Alžirija

Prodaja v Alžirijo

Tržne poti in distribucija

 

Značilnosti trga

Alžirija je največja država v Afriki in največja od arabskih držav. Bogata je z naravnimi viri; je na 6. mestu po izvozu in na 10. mestu po rezervah naravnega plina ter na 16. mestu po naftnih rezervah na svetu. Ima visoke devizne rezerve, njen zunanji dolg pa je izjemno nizek (2 % GDP).

Gospodarstvo v veliki meri temelji na sektorju nafte in plina, med tem ko je večina drugih panog dokaj nerazvitih. Privatizacija se je povsem ustavila. Siva ekonomija po ocenah predstavlja kar okoli 40 %. Politična situacija je bolj stabilna, vendar še vedno težavna.

Z EU ima Alžirija sklenjen prostotrgovinski sporazum, kar predstavlja prednost za evropska podjetja.

Alžirija je nenasičen trg s skoraj 40 milijoni prebivalcev; standard se viša, povpraševanje in kupna moč počasi rasteta.

Infrastruktura je potrebna obnove in v teku so številni vladni programi. Priložnosti so zlasti v sektorju proizvodnje nafte in plina (v začetku leta 2014 je bilo razpisanih 31 koncesij za upravljanje novih najdišč), pa tudi na področju izkoriščanja obnovljivih virov energije, zlasti sončne energije. Vlada si prizadeva za diverzifikacijo energetskih virov; vladni program izkoriščanja obnovljivih virov predvideva, da bo do leta 2030 izgrajenih za 22.000 MW kapacitet.

Perspektivno je tudi področje informacijske tehnologije, saj se začenja proces modernizacije javne uprave in digitalizacije registrov ter prehod na e-upravo (program e-Algeria 2013).

Na področju gradbeništva je za obnovo in razvoj infrastrukture je namenjenih v naslednjem obdobju 250 milijard EUR. Program vključuje izgradnjo in obnovo cest, železnic, letališč, stanovanj, bolnišnic, vodovodov, kanalizacije in električnih omrežij.

Velike možnosti so tudi – kljub uvoznim omejitvam – na področju medicine in farmacevtike, saj je bilo v zadnjih letih zgrajenih prek 200 novih klinik, ki potrebujejo medicinsko opremo in zdravila.

Alžirija je tudi velik uvoznik hrane, predvsem iz Francije, Italije in Španije.

Predvsem za mala in srednja podjetja vstop na alžirski trg ni enostaven. Ovire predstavljajo birokracija in korupcija, predvsem pa neugodna zakonodaja, ki se spreminja brez napovedi in posvetov z gospodarstvom in je v zadnjih letih večkrat zaostrila pogoje poslovanja. Nekateri od takih ukrepov so leta 2009 uvedena zahteva, da mora imeti domači partner najmanj 51 % delež v naložbenih in najmanj 30 % delež v uvoznih poslih; zahteva, da morajo biti vse prejete investicijske spodbude reinvestirane v roku 3 let; prepoved uvoza okrog 250 vrst zdravil z namenom spodbujanja domače proizvodnje; prepoved uvoza rabljene industrijske opreme in strojev; zamrznitev potrošniških kreditov, zaradi česar je močno upadel uvoz avtomobilov in velikih hišnih aparatov; prepoved kreditov iz tujine, omejitev trajanja dokumentarnih akreditivov na 60 dni idr.

Težavo predstavljajo kljub visoki brezposelnosti tudi zaposlovanje tako kvalificirane kot nekvalificirane delovne sile, jezikovne ovire (poleg arabščine francoščina, ne pa tudi angleščina) in počasni carinski postopki, ki velikokrat povzročajo večtedenske zamude pri dobavah.
 

Kupna moč in trendi obnašanja kupcev

Cena je bistven element pri odločitvi alžirskih kupcev; blagovna znamka postane element pri izbiri šele, če je cena primerna. Velik del proračuna gospodinjstev gre za stroške bivanja in hrane.

Kljub izboljšanju standarda in kupne moči so alžirski kupci previdni pri trošenju. Zaradi relativno visokih cen osnovnih dobrin (dvig cen na svetovnem trgu) so gospodinjstva dokaj zadržana pri ostalih nakupih.
 

Pregled vstopnih strategij, tržne poti, distribucija

Vstop na alžirski trg je zahteven in dolgotrajen proces, ki zahteva dolgoročno strategijo in zanesljivega lokalnega zastopnika ali partnerja ali lokalno prisotnost.

Koristen način spoznavanja trga je udeležba na sejmu; najpomembnejši je letni sejem Algiers International Trade Fair (FIA).

Glede na specifiko trga se neposredna prodaja obnese le redko; odvisno od vrste posla je v prvi fazi običajno najprimernejši vstop na trg prek lokalnega trgovskega zastopnika ali distributerja, ki pozna trg, običaje, jezik in zakonodajo. Nujno je preverjanje bonitete in referenc.

Domači zastopniki in distributerji lahko urejajo dokumentacijo, se pogajajo s kupci in opravljajo vse druge storitve pri prodaji blaga, ne morejo pa se pogajati v imenu tujega podjetja pri javnih nakupih. Distribucijski kanali potekajo prek veletrgovcev, ki so večinoma državna podjetja (predvsem distribucija osnovnih živilskih produktov in zdravil ter uvoz industrijskega blaga), ter trgovin na drobno, ki so v zasebni lasti (predvsem distribucija opreme).

Zakonodaja omogoča tri oblike poslovnih predstavništev, in sicer urad za zvezo, podružnico in stalno poslovno enoto na začasni osnovi. Urad za zvezo, ki je bil včasih edina mogoča oblika, je postal manj zanimiv zaradi številnih zakonskih omejitev (ne morejo opravljati tržnih dejavnosti, uvažati blaga…). Podružnica ima omejeno pravno osebnost in omogoča opravljanje tržnih dejavnosti, za katere je registrirana, vendar je predmet deviznega nadzora, iznos dobičkov pa je omejen. Stalna poslovna enota, ki se lahko odpre za izvedbo pogodbenih poslov za določen čas, je pravna oseba in alžirski davčni subjekt. Omogoča opravljanje dejavnosti in iznos dobičkov, zaradi svoje začasne narave pa ni upravičena do investicijskih spodbud in davčnih olajšav.

Skupna vlaganja so oblika vstopa na trg, kadar je upravičena trajnejša lokalna prisotnost, so pa omejena z lastninskim deležem (obvezen 51 % domači delež). Enako velja za ustanovitev lastnega podjetja.

Franšizinga v Alžiriji zaenkrat praktično ni, saj zakonodaja ne omogoča plačil franšiz v tujino. Neposredno trženje prek katalogov, letakov ipd. je v začetni fazi, saj so naslovi pogosto pomanjkljivi celo v urbanih regijah, ovira pa so tudi poštni predpisi. Internetna prodaja je omejena tako z zakonodajo (fizične osebe ne smejo kupovati prek interneta v tujini) kot tudi izjemno slabo razširjenostjo interneta in dejstvom, da plačilne kartice med prebivalstvom skorajda niso v uporabi.
 

Javna naročila

Javni nakupi državnih organov in institucij potekajo bodisi v obliki enofaznega postopka, kjer je glavni kriterij presoje najpogosteje cena, bodisi v dvofaznem postopku za tehnično zahtevne projekte, pri katerem se najprej oceni tehnični del ponudbe, nato pa še cena. Vse bolj se upoštevajo tudi drugi kriteriji (prenos tehnologije, lokalne naložbe, diverzifikacija dobaviteljev).
Razpisi so objavljeni na http://www.algeriatenders.com/en/index.php.

 

Tržno komuniciranje, promocija

Promocijski materiali morajo biti v arabščini in/ali francoščini. Upoštevati je treba kulturne značilnosti in vero. Oglaševanje v tiskanih medijih, TV in radiu pridobiva na pomenu tako v B2C kot B2B komunikacijah. Na trgu so prisotne mednarodne oglaševalske agencije, npr. Publicis Group in Memac Ogilvy.

Uporaba mobilnih telefonov je razširjena, uporaba interneta pa je v začetni fazi (uporablja ga manj kot 10 % prebivalcev in okoli 40 % podjetij).

 

Plačevanje

Cena je najpomembnejši element pri odločitvi za nakup. Evropska podjetja so konkurenčna zaradi prostotrgovinskega sporazuma.

Uporaba plačilnih kartic je omejena. Fizične osebe ne smejo kupovati s plačilnimi karticami v tujini.

V poslovni praksi se uporabljajo običajni načini plačevanja in zavarovanja plačil z izjemo predplačil, ki niso v navadi.

Od leta 2009 je v veljavi ukrep vlade, ki odreja, da morajo uvozna podjetja, ki uvozijo več kot 55.000 USD letno, pri plačilu v tujino obvezno uporabiti dokumentarni akreditiv, katerega rok ni daljši od 60 dni.

 

Transport

Glavna oblika transporta iz Slovenije je pomorski prevoz. Alžirija ima 13 komercialnih in 4 specializirana pristanišča. Glavna komercialna pristanišča so Algiers, Oran, Annaba in Djendjen, kjer poteka 75 % celotnega pristaniškega prometa (130 mio ton letno).

Železniško omrežje (3.000 km standardne in 1.000 km ozkotirne železnice) poteka večinoma le na severu države (50 mio ton letno).

Letalski transport pridobiva na pomenu (30 mio ton letno). Alžirija ima 16 mednarodnih in 20 notranjih letališč. Domači prevoznik je Air Algérie.

Prevoz blaga po cestah je težaven zaradi slabih avtocestnih povezav ter dolgih razdalj.

 

Poglejte si tudi: