Združeno kraljestvo

Pregled gospodarskih gibanj v državi Združenem kraljestvu

Statistični indikatorji za obdobje 2020-2016

  2020* 2019* 2018 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 67,3 67,0 66,6 66,2 65,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 270++ 273 271
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 2.413,9 2.338,7 2.377,1 2.338,1 2.404,5
 BDP per capita (v EUR): 35.856 34.922 35.704 35.332 36.543
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.667,2 2.627,7 2.576,3 2.624,8 2.539,6
 BDP per capita (PPP, v EUR): 39.606 39.243 38.694 39.657 38.606
 Rast BDP (v %): 1,5 1,1 1,3 1,8 1,8
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,0 4,1 4,1 4,4 4,9
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,0 2,1 2,3 2,6 1,0
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -571,9 -560,3 -546,4 -542,5 -525,5
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 408,0 396,5 393,7 386,2 364,1
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 1,8 1,6 1,0 5,6 1,0
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 1,9 0,9 0,8 3,5 3,3
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 22,2 14,5 31,7 57,3 239,5
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 50,1+ 577,3 538,5 533,9
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 33,1+ 441,5 383,0 367,2
Stopnja tveganja države (op): / 22 22 22 22
Razred tveganja (op): / B B B B
Enostavnost poslovanja**: / 9 7 7 6


Opombe:                                                                                                             

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)   Podatki se nanašajo na obdobje jan-jan (posodobljeno april 2019).
(++) Povprečna vrednost za obdobje 2014-2017 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, april 2019.


BDP in struktura potrošnje

Združeno kraljestvo je imelo v letu 2018 1,3 % rast BDP. Ta je znašal 2.377,1 mlrd EUR. Po napovedih EIU se bo BDP v letu 2019 povečal za 1,1 %, v letu 2020 za 1,5 % in v letu 2021 za 1,6 %.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2018 2019* 2020* 2021*
Rast zasebne potrošnje 1,2 0,8 1,4 1,8
Rast javne potrošnje 0,6 1,1 1,3 1,8
Rast investicij 1,2 1,0 1,6 2,6


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, februar 2019.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2017 je izvoz blaga dosegel 390,4 mlrd EUR, uvoz pa 545 mlrd EUR. To je povzročilo primanjkljaj v blagovni menjavi v višini 154,6 mlrd EUR, kar predstavlja 6,6 % BDP. V letu 2017 so največ uvažali strojno opremo, vozila, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva ter drage kamne in kovine. Nepomembnejši uvozni trg v letu 2017 je bila Nemčija (13,9 % od celotnega uvoza), sledijo Kitajska, ZDA, Nizozemska in Francija. Največ je Združeno kraljestvo v letu 2017 izvažalo stroje in opremo, vozila, mineralna goriva, drage kamne in kovine ter farmacevtske izdelke. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2017 so bile ZDA, kamor so izvozili 13,3 % celotnega izvoza. Sledijo Nemčija, Francija, Nizozemska in Irska.

 

Združeno kraljestvo - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 12,5 Stroji, jedrski reaktorji 15,3
Vozila 11,5 Vozila 12,1
Električna in elektronska oprema 9,4 Mineralna goriva, olja 7,9
Mineralna goriva, olja 8,1 Biseri, dragi kamni, kovine 7,5
Biseri, dragi kamni, kovine 7,7 Farmacevtski izdelki 7,4
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Nemčija 13,9 ZDA 13,3
Kitajska 9,3 Nemčija 10,5
ZDA 9,2 Francija 7,4
Nizozemska 8,1 Nizozemska 6,2
Francija 5,7 Irska 5,6
Slovenija (65. mesto) 0,1 Slovenija (74. mesto) 0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Združeno kraljestvo so v letu 2016 znašale 1.251,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2013 je znašala -2,6%. Celotne izhodne TNI Združenega kraljestva so v letu 2016 znašale 1.297,5 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2013 pa je znašala -5,3%.

 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Združenem kraljestvu 2016 - 2019 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, september 2018.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

V obdobju januar 2003 - april 2018 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 486,2 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica so ZDA, sledita pa jim Nemčija in Francija. Največ investicij je na področju nepremičnin in OVE.

 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2018

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 133.908,6
Nemčija 46.553,7
Francija 29.042,7
Kanada 21.889,6
Irska 21.642,7
Druge države 234.080,8
Skupaj 486.249,8
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2018 
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 105.380,5
Obnovljivi viri energije 78.863,9
Progr. opr. in IT storitve 27.383,1
Finančne storitve 25.432,6
Komunikacije 19.482,2
Drugi sektorji 229.707,5
Skupaj 486.249,8

 

Vir: FDI Intelligence, september 2018.

 
 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo