020 3,7 % ter v letu 2021 3,8 % rast BDP. 
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 5,0 3,8 3,2 4,2
Rast javne potrošnje 6,5 4,0 5,5 3,0
Rast investicij -0,5 5,0 6,0 4,0


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, februar 2019.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2017 je izvoz blaga znašal 57,2 mlrd EUR, uvoz pa 69,1 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi Romunije je znašal 11,9 mlrd EUR ali 6,4 % BDP. Najpomembnejši izvozni trgi so bili Nemčija (23 % celotnega izvoza), Italija, Francija, Madžarska in Združeno kraljestvo. Največ so izvozili električne in elektronske opreme, vozil, strojev, pohištva ter mineralnih gnojiv. Največ so uvažali iz Nemčije (20,1 % od celotnega uvoza), sledijo Italija, Madžarska, Poljska in Francija. Največ so uvozili električne, elektronske in strojne opreme, vozil, mineralnih goriv ter plastike.

 

Romunija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Električna in elektronska oprema 15,5 Električna in elektronska oprema 17,5
Stroji, jedrski reaktorji 12,3 Vozila 16,3
Vozila 9,2 Stroji, jedrski reaktorji 11,0
Mineralna goriva, olja 6,6 Pohištvo in svetila 3,8
Plastika in plastični izdelki 5,4 Mineralna goriva, olja 3,8
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Nemčija 20,1 Nemčija 23,0
Italija 10,1 Italija 11,3
Madžarska 7,5 Francija 6,8
Poljska 5,5 Madžarska 4,7
Francija 5,3 Združeno kraljestvo 4,1
Slovenija (23. mesto) 0,7 Slovenija (26. mesto) 0,7


Vir: Factiva; ITC, junij 2018.
 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Romuniji so v letu 2016 znašale 66,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -3,8%. Celotne izhodne TNI Romunije so v letu 2016 znašale 0,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala -3,5%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Romuniji 2016 - 2019 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.

Vir: Factiva; ITC, september 2018.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

  
V obdobju januar 2003 - april 2018 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 129,9 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Francija, sledita pa ji Avstrija in Nemčija. Največ investicij je na področju nepremičnin in avtomobilskih delov.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2018

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Francija 15.307,5
Avstrija 14.205,9
Nemčija 12.620,7
ZDA 11.609,8
Španija 9.442,9
Druge države 66.742,0
Skupaj 129.928,3
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2018 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 34.948,2
Avtomobilski deli 8.077,7
Finančne storitve 4.982,7
Komunikacije 4.553,1
Hrana in tobak 4.478,1
Drugi sektorji 72.888,5
Skupaj 129.928,3
 
 Vir: FDI Intelligence, september 2018.

 


Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo