ZDA

Pregled gospodarskih gibanj v državi ZDA

Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016

 
  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 334,6 331,9 329,2 326,5 323,9
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 36 36 35
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 18.153,3 17.968,9 17.367,8 17.243,4 16.853,2
 BDP per capita (v EUR): 54.262 54.148 52.758 52.817 52.034
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 18.153,3 17.968,9 17.367,8 17.243,4 16.853,2
 BDP per capita (PPP, v EUR): 54.262 54.148 52.758 52.817 52.034
 Rast BDP (v %): 1,7 2,2 2,9 2,2 1,6
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,6 4,0 3,9 4,4 4,9
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,4 2,0 2,4 2,1 1,3
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -2.153,4 -2.172,8 -2.170,9 -2.087,4 -1.988,5
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 1.399,3 1.426,9 1.418,9 1.374,9 1.313,0
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 1,7 2,8 4,0 3,0 -0,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 1,5 3,2 4,5 4,6 1,9
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 286,6 351,5 219,0 313,9 445,4
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 445,5+ 569,3 559,6 523,5
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 235,2+ 550,3 380,7 326,7
Stopnja tveganja države (op): / 24 24 23 20
Razred tveganja (op): / B B B A
Enostavnost poslovanja**: / 8 6 8 7


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-sep (posodobljeno dec 2019).
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, december 2019.


BDP in struktura potrošnje

V letu 2018 je znašala stopnja rasti BDP 2,9 %. EIU napoveduje v letu 2019 2,2 % rast, v letu 2020 1,7 % in v letu 2021 1,9 % rast BDP.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 2,6 2,3 1,9 2,2
Rast javne potrošnje 1,5 1,9 1,7 0,9
Rast investicij 5,2 3,9 -0,4 2,8


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, september 2019.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

ZDA so v letu 2018 izvozile za 1.417,3 mlrd EUR, uvozile pa za 2.107,6 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal 690,3 mlrd EUR ali 4 % BDP.  V letu 2018 so ZDA največ izvažale stroje, mineralna goriva, električno in elektronsko opremo, letala ter vozila. Glavni izvozni trg v letu 2018 je bila Kanada, kamor so izvozili 18 % od celotnega izvoza. Sledijo Mehika, Kitajska, Japonska in Združeno kraljestvo. Uvažali so največ strojno, električno in elektronsko opremo, vozila, mineralna goriva ter farmacevtske izdelke. V letu 2018 so največ uvozili iz Kitajske (21,5 % od celotnega uvoza), Mehike, Kanade, Japonske in Nemčije.

 

ZDA - gibanje izvoza in uvoza blaga 2016 - 2021 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2018 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2018  % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 14,8 Stroji, jedrski reaktorji 12,8
Električna in elektronska oprema 14,0 Mineralna goriva, olja 11,4
Vozila 11,7 Električna in elektronska oprema 10,6
Mineralna goriva, olja 9,2 Zračna in vesoljska plovila 8,4
Farmacevtski izdelki 4,5 Vozila 7,9
 
Vodilni uvozni trgi 2018 % od celote Vodilni izvozni trgi 2018 % od celote
Kitajska 21,5 Kanada 18,0
Mehika 13,4 Mehika 15,9
Kanada 12,5 Kitajska 7,2
Japonska 5,6 Japonska 4,5
Nemčija 4,9 Združeno kraljestvo 4,0
Slovenija (82. mesto) <0,1 Slovenija (113. mesto) <0,1


Vir: Factiva; ITC, september 2019.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v ZDA so v letu 2017 znašale 3.562,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2014 je znašala 11,0 %. Celotne izhodne TNI ZDA so v letu 2017 znašale 5.321,5 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2014 pa je znašala 5,6 %.


 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v ZDA 2017 - 2020 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, julij 2019.

 

Struktura tujih neposrednih investicij


V obdobju januar 2003 - april 2019 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 775,8 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Japonska, sledita pa ji Nemčija in Združeno kraljestvo. Največ investicij je na področju kemikalij in avtomobilskih delov.

 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2019

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Japonska 100.585,8
Nemčija 85.827,1
Združeno kraljestvo 76.560,8
Kanada 63.975,8
Kitajska 46.562,1
Druge države 402.315,3
Skupaj 775.826,9
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2019 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Kemikalije 73.232,7
Avtomobilski deli 40.098,7
Kovine 36.149,2
Progr. opr. in IT storitve 30.772,4
Plastika 27.453,8
Drugi sektorji 568.120,4
Skupaj 775.826,9


Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2019
 
Podjetje Obseg investicij (v mio EUR)
BASF 1.674,3
DHL 1.339,0
BAE Systems 820,2
Avison Young 739,1
TD Bank 575,8
Bank of the West 392,6
International Workplace Group (Regus) 388,0
    
 

Vir: FDI Intelligence, julij 2019.


 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo