Španija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Španiji

Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016
 

  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 46,5 46,4 46,4 46,4 46,3
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 93++ 93 93
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.299,3 1.255,0 1.214,6 1.165,6 1.115,3
 BDP per capita (v EUR): 27.968 27.023 26.178 25.145 24.064
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 1.685,3 1.652,0 1.599,2 1.609,7 1.537,6
 BDP per capita (PPP, v EUR): 36.275 35.573 34.466 34.727 33.175
 Rast BDP (v %): 2,0 2,3 2,5 3,0 3,2
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 11,9 13,2 15,2 17,2 19,6
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,7 1,2 1,7 2,0 -0,3
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -333,4 -325,1 -311,5 -299,4 -271,2
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 299,8 292,4 282,3 277,4 255,9
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 1,7 2,9 1,6 5,2 5,2
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 2,3 3,0 3,6 5,6 2,9
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 16,9 20,3 34,2 5,5 35,9
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 91,4+ 552,8 554,7 444,6
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 79,2+ 541,5 503,4 361,1
Stopnja tveganja države (op): / 28 28 28 27
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 30 28 32 33


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+) Podatki se nanašajo na obdobje jan-feb (posodobljeno maj 2019).
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2014-2017 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, maj 2019.


BDP in struktura potrošnje

V letu 2018 se je gospodarska rast povečala za 2,5 %. EIU napoveduje rast BDP tudi v letu 2019 in sicer v višini 2,3 %. V letih 2020 in 2021 je napovedana rast v višini 2 % in 2,1 %.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 2,4 2,0 2,0 2,1
Rast javne potrošnje 2,1 1,8 1,4 1,0
Rast investicij 6,2 5,0 4,1 3,7


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, februar 2019.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Izvoz blaga je v letu 2017 znašal 277,6 mlrd EUR, uvoz pa 299,6 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 22 mlrd EUR, kar predstavlja 1,9 % BDP. Največ je Španija v letu 2017 izvažala vozila, strojno premo, mineralna goriva, električno in elektronsko opremo ter blago široke potrošnje. Glavni izvozni trg v letu 2017 je bila Francija (14,7 % od celotnega izvoza). Sledijo Nemčija, Italija, Portugalska in Združeno kraljestvo. Največ je Španija v letu 2017 uvažala mineralna goriva, vozila, strojno, električno in elektronsko opremo ter farmacevtske izdelke. Največ so v letu 2017 uvozili iz Nemčije (12,5 % od celotnega uvoza), Francije, Kitajske, Italije in ZDA.

 

Španija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Mineralna goriva, olja 13,0 Vozila 17,4
Vozila 12,5 Stroji, jedrski reaktorji 7,5
Stroji, jedrski reaktorji 9,5 Mineralna goriva, olja 5,5
Električna in elektronska oprema 7,4 Električna in elektronska oprema 5,2
Farmacevtski izdelki 4,0 Blago široke potrošnje 4,5
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Nemčija 12,5 Francija 14,7
Francija 10,7 Nemčija 10,9
Kitajska 8,3 Italija 7,9
Italija 6,5 Portugalska 7,0
ZDA 4,4 Združeno kraljestvo 6,7
Slovenija (61. mesto) 0,2 Slovenija (52. mesto) 0,2


Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Španiji so v letu 2016 znašale 491,9 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -5,0%. Celotne izhodne TNI Španije so v letu 2016 znašale 465,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala -2,0%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Španiji 2016 - 2019 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2018.

 

Struktura tujih neposrednih investicij

V obdobju januar 2003 - april 2018 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 157,9 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Francija in Nemčija. Največ investicij je na področju nepremičnin in transporta.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2018 
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 27.707,7
Francija 25.440,8
Nemčija 24.746,6
Združeno kraljestvo 16.064,5
Japonska 7.654,0
Druge države 56.238,6
Skupaj 157.852,3
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2018 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 17.695,3
Transport 12.193,7
Komunikacije 10.963,7
Finančne storitve 9.884,9
Hrana in tobak 3.661,3
Drugi sektorji 103.453,4
Skupaj 157.852,3
 

 

 

Vir: FDI Intelligence, september 2018.


 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo