Romunija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Romuniji

Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016

 
  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 19,2 19,4 19,5 19,7 19,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 85 85 86
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 213,4 199,0 203,1 187,1 169,8
 BDP per capita (v EUR): 11.098 10.277 10.407 9.522 8.577
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 508,2 495,8 466,1 460,2 423,4
 BDP per capita (PPP, v EUR): 26.311 25.471 24.102 23.460 21.396
 Rast BDP (v %): 3,3 3,7 4,1 7,0 4,8
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,3 4,0 4,6 1,3 -1,6
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,5 4,2 4,1 1,1 -1,1
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -82,7 -79,0 -76,7 -69,4 -61,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 66,6 62,6 61,9 57,2 52,0
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,6 4,6 5,4 9,7 16,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,5 5,7 9,1 11,3 16,5
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 5,3 6,1 5,8 5,3 5,7
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 394,8+ 518,0 432,8 385,1
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 402,9+ 463,4 366,6 300,5
Stopnja tveganja države (op): / 38 39 38 38
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 52 45 36 35


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-sep (posodobljeno dec 2019).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, december 2019.


BDP in struktura potrošnje

BDP se je v letu 2018 povečal za 4,1 %. EIU napoveduje v letu 2019 gospodarsko rast v višini 3,7 %, v letih 2020 in 2021 pa 3,3 % rast BDP. 
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 4,7 5,3 3,4 3,6
Rast javne potrošnje 9,9 2,0 4,0 3,0
Rast investicij -3,1 4,8 3,5 4,0


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, september 2019.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2018 je izvoz blaga znašal 62,9 mlrd EUR, uvoz pa 78,1 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi Romunije je znašal 12,2 mlrd EUR ali 7,6 % BDP. Najpomembnejši izvozni trgi so bili Nemčija (23,1 % celotnega izvoza), Italija, Francija, Madžarska in Združeno kraljestvo. Največ so izvozili električne in elektronske opreme, vozil, strojev, mineralnih goril ter pohištva. Največ so uvažali iz Nemčije (20,3 % od celotnega uvoza), sledijo Italija, Madžarska, Poljska in Kitajska. Največ so uvozili električne, elektronske in strojne opreme, vozil, mineralnih goriv ter plastike.

 

Romunija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2016 - 2021 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2018 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2018  % od celote
Električna in elektronska oprema 15,4 Električna in elektronska oprema 17,6
Stroji, jedrski reaktorji 12,5 Vozila 17,4
Vozila 9,9 Stroji, jedrski reaktorji 11,0
Mineralna goriva, olja 7,5 Mineralna goriva, olja 4,4
Plastika in plastični izdelki 5,3 Pohištvo in svetila 3,7
 
Vodilni uvozni trgi 2018 % od celote Vodilni izvozni trgi 2018 % od celote
Nemčija 20,3 Nemčija 23,1
Italija 9,3 Italija 11,4
Madžarska 6,9 Francija 7,1
Poljska 5,6 Madžarska 4,9
Kitajska 5,3 Združeno kraljestvo 4,2
Slovenija (23. mesto) 0,8 Slovenija (28. mesto) 0,6


Vir: Factiva; ITC, september 2019.
 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Romuniji so v letu 2016 znašale 66,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -3,8%. Celotne izhodne TNI Romunije so v letu 2016 znašale 0,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala -3,5%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Romuniji 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.

Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

  
V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 132,4 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Francija, sledita pa ji Avstrija in Nemčija. Največ investicij je na področju nepremičnin in avtomobilskih delov.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Francija 14.967,8
Avstrija 14.202,7
Nemčija 12.877,4
ZDA 12.239,7
Španija 9.408,2
Druge države 68.747,7
Skupaj 132.443,3
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 35.982,9
Avtomobilski deli 8.275,4
Hrana in tobak 5.486,9
Komunikacije 4.462,9
Finančne storitve 4.309,0
Drugi sektorji 73.926,1
Skupaj 132.443,3
 

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Filasa International 2.996,3
Automobile Dacia 2.158,7
Continental 1.562,3
CTP Invest 1.255,0
Holcim Romania 1.176,4
Warehouses De Pauw (WDP) 1.012,9
New Europe Property Investments (NEPI) 938,9Vir: FDI Intelligence, julij 2019.

 


Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo