Belorusija

Prodaja v Belorusijo

Tržne poti, distribucija

 

Značilnosti trga

Belorusija je veljala za najbolj razvito republiko nekdanje Sovjetske zveze. Čeprav je zaradi svojega nedemokratičnega režima predmet nekaterih sankcij EU, je zanimiv trg. Med razlogi so zlasti visoka gospodarska rast v zadnjih desetih letih (z izjemo leta 2009 je ta v povprečju presegala 7 % letno), naraščajoča kupna moč prebivalstva (ta se je v petih letih podvojila) in hitrega naraščanja domačih naložb in uvoza. Po gospodarski krizi, ki je močno prizadela Belorusijo, je rast na vseh področjih stagnirala, vendar se počasi spet krepi.

Med prednosti beloruskega trga sodijo dobro usposobljena delovna sila in nizki stroški dela, nekateri perspektivni sektorji gospodarstva (razvita kemična in strojna industrija ter predelava nafte), geografska in strateška povezava z Rusijo in drugimi nekdanjimi sovjetskimi republikami. Belorusija je članica prostotrgovinske zveze z Rusijo in Kazahstanom in članica Evroazijske gospodarske skupnosti, ki vključuje večino nekdanjih republik SZ, zaradi česar je lahko odlična vstopna točka za te trge.

Gospodarstvo je v veliki meri centralno-plansko vodeno in velik del proračuna je namenjen razvoju. Z ugodnimi krediti se spodbuja rast gospodarstva in standard prebivalstva, kar pomeni priložnosti za izvoznike, izvajalce investicijskih del in vlagatelje. Javno, investicijsko in zasebno potrošnjo pospešujejo tudi državne subvencije.

Čeprav kratkoročno ni pričakovati večjih političnih sprememb, se tveganja v poslovanju z Belorusijo ocenjujejo kot zelo visoka, saj bi poslabšanje gospodarskega stanja in zmanjšanje ruske pomoči lahko omajalo stabilnost režima, kar bi povzročilo v poslovnih odnosih hitre in zelo velike spremembe.
 

Kupna moč in trendi obnašanja kupcev

Kupna moč prebivalstva je kljub hitri rasti v zadnjem desetletju ostala nizka; prebivalstvo se, kjer je mogoče, v veliki meri zanaša na samopreskrbo. Državne intervencije v tržne procese povzročajo občasno pomanjkanje osnovnih dobrin in stihijske nakupe prehrambnih izdelkov in drugega nujnega blaga na zalogo.

Povprečna plača v mestih je okoli 400 EUR mesečno, na podeželju pa okoli 200 EUR mesečno. Inflacija je še vedno zelo visoka (okoli 20 %) in se le počasi znižuje.

Ob večinskem prebivalstvu, ki živi zelo revno in kupuje večinoma le osnovne dobrine, ki jih ne more zagotoviti iz lastnih virov obstajata še manjša skupina potrošnikov z zmerno kupno močjo in potrošnikov zelo premožnega srednjega razreda oz. elite.

V Belorusiji se le počasi uvaja učinkovit sistem logističnih in distribucijskih kanalov. Supermarketi in veleblagovnice so v povojih. Nižji in srednji sloj prebivalstva še vedno pogosto nakupuje v tradicionalnih veleblagovnicah (univermag), trgovinah z živili (universam in gastronom), specializiranih trgovinah in tržnicah (rynok).
 

Pregled vstopnih strategij, tržne poti, distribucija

Dober način spoznavanja trga in navezovanja stikov z domačimi partnerji je udeležba na sejmu.

Izvoznikom v Belorusijo se priporoča povezovanje z lokalnimi distributerji ali trgovskimi zastopniki, ki lahko prispevajo pomembna znanja, predvsem poznavanje domačega trga in razmer na njem. Izbira partnerja ni enostavna, saj je težko priti do zanesljivih informacij o boniteti podjetij. Pred podpisom pogodbe o sodelovanju z beloruskim partnerjem je priporočljivo sodelovanje z lokalno prisotnim, mednarodno priznanim svetovalnim podjetjem, temeljito preverjanje bonitet in vzpostavitev osebnega stika s partnerji.

Za trajno prisotnost na beloruskem trgu je mogoče odpreti predstavništvo, ki ni pravna oseba in lahko opravlja le omejen obseg dejavnosti navezovanja stikov, predstavljanja matične firme in raziskav trga, ali ustanoviti lastno družbo v Belorusiji.
 

Javna naročila

Beloruski Zakon o javnih naročilih, ki velja od leta 2013, je usklajen s pravili Moskovskega sporazuma o javnih naročilih, ki so ga podpisale Rusija, Kazahstan in Belorusija. Več

Belorusija ni podpisnica Sporazuma o vladnih naročilih (GPA) Svetovne trgovinske organizacije in zakonodaja o javnih nakupih ne zagotavlja ustreznih standardov transparentnosti in nediskriminatornosti.

Javni razpisi so objavljeni na beloruskem portalu za javna naročila.

V praksi so postopki javnih naročil netransparentni, veliko težavo predstavlja korupcija. Zakonodaja omogoča favoriziranje domačih ponudnikov.

 

Tržno komuniciranje, promocija

Tržno komuniciranje v Belorusiji zaenkrat nima takšnega pomena, kot ga ima drugod v Evropi. Razlogi so v značilnostih centralno planskega gospodarstva, ki kljub premikom v zadnjih letih še vedno ostaja dokaj zaprto, ter v strogi regulaciji medijev, ki so glavni nosilci tržnega komuniciranja in oglaševanja. Zakon o oglaševanju regulira zahteve za objavo oglasov, distribucijo, pravice oglaševalcev ter nezakonite oblike oglaševanja. Področni predpisi dodatno regulirajo oglaševanje v posameznih sektorjih (igre na srečo, alkoholne pijače idr.) in v posameznih administrativnih enotah (npr. postavitev zunanjih panojev). Pregled celotne beloruske zakonodaje s področja tržnega komuniciranja in oglaševanja lahko dobite v ruskem jeziku tukaj.

Najbolj priljubljeni mediji za oglaševanje so televizija, radio in tiskani mediji. Največji delež tržišča odpade na televizijsko oglaševanje (50 %), zunanje oglaševanje (20 %) in oglaševanje v tiskanih medijih (6 %); hitro narašča tudi internetno oglaševanje (5 %).

 

Plačevanje

Zamude v plačilih, ki so bile do nedavnega redke, se povečujejo. Zaradi predpisov centralne banke je tvegano zlasti poslovanje s podjetji, ki nimajo prihodkov v devizah. Manj tvegano je, kar se plačil tiče, poslovanje z velikimi državnimi podjetji in podjetji iz strateških panog.

Belorusija se glede plačevanja, plačilne discipline in finančnega tveganja uvršča v skupino držav z najvišjim tveganjem, zato je priporočljiva večja previdnost. Zlasti je nujno preverjanje bonitete in drugih okoliščin pri partnerjih, ki jih ne poznamo dobro. V tem primeru se tudi priporoča plačilo vnaprej ali druga oblika zavarovanja plačila. V plačilnem prometu se uporabljajo vsi običajni instrumenti, izbira pa je odvisna od pogajalske pozicije in stopnje zaupanja med partnerji.

 

Transport

Prevoz blaga iz Slovenije v Belorusijo je lahko cestni, železniški ali letalski.

Infrastruktura je dokaj nerazvita (pomanjkanje transportno-distrubucijskih centrov, slabe železniške in avtocestne povezave). Zastareli transportni parki dodatno zelo negativno vplivajo na učinkovitost in kvaliteto teh storitev.

Predvidoma do začetka leta 2017 bo okrog Minska zgrajena druga obvoznica v dolžini 158 km. Nova avtocesta bo vključevala obstoječo cesto v dolžini 73 km, ki ji bosta dodana dva nova odseka v dolžini 85 km. Vrednost naložbe znaša ok. 900 mlrd. beloruskih rubljev.

 

Poglejte si tudi: