Belgija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Belgiji

Statistični indikatorji  za obdobje 2019-2016

  2019* 2018* 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 11,6 11,5 11,4 11,4
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 372++ 374
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 459,5 448,2 437,8 421,7
 BDP per capita (v EUR): 39.742 38.987 38.304 37.130
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 493,4 475,5 482,5 474,2
 BDP per capita (PPP, v EUR): 42.671 41.362 42.211 41.753
 Rast BDP (v %): 1,4 1,5 1,7 1,5
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 6,3 6,5 7,2 7,9
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,7 1,7 2,2 1,8
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -302,5 -289,2 -279,9 -246,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 298,1 285,1 276,4 247,4
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,7 3,9 4,5 7,5
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,7 3,9 4,2 8,4
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 41,3 32,1 9,8 33,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 154,8+ 381,3 332,5
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 275,3+ 618,5 508,6
Stopnja tveganja države (op): / 23 24 23
Razred tveganja (op): / B B B
Enostavnost poslovanja**: / 52 42 38


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan- maj (posodobljeno avgust 2018).
(++)  Povprečna vrednost za obdobje 2013-2016 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.


BDP in struktura potrošnje

V letu 2017 je belgijski BDP zrasel za 1,7 % ter dosegel 437,8 mlrd EUR. Analitiki napovedujejo 1,5 % rast BDP v letu 2018, v letu 2019 1,4 % rast ter v letu 2020 1,2 % rast BDP.

 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


 

 

 

 

 

 

 
 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2017 2018* 2019* 2020*
Rast zasebne potrošnje 1,2 1,5 1,4 1,2
Rast javne potrošnje 0,7 0,4 0,5 0,6
Rast investicij 1,1 2,6 1,9 1,6


(*) EIU napoved.


Vir: EIU; Factiva, marec 2018.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2017 je Belgija izvozila za 276,4 mlrd EUR, uvozila pa za 279,9 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal - 3,5 mlrd EUR, kar predstavlja 0,8 % BDP.  Belgija je v letu 2017 največ izvažala vozila, farmacevtske izdelke, mineralna goriva, stroje ter plastiko in plastične izdelke. Vodilni izvozni trg v letu 2017 je bila Nemčija, kamor so izvozili 16,6 % od celotnega izvoza. Sledijo Francija, Nizozemska, Združeno kraljestvo in Italija. Belgija je v letu 2017 največ uvažala vozila, mineralna goriva, farmacevtske izdelke, strojno opremo in kemikalije. Največ so uvozili iz Nizozemske (17,2 % od celotnega uvoza), Nemčije, Francije, ZDA in Združenega kraljestva.
 

Belgija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Vozila 13,1 Vozila 11,5
Mineralna goriva, olja 11,9 Farmacevtski izdelki 10,0
Farmacevtski izdelki 8,5 Mineralna goriva, olja 8,3
Stroji, jedrski reaktorji 8,1 Stroji, jedrski reaktorji 7,1
Organski kemijski proizvodi 7,6 Plastika in plastični izdelki 6,9
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Nizozemska 17,2 Nemčija 16,6
Nemčija 13,8 Francija 14,9
Francija 9,5 Nizozemska 12,0
ZDA 7,2 Združeno kraljestvo 8,4
Združeno kraljestvo 4,8 Italija 4,9
Slovenija (59. mesto) 0,1 Slovenija (51. mesto) 0,2

 

Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Belgiji so v letu 2015 znašale 410,2 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2012 je znašala -3,4 %. Celotne izhodne TNI Belgije so v letu 2015 znašale 402,0 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2012 pa je znašala -0,1 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Belgiji 2015 - 2018 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, avgust 2017.
 

Struktura tujih neposrednih investicij


V obdobju januar 2003 - marec 2017 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 51,3 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Nemčija in Francija. Največ investicij je na področju orig. avtomobilskih delov in kemikalij.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2017
 

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 16.419,7
Nemčija 6.928,1
Francija 4.878,1
Nizozemska 4.358,9
Velika Britanija 3.371,2
Druge države 15.369,7
Skupaj 51.325,6
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2017
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Orig. avtomobilski deli 5.742,7
Kemikalije 4.898,7
Transport 4.450,4
Progr. opr. in IT storitve 3.141,7
Farmacija 2.206,9
Drugi sektorji 30.885,0
Skupaj 51.325,6
Najpomembnejši tuji investitorji v obdobju 2003-2017  

 

 
Vir: FDI Intelligence, avgust 2017.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo