Španija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Španiji

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Statistični indikatorji za obdobje 2021-2017

  2021* 2020* 2019 2018 2017
 Število prebivalcev (v mio): 46,7 46,8 46,7 46,7 46,6
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 93++ 94 93
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.155,0 1.089,6 1.244,9 1.203,7 1.161,2
 BDP per capita (v EUR): 24.710 23.306 26.636 25.779 24.891
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 1.675,3 1.553,0 1.756,0 1.605,4 1.631,9
 BDP per capita (PPP, v EUR): 35.839 33.215 37.572 34.382 34.981
 Rast BDP (v %): 6,2 -12,6 2,0 2,4 2,9
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 17,0 18,9 14,1 15,2 17,2
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 0,9 -0,2 0,8 1,7 2,0
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -288,9 -255,3 -321,9 -319,9 -303,2
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 272,6 237,3 293,8 290,7 281,0
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 12,6 -18,0 2,6 2,2 5,6
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 11,2 -15,3 1,2 3,3 6,6
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 8,2 5,1 10,2 41,6 22,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 396,3+ 582,1 552,5 554,4
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 383,4+ 536,0 542,1 504,1
Stopnja tveganja države (op): / 29 27 28 28
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 30 30 28 32


Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*)   EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190. 
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-okt (posodobljeno januar 2021).
(/)  Podatek ni na voljo. 

 

 

Vir: EIU; Factiva, september 2020.

 

Povprečna in minimalna bruto plača

Povprečna bruto mesečna plača v Španiji je konec leta 2019 znašala 1.877 EUR, minimalna bruto mesečna plača pa 1.050 EUR.

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2019 2020* 2021* 2022*
Rast zasebne potrošnje 1,1 -12,6 6,2 4,7
Rast javne potrošnje 2,3 4,8 1,5 1,2
Rast investicij 1,8 -20,0 6,0 7,2


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, september 2020.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Izvoz blaga je v letu 2019 znašal 290,5 mlrd EUR, uvoz pa 324,1 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -33,6 mlrd EUR. Največ je Španija v letu 2019 izvažala vozila, stroje, mineralna goriva, električno in elektronsko opremo ter farmacevtske izdelke. Glavni izvozni trg v letu 2019 je bila Francija (15,3 % od celotnega izvoza). Sledijo Nemčija, Italija, Portugalska in Združeno kraljestvo. Največ je Španija v letu 2019 uvažala mineralna goriva, vozila, strojno, električno in elektronsko opremo ter farmacevtske izdelke. Največ so v letu 2019 uvozili iz Nemčije (13,8 % od celotnega uvoza), Francije, Kitajske, Italije in Nizozemske.

 

Španija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2017 - 2022 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2019 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2019 % od celote
Mineralna goriva, olja 13,5 Vozila 16,8
Vozila 12,7 Stroji, jedrski reaktorji 7,4
Stroji, jedrski reaktorji 9,9 Mineralna goriva, olja 7,1
Električna in elektronska oprema 8,1 Električna in elektronska oprema 5,6
Farmacevtski izdelki 4,4 Farmacevtski izdelki 3,9
 
Vodilni uvozni trgi 2019 % od celote Vodilni izvozni trgi 2019 % od celote
Nemčija 13,8 Francija 15,3
Francija 11,3 Nemčija 10,8
Kitajska 7,5 Italija 7,8
Italija 6,5 Portugalska 7,4
Nizozemska 5,4 Združeno kraljestvo 6,9
Slovenija (57. mesto) 0,2 Slovenija (52. mesto) 0,2


Vir: Factiva; ITC, junij 2020.

 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Španiji so v letu 2018 znašale 558,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2015 je znašala 7,0 %. Celotne izhodne TNI Španije so v letu 2018 znašale 477,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2015 pa je znašala 4,9 %.
 
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Španiji 2018 - 2021 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2020.
 

 
Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - februar 2020 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 200,6 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Francija in Nemčija. Največ investicij je na področju transporta in nepremičnin.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2020

Država vlagateljica Obseg investicij
(v mio EUR)
ZDA 44.289,1
Francija 30.899,9
Nemčija 29.028,7
Združeno kraljestvo 20.094,3
Japonska 8.642,3
Druge države 67.622,6
Skupaj 200.577,1
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2020
 
Panoga Obseg investicij
(v mio EUR)
Transport 23.547,3
Nepremičnine 21.013,5
Obnovljivi viri energije 16.343,1
Komunikacije 12.555,3
Finančne storitve 11.373,6
Drugi sektorji 115.744,5
Skupaj 200.577,1
 
 
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2020  
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
SEAT (Sociedad Espanola de Automoviles de Turismo) 5.923,2
Amazon.com 1.565,7
Enel Green Power Espana 877,7
Seur 792,5
Banco Pichincha 735,0
Lidl 556,4
Nestle 517,5

 
 
 
Vir: FDI Intelligence, september 2020.


 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Poslovno sodelovanje s Slovenijo