Kateri koraki izvoznike preobrazijo v multinacionalna podjetja?

Koraki, ki pomagajo preobraziti izvoznike v multinacionalna podjetja:

1. Odločite se, ali so izhodne investicije v primerjavi z drugimi  možnostmi mednarodnega poslovanja za vaše podjetje  primeren način vstopa

Prvo in najpomembnejše vprašanje je, ugotoviti, ali naj vaše podjetje sploh začne izhodnimi investicijami.  Odgovorite si na vprašanja, kot so:
 • Ali neposredna investicija v tujini ustreza vaši mednarodni poslovni strategiji?
 • Ali imate vire, da investicijo začnete in nato tudi vzdržujete?
 • Ali potencial te investicije odtehta z njo povezana tveganja?
Če lahko na ta in druga ustrezna vprašanja odgovorite pritrdilno, so neposredne naložbe v tujini morda res primerne za vaše podjetje.

2. Določite najboljši trg za svojo neposredno investicijo

Če že poslujete na določenem trgu, denimo da tja izvažate ali imate pogodbene oblike sodelovanja s tujimi partnerji, je lahko neposredno investiranje na ta trg logičen naslednji korak. Če želite vlagati v nov trg, ga zelo natančno raziščite in se posvetujte z lokalnimi strokovnjaki o njegovem poslovnem okolju in klimi za tuje investicije. Nekatere države spodbujajo prihajajoče vhodne investicije, druge pa so lahko manj gostoljubne in lahko na primer z lokalnimi podjetji ravnajo ugodneje kot s tistimi v tuji lasti.  

3. Izberite svojo investicijsko strategijo

Če ste mikro, malo ali srednje podjetje, je smiselno začeti z ustanovitvijo majhne podružnice na ciljnem trgu (na primer prodajne pisarne). Izbrani način tujih neposrednih investicij je odvisen od velikosti vašega podjetja, vaših virov, vaših izdelkov ali storitev in od vaših ciljev, kaj želite doseči na lokalnem trgu.  

4. Odločite se za investicijo in opravite skrbni pregled

Neposredna naložba v tujini bo odvisna od narave vašega podjetja in številnih drugih dejavnikov. Preden nadaljujete z investicijo, morate vsekakor opraviti skrbni pregled. To se nanaša tako na finančna preverjanja in  preučitve lokalnih pravil o tujih naložbah. Strokovna pomoč ob tem koraku je nepogrešljiva.  

5. Izvedite transakcijo za investicijo

To je pogodbena faza. Poslovna pogajanja v času sklepanja pogodbe so izjemno pomembna,  saj se boste s pridobitvijo pogodbenih pravic izognili različnim težavam in morebitnim sporom, ki izvirajo iz jezikovnih ali davčnih razlik. Pogajanja in proces sklepanja pogodbe se v Sloveniji lahko zelo razlikujejo od načina, ki se izvaja v drugih kulturah. Zaradi razlik v jeziku, davčnih pravilih in načinu pogajanj med domačo in tujo državo boste za uspešno upravljanje pogajalskega procesa potrebovali zaupanja vrednega lokalnega svetovalca.  

6. Zaščitite svojo naložbo

Poslovanje v drugi državi lahko vaše podjetje izpostavi novim vrstam tveganj, kot so kršitev pogodb in politična tveganja. Svojo izpostavljenost vsem tem tveganjem lahko upravljate s skrbnim pregledom in načrtovanjem. Ne glede na to, kako učinkovite so strategije upravljanja s tveganji v vašem podjetju, lahko ostane izpostavljenost novim nepredvidenim tveganjem. Nekatera tveganja lahko zaščitite z zavarovanji, ki jih ponuja SID banka.  
 

Kaj pomeni širitev v tujino za podjetja in kaj prinaša?

 Širitev podjetja z neposrednimi investicijami v tujini prinaša številne nove priložnosti, a tudi nove izzive in tveganja.

Prednosti neposrednih investicij v tujini

 
Neposredne investicije v tujini mikro, malim in srednjim podjetjem najpogosteje prinašajo naslednje prednosti:
 • Rast prodaje
 • Povečanje tržnega deleža
 • Direkten stik (in sodelovanje) s kupci,  kar omogoča spremljanje trendov in boljše zaznavanje priložnosti
 • Hitrejše sledenje konkurentov
 • Hitrejše prilagajanje izdelkov in storitev
 • Uvajanje novih izdelkov in storitev
 • Izboljšane možnosti sodelovanja z dobavitelji (spreminjanje pozicij v dobaviteljskih verigah).  
 • Povečana učinkovitost in uspešnost inovacijskih aktivnosti zaradi direktnega sodelovanja s kupci in dobavitelji
 • Dostop do specifičnega znanja in tehnologije ali drugih redkih virov
 • Izboljšani odnosi s poslovnimi partnerji
 • Vpliv na odstranjevanje ovir za poslovanje na tujem trgu
 

Izzivi neposrednih investicij v tujini

 
Hitra rast pa prinaša investitorjem v tujini tudi nove izzive. Največje izzive predstavlja pomanjkanje virov za investicije, predvsem usposobljenih kadrov in pomanjkanje finančnih virov, ki so pogosto potrebni za vzdrževanje investicij v tujini in prilagajanje rasti. Rast na tujih trgih v domačem podjetju pogosto prinaša organizacijske in kadrovske izzive vezane na dodatne aktivnosti.
 
Najpogostejši izzivi na osnovi raziskave med slovenskimi mikro, malimi in srednjimi podjetji so:
 • Zagotavljanje usposobljenih kadrov, pri čemer je pogost izziv motiviranje in dodatno usposabljanje že zaposlenih v podjetju, prav tako pa pridobivanje novih kadrov in ohranjanje zaposlenih, ki so se v procesih vstopanja na tuje trge že izkazali. Mikro, mala in srednja podjetja izobraževanja pogosto prelagajo »na mirnejše čase«, a zamujanje in zanemarjanje tega izziva povečuje vse ostale izzive.
 
 • Omejeni finančni viri, ne le za dokončanje že začetih investicij temveč predvsem za vzdrževanje investicij in za odzive na priložnosti in potrebe za nove investicije. Slovenska podjetja namreč večino investicij izvedejo z lastnim kapitalom.
 
 • Zavarovanje investicij pred novimi komercialnimi in političnimi tveganji. Mednarodno poslovno okolje se nenehno spreminja, pogosto tudi na nepredvidene načine, zato je pomembno, da so podjetja sposobna širši nabor možnih komercialnih in političnih tveganj za posamezne načine mednarodnega poslovanja identificirati in poiskati zavarovanja pred temi tveganji.
 
 • Upravljanje kulturnih razlik. Kulturne razlike lahko partnerji opazijo že v fazi  začetnih pogajanj, lahko pa se nerazumevanje kulturnih in institucionalnih razlik pokaže šele ob težavah. Slovenska podjetja tem tveganjem praviloma večjo pozornost namenijo na oddaljenih trgih, na bližnjih trgih pa kulturne razlike često podcenjujejo in posledično oceni teh tveganj in pripravi/zavarovanju posvetijo premalo pozornosti.
 
 • Pridobivanje informacij, ki jih podjetja potrebujejo za uspešno izvedbo investicije; denimo informacije o lokalnem poslovnem okolju, potencialnih poslovnih partnerjih in lokalnih dobaviteljih in distributerjih ter pravno svetovanje.
 
SPIRIT Slovenija, javna agencija redno spremlja najpogostejše ovire in izzive pri neposrednih investicijah v tujini, nudi informacijo podporo, izobraževalne programe ter organizira dogodke. Več o aktivnostih SPIRIT Slovenija na področju internacionalizacije si lahko preberete tukaj.
  
 

Izkušnje slovenskih podjetij z izhodnimi investicijami

 
V slovenskem podjetniškem sektorju je delež podjetij z neposrednimi investicijami v tujini razmeroma majhen, kljub temu pa je vpliv teh podjetij na slovensko gospodarstvo pomemben. V slovenskem podjetniškem sektorju neposredni investitorji po številu predstavljajo 1,2% (upoštevane so le družbe z več kakor 2 milijona bilančne vsote), njihov delež v prihodkih od prodaje slovenskega podjetniškega sektorja znaša 11%, delež v prihodkih od izvoza na tuje trge pa  8,3%. Agregatni podatki kažejo, da so v letu 2019 gospodarske družbe v tujini s slovenskimi lastniki že peto leto zapored izkazale dobiček, in sicer v znesku 337 milijonov EUR, kar je za 76,2 % več kot v predhodnem letu. Povprečna donosnost neposrednih naložb slovenskih investitorjev v tujini je v obdobju od leta 2010 – 2018 znašala 2,3 %, v letu 2019 je bila višja in je znašala 2,8% (BS, NN, 2021).
 
Po zadnjih podatkih Banke Slovenije so neposredne naložbe Slovenije v tujini konec leta 2020 znašale 7,0 mrd EUR in so se glede na preteklo leto povečale zgolj za 0,2 mrd EUR oz. za 1,7 %. V letu 2020 so bile transakcije neposrednih naložb v tujini 18 % nižje kot leto prej.  
 
Obdobje pandemije zaradi Covid-19 je tudi v Sloveniji upočasnilo investicijske aktivnosti in v mnogih podjetjih celo zaustavilo neposredne investicije v tujini. Zaradi povečanih tveganj in negotovega poslovanja ter zmanjšanih prihodkov so tudi že načrtovane investicije v številnih podjetjih preložili. Anketa med slovenskimi podjetji v letu 2020 je pokazala, da je v obdobju med pandemijo (v prvem valu  zaprtja aktivnosti) do največjih sprememb v izvoznih prihodkih prišlo na bližnjih trgih. Delež podjetij, ki so svoj obseg poslovanja na tujih trgih skrčili, je večji od deleža podjetij, ki so v času pandemije svoj obseg poslovanja na tujih trgih uspeli povečati.
 
Slovenski investitorji v tujini se najpogosteje odločajo za investicije od začetka in kot prvo enoto v tujini ustanovijo prodajno podružnico. V povprečju imajo slovenski  neposredni investitorji v tujini  2,5 podjetij, najpogosteje pa so neposredno prisotni le ne enem tujem trgu. Približno 10% investitorjev v tujini je prisotnih na več kakor petih različnih trgih. Med investitorji v tujini so večinoma mikro, mala in srednje velika podjetja, zato je geografska koncentracija neposrednih investicij na bližnje trge pričakovana. Najpogosteje financirajo investicije v tujini z lastnim kapitalom (preko 70% podjetij z investicijami v tujini ne kotira na borzi), kar narekuje tempo širjenja v tujini (delež dolžniških instrumentov je v povprečju je v obdobju 1994 – 2018 v celotni strukturi neposrednih investicij v tujini znašal 28,3 %, konec leta 2019 pa je bil nekoliko nižji (21,8 %)).
 
Uspešnost investicij v tujini je za večino slovenskih podjetij skladna s pričakovanji, k čemur prispeva dobro načrtovanje in skrbno spremljanje investicij. Predhodne izkušnje z mednarodnim poslovanjem močno prispevajo k prepoznavanju priložnosti, k hitrosti odziva in verjetnosti za dobro načrtovane investicije v tujini. Podjetja, ki uspešno opravijo svojo prvo investicijo v tujini, s tem načinom vstopa pogosto nadaljujejo tudi na drugih trgih.
 
Najpomembnejši učinki slovenskih investicij v tujini so povečanje izvoza ter ohranjanje oziroma povečevanje tržnih deležev. Podjetja to najpogosteje dosegajo s prilagajanjem produktov in storitev, ki lahko poteka od malih sprememb za ciljni trg, do prilagajanja predpisom lokalnega trga, ali pa večjih prilagajanj v vseh marketinških elementih ali celo kreiranja globalno primernih produktov, ki v nadaljevanju omogočajo doseganje ekonomij obsega tudi na globalnih trgih. Direktna prisotnost na tujih trgih podjetjem omogoča direktne in posredne učinke na rast in razvoj.
 
 
Poglejte si tudi:
   
 
Objavljeno: 11. avgust 2021