Avstrija

Ustanavljanje družb v Avstriji

Organizacijske oblike družb

Avstrijski Zakon o družbah ureja naslednje oblike družb:
 
 Organizacijske oblike družb
Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Offene Gesellschaft (OG)
družba z neomejeno odgovornostjo
 
Višina osnovnega kapitala ni predpisana Najmanj 2 partnerja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe Družbo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
 
Kommanditgesellschaft (KG)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več partnerjev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo
 
GmbH & Co KG
komanditna družba, v kateri je komplementar GmbH
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 1 ali več ustanoviteljev, od katerih je komplementar vedno GmbH, komanditisti pa so običajno družbeniki tega GmbH. Komplementar odgovarja za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodi pooblaščena oseba komplementarja (direktor GmbH)
Smiselno veljajo pravila za KG in GmbH
Aktiengesellschaft (AG)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 70.000 EUR 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 35.000 EUR 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo družbeniki in uprava
Deleži so omejeno prenosljivi

Registracijski organ: Trgovinski register
Agencija za promocijo tujih naložb: ABA
 

Delniška družba (Aktiengesellschaft - AG)

Ustanovitelji/ delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Ni omejitev g glede državljanstva ali bivališča ustanoviteljev.

Kapital
Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice. Najnižji osnovni kapital znaša 70.000 EUR. Ob ustanovitvi mora biti vplačanega najmanj 25% vpisanega kapitala in najmanj 35.000 EUR. Dovoljeni so stvarni vložki, ki morajo biti ob registraciji izročeni v celoti.
Delnice so lahko imenske in prinosniške. Najnižja nominalna vrednost delnice je lahko 1 EUR.

Organi upravljanja
Skupščina delničarjev (Hauptversammlung) je glavni organ upravljanja AG. Skupščina imenuje nadzorni svet, določa smernice za upravljanje družbe, odobrava finančna poročila, določa politiko poslovanja družbe itd. Skupščina se mora sestati vsaj enkrat letno. Pomembne odločitve (npr. spremembe statuta, višine kapitala, združevanje ipd.) se sprejemajo s tričetrtinsko večino, medtem ko je za večino odločitev zadostna navadna večina.
Nadzorni svet (Aufsichtsrat) je sestavljen iz najmanj 3 članov, ki morajo biti fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča. Člani nadzornega odbora ne smejo biti  hkrati člani upravnega odbora ali zaposleni v družbi. V družbah z več kot več kot petimi zaposlenimi lahko delavski svet imenuje tretjino članov nadzornega sveta. Nadzorni svet se mora sestati najmanj štirikrat letno.
Poslovanje družbe vodi upravni odbor (Vorstand). Člane upravnega odbora imenuje nadzorni svet. Zahtev glede državljanstva ali bivališča ter števila članov ni.  Člani upravnega odbora ne smejo biti člani nadzornega sveta.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH)

Ustanovitelji/ družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo ustanovi eden ali več ustanoviteljev, , ki so lahko fizične ali pravne osebe. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.

Kapital
Najnižji osnovni kapital znaša 35.000 EUR . Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov. V primeru »privilegirane ustanovitve« (gründungsprivilegierte) znaša minimalni osnovni kapital v prvih 10 letih 10.000 EUR. Ob ustanovitvi mora biti vplačana najmanj polovica osnovnega kapitala.
Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki so sorazmerni z udeležbo v kapitalu. Deleži dajejo glasovalno pravico na skupščini. Prenos deležev je omejen; mogoč je le ob soglasju ostalih družbenikov in mora biti notarsko overovljen. Glasovalne pravice iz deležev so lahko prosto regulirane, vsak družbenik pa mora imeti najmanj en glas.

Organi upravljanja
Skupščina družbenikov (Generalversammlung) je glavni organ upravljanja GmbH, ki imenuje in razrešuje poslovodje, določa smernice za upravljanje družbe, odobrava finančna poročila, določa vsebino pogodb o zaposlovanju in določa politiko poslovanja družbe.
Skupščina družbenikov se mora sestati najmanj enkrat letno. Večina odločitev se sprejme z navadno večino. Spremembe aktov družbe se sprejmejo s tričetrtinsko večino. Združevanje z drugimi podjetji in statusne spremembe se sprejmejo soglasno. Manjšinski družbeniki, ki predstavljajo najmanj 10% kapitala družbe, lahko zahtevajo revizijo poslovanja družbe in razširitev dnevnega reda skupščine družbenikov.
Družbo vodi direktor ali uprava (Geschäftsführung). Glede članov uprave ni zahtev glede državljanstva ali stalnega bivališča, vendar mora imeti najmanj en član uprave “kraj običajnega bivanja” v Avstriji. Člani uprave pa ne smejo biti člani nadzornega sveta,če ga družba ima.
Nadzorni svet (Aufsichtsrat) je obvezen za GmbH z več kot 300 zaposlenimi in v nekaterih drugih primerih. Nadzorni svet mora imeti najmanj 3 člane, ki morajo biti fizične osebe, ni pa omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča. Svet delavcev lahko imenuje tretjino članov, če so izpolnjeni nekateri pogoji. Nadzorni svet se sestaja se najmanj štirikrat letno.
 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Avstriji


Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Osnovni kapital: 5.000 EUR
Sedež: Dunaj

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Avstriji (pdf)