Avstrija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Avstriji

Statistični indikatorji  za obdobje 2019-2016

 
  2019* 2018* 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 8,6 8,6 8,6 8,6
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 104++ 106
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 399,0 385,7 369,7 352,3
 BDP per capita (v EUR): 46.143 44.722 42.976 41.058
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 426,1 408,2 410,1 397,7
 BDP per capita (PPP, v EUR): 49.280 47.331 47.665 46.355
 Rast BDP (v %): 2,0 2,5 3,1 1,4
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 7,4 8,1 8,5 9,1
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,9 2,1 2,2 1,0
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -155,7 -148,2 -140,3 -128,2
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 156,1 149,4 142,1 128,6
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,3 4,8 6,1 2,2
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 2,8 3,4 5,9 3,2
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 5,8 5,3 8,5 -26,9
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 1.001,1+ 2.170,0 1.976,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 1.282,4+ 2.939,1 2.713,8
Stopnja tveganja države (op): / 17 15 14
Razred tveganja (op): / A A A
Enostavnost poslovanja**: / 22 19 18

 

Opombe:

(op): Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.
(*) EIU napoved.
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
(++)  Povprečna vrednost za obdobje 2013-2016 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.


BDP in struktura potrošnje


V letu 2017 je Avstrija zabeležila rast BDP v višini 3,1 % in BDP je znašal 369,7 mlrd EUR. V letu 2018 je napovedana 2,5 % rast, v letu 2019 naj bi rast znašala 2 %, v letu 2020 pa 1,7 %.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2017 2018* 2019* 2020*
Rast zasebne potrošnje 1,5 1,9 1,8 1,6
Rast javne potrošnje 1,2 1,8 1,4 1,3
Rast investicij 5,2 3,4 2,4 1,8


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Vrednost izvoza blaga je v letu 2017 znašala 142,1 mlrd EUR, vrednost uvoza pa 140,3 mlrd EUR. Trgovinski presežek v blagovni menjavi je znašal 1,9 mlrd EUR. Največ je Avstrija v letu 2017 izvažala v Nemčijo in sicer 29 % od celotnega izvoza. Sledijo Italija, ZDA, Švica in Slovaška. Največ so izvažali stroje, električno in elektronsko opremo, vozila ter farmacevtske izdelke. Največ je Avstrija v letu 2017 uvozila iz Nemčije (41,3 % od celotnega uvoza), sledijo Italija, Švica, Češka in Nizozemska. V letu 2017 so največ uvozili, strojev, električne in elektronske opreme, vozil, mineralnih goriv ter plastičnih izdelkov.

 

Avstrija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 13,0 Stroji, jedrski reaktorji 17,7
Električna in elektronska oprema 11,6 Električna in elektronska oprema 12,4
Vozila 11,3 Vozila 9,3
Mineralna goriva, olja 6,9 Farmacevtski izdelki 5,4
Plastika in plastični izdelki 4,3 Plastika in plastični izdelki 4,6
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Nemčija 41,3 Nemčija 29,0
Italija 5,7 Italija 6,1
Švica 5,5 ZDA 6,1
Češka  4,4 Švica 5,1
Nizozemska 4,1 Slovaška 4,8
Slovenija (16. mesto) 1,5 Slovenija (13. mesto) 1,9
 

Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Avstriji so v letu 2015 znašale 235,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2012 je znašala 16,6 %. Celotne izhodne TNI Avstrije so v letu 2015 znašale 279,3 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2012 pa je znašala 13,4 %.
 

 Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Avstriji 2015 - 2018 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.

Vir: Factiva; ITC, avgust 2017.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

V obdobju januar 2003 - marec 2017 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 26,4 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Nemčija, sledita pa ji ZDA in Kanada. Največ investicij je na področju premoga, nafte, plina in komunikacij.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2017
 

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Nemčija 9.827,9
ZDA 2.938,3
Kanada 1.934,9
Švica 1.767,6
Italija 1.511,6
Druge države 8.448,2
Skupaj 26.428,7
 
 

Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2017
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Avtomobilski deli 3.952,8
Komunikacije 2.228,2
Finančne storitve 2.105,9
Transport 1.427,1
Ind. stroj. opr. in orodja 1.027,0
Drugi sektorji 15.687,7
Skupaj 26.428,7

 
 


 

Vir: FDI Intelligence, avgust 2017.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo