Rusija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Rusiji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 148,9 149,0 148,9 148,8 148,6
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 9++ 9 9
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.580,5 1.515,8 1.507,1 1.401,7 1.395,6
 BDP per capita (v EUR): 10.615 10.173 10.116 9.424 9.398
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 3.921,3 3.760,9 3.739,3 3.426,3 3.346,0
 BDP per capita (PPP, v EUR): 26.335 25.241 25.107 23.025 22.522
 Rast BDP (v %): 1,3 -5,2 1,3 2,2 1,7
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,9 5,0 4,6 4,8 5,2
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 4,8 4,2 4,5 2,9 3,7
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -173,2 -154,3 -226,9 -210,8 -211,0
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 298,4 258,5 373,9 375,5 312,5
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 6,8 -12,1 -1,0 5,6 5,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 9,3 -31,9 1,3 3,0 17,4
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 23,2 22,7 21,0 7,5 25,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 277,4+ 886,2 789,9 838,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 187,2+ 540,6 369,8 294,1
Stopnja tveganja države (op): / 55 53 53 53
Razred tveganja (op): / C C C C
Enostavnost poslovanja**: / 28 31 35 40


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*)   EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+)   Podatki se nanašajo na obdobje jan-apr (posodobljeno julij 2020).
(/)    Podatek ni na voljo. 

 

 

Vir: EIU; Factiva, julij 2020.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna bruto mesečna plača v Rusiji je konec leta 2019 znašala 659 EUR, minimalna plača pa v letu 2020 znaša 172,70 EUR.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 2,6 -11,4 1,7 2,8
Rast javne potrošnje 1,5 -0,8 0,9 1,1
Rast investicij 1,4 -12,0 1,4 1,9


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, maj 2020.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2019 je Rusija uvozila za 226,9 mlrd EUR, izvozila pa za 373,9 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 147 mlrd EUR. V strukturi izvoza prevladuje gorivo, blago široke potrošnje, železo in jeklo, biseri in kovine ter stroji. V uvozu prevladujejo strojna, elktrična in elektronska oprema, vozila, farmacevtski izdelki in plastika. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2019 je bila Kitajska, kamor so izvozili 13,4 % celotnega izvoza. Sledijo Nizozemska, Nemčija, Turčija in Belorusija. Najpomembnejši uvozni trg v letu 2019 je bila Kitajska, od koder so uvozili 22,2 % od celotnega uvoza. Sledijo Nemčija, ZDA, Belorusija in Italija.

 

Rusija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 17,7 Mineralna goriva, olja 52,2
Električna in elektronska oprema 12,2 Ostalo blago 13,1
Vozila 9,7 Železo in jeklo 4,3
Farmacevtski izdelki 5,8 Biseri, dragi kamni, plemenite kovine 3,6
Plastika in plastični izdelki 4,0 Stroji, jedrski reaktorji 2,1
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Kitajska 22,2 Kitajska 13,4
Nemčija 10,3 Nizozemska 10,6
ZDA 5,5 Nemčija 6,6
Belorusija 5,3 Turčija 5,0
Italija 4,5 Belorusija 4,9
Slovenija (38. mesto) 0,4 Slovenija (70. mesto) 0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Rusiji so v letu 2017 znašale 395,2 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2014 je znašala 15,5 %. Celotne izhodne TNI Rusije so v letu 2017 znašale 338,3 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2014 pa je znašala 5,0 %.


 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Rusiji 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, julij 2019.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 303,0 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Nemčija, sledijo pa ji ZDA in Kitajska. Največ investicij je na področju nepremičnin in originalnih avtomobilskih delov.


  
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019 
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Nemčija 39.952,5
ZDA 33.138,6
Kitajska 25.658,6
Francija 17.566,9
Finska 17.100,1
Druge države 169.570,9
Skupaj 302.987,3
 
  
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 41.218,3
Orig. avtomobilski deli 29.944,7
Hrana in tobak 23.203,7
Transport 14.090,0
Ind. stroj. opr. in orodja 12.027,4
Drugi sektorji 182.502,9
Skupaj 302.987,3

 

Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019    
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
Siemens 4.675,8
General Motors (GM) 3.000,9
IKEA 2.313,7
Etalon Group 1.893,2
Citibank 944,4
Tele2 Russia 425,6
Rosno 273,7
 

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.


 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo