Rusija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Rusiji

Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016

 
  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 146,8 146,9 147,0 147,0 147,0
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 9++ 9 9
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.391,8 1.360,5 1.377,1 1.394,7 1.155,9
 BDP per capita (v EUR): 9.475 9.261 9.364 9.487 7.865
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 3.464,8 3.409,2 3.326,3 3.375,2 3.275,7
 BDP per capita (PPP, v EUR): 23.598 23.202 22.627 22.956 22.279
 Rast BDP (v %): 1,6 1,6 1,7 1,5 -0,2
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,3 5,0 4,8 5,2 5,5
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 4,3 4,9 2,9 3,7 7,0
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -223,9 -219,9 -211,1 -210,7 -172,5
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 378,0 377,8 375,8 312,8 253,8
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,8 3,9 6,2 5,1 3,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,8 3,9 3,4 17,4 -4,0
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 20,5 18,5 12,7 25,3 29,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 176,3+ 790,0 838,8 751,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 222,3+ 370,5 294,1 238,9
Stopnja tveganja države (op): / 53 53 53 54
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / 31 35 40 36


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-mar (posodobljeno junij 2019).
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2014-2017 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, junij 2019.


BDP in struktura potrošnje

BDP je v letu 2018 zabeležil 1,7 % rast in je znašal 1.377,1 mlrd EUR. Po napovedih EIU se bo gospodarska rast v letih 2019 in 2020 povečala za 1,6 %, v letu 2021 pa naj bi dosegla 1,7 %.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)(*) EIU napoved.

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 2,5 2,1 2,6 3,2
Rast javne potrošnje 0,3 0,2 0,4 0,3
Rast investicij 2,2 1,5 1,8 2,0


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, februar 2019.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2018 je Rusija uvozila za 211,1 mlrd EUR, izvozila pa za 375,8 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 164,7 mlrd EUR, kar predstavlja 12 % BDP. V strukturi izvoza prevladuje gorivo, blago široke potrošnje, železo in jeklo, žita, ter biseri in kovine. V uvozu prevladujejo strojna, elktrična in elektronska oprema, vozila, farmacevtski izdelki in plastika. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2018 je bila Kitajska, kamor so izvozili 12,5 % celotnega izvoza. Sledijo Nizozemska, Nemčija, Belorusija in Turčija. Najpomembnejši uvozni trg v letu 2018 je bila Kitajska, od koder so uvozili 21,9 % od celotnega uvoza. Sledijo Nemčija, ZDA, Belorusija in Italija.

 

Rusija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2016 - 2021 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2018 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2018  % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 18,3 Mineralna goriva, olja 52,9
Električna in elektronska oprema 12,6 Blago široke potrošnje 14,2
Vozila 9,9 Železo in jeklo 5,2
Farmacevtski izdelki 4,4 Žita 2,3
Plastika in plastični izdelki 4,1 Biseri, dragi kamni, kovine 2,3
 
Vodilni uvozni trgi 2018 % od celote Vodilni izvozni trgi 2018 % od celote
Kitajska 21,9 Kitajska 12,5
Nemčija 10,7 Nizozemska 9,7
ZDA 5,3 Nemčija 7,6
Belorusija 5,1 Belorusija 4,9
Italija 4,4 Turčija 4,8
Slovenija (38. mesto) 0,4 Slovenija (79. mesto) 0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2019.

 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Rusiji so v letu 2016 znašale 354,9 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -5,5%. Celotne izhodne TNI Rusije so v letu 2016 znašale 301,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala -4,4%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Rusiji 2016 - 2019 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2018.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - april 2018 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 293,5 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Nemčija, sledijo pa ji ZDA in Kitajska. Največ investicij je na področju nepremičnin in avtomobilskih delov.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2018 
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Nemčija 38.889,3
ZDA 32.409,4
Kitajska 23.931,9
Francija 16.885,6
Finska 16.782,3
Druge države 164.560,9
Skupaj 293.459,3
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2018 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 40.873,9
Orig. avtomobilski deli 29.541,8
Hrana in tobak 21.970,4
Transport 13.878,3
Ind. stroj. opr. in orodja 11.658,8
Drugi sektorji 175.536,0
Skupaj 293.459,3
 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2018.


 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo