Bosna in Hercegovina

Prodaja v Bosno in Hercegovino

 

Tržne poti, distribucija

Bosna in Hercegovina je zelo specifična država. Tako kot so specifični njena zgodovina, kultura in politični ustroj, je specifično tudi poslovanje v njej, ki včasih predstavlja poseben izziv, za premagovanje katerega je potrebno tudi dobro poznavanje in razumevanje razmer na terenu. BiH je sestavljena iz dveh entitet, Federacije BiH in Republike srbske ter Distrikta Brčko. Federacija BiH je nadalje razdeljena na 10 kantonov. Pri tem je potrebno vedeti, da ima državna raven le določene pristojnosti, večino pa jih imajo nižje ravni oblasti, tudi kantonalne. Federacija BiH in Republika srbska imata dva različna poslovna sistema, zato imajo nekatera večja podjetja registrirana dva poslovna subjekta v vsaki od entitet.

Pri iskanju tržnih in distributivnih poti znotraj BiH, vam je lahko v veliko pomoč Zunanjetrgovinska zbornica BiH (Vanjskotrgovinska komora (VTK) BiH), ki združuje vse izvoznike in uvoznike – podjetja na ozemlju BiH, registrirana za opravljanje aktivnosti v zvezi z mednarodno trgovino. Trenutno ima VTK približno 14.000 članov. VTK predstavlja zanesljiv vir informacij ter tako domačim kot tujim partnerjem nudi številne storitve in informacije (poslovne in tržne informacije, informacije o predpisih in zakonodaji, svetovalne usluge, promocijske aktivnosti, baze podatkov itd).

V pomoč pri pridobivanju informacij za določeno območje v BiH so tudi povezave do:

 

Kupna moč prebivalstva

Kupna moč prebivalstva v BiH je precej skromna. BDP na prebivalca v BiH je 72% pod povprečjem EU-28. Ocena dejanske individualne potrošnje (DIP) na prebivalca, izraženi v standardih kupne moči (SKM).je v BiH za približno 63 % nižja od povprečja v EU-28.   

BDP na prebivalca v SKM (kazalnik BDP na prebivalca v SKM je merilo gospodarske razvitosti države) je v BiH za približno 70 % nižjega od povprečja v EU-28.
 

Javna naročila

Javna naročila v BiH so objavljena na "Portalu javnih nabavki / Nabava Bosne i Hercegovine", ki deluje v okviru  Agencije za javna naročila in pisarne za pritožbe (Agencija za javne nabavke i Ured za razmatranje žalbi). Za pregled informacij na zgoraj omenjenem portalu je potrebna registracija.

 

Tržno komuniciranje, promocija

Ključni instrument tržnega komuniciranja v BiH je oglaševanje. Glavna ovira, s katero se soočajo oglaševalci, je pomanjkanje oglaševalskega medija, ki bi bil prisoten po vsej državi. Zaradi razdrobljenega trga in distribucijskih problemov, so mediji in oglaševanje največkrat lokalno orientirani. Kljub temu, da je oglaševanje na radiu in televiziji možno, pa le-to doseže majhno število končnih potrošnikov. Oglaševalski panoji so na voljo po vsej državi in so tudi najbolj uporabljen način oglaševanje. Na trgu je prisotnih tudi nekaj bosanskih revij, vendar bosanski potrošniki večkrat kupijo tuje revije. V primerjavi z Zahodno Evropo so cene oglaševanja relativno nizke.

Poleg oglaševanja se kot instrument tržnega komuniciranja uporabljajo tudi sponzorstva, pospeševanje prodaje in udeleževanje na sejmih.

Seznam sejmov v Bosni in Hercegovini v letu 2018.

Na internetni strani Regulatorne agencije za komunikacije lahko najdete seznam registriranih televizijskih in radijskih postaj v državi.
 

Plačevanje

Po podatkih Nove Ljubljanske banke so plačilni roki v primeru držav na prehodu (kamor spada tudi BIH) precej dolgi (več kot 60 dni) in so odvisni predvsem od pogajalskih sposobnosti naših izvoznikov. Banka nudi financiranje izvoznega posla za oba partnerja v poslu, tako izvozniku (za katere je pomembno predizvozno financiranje) kot uvozniku. V primeru izvoza v države na prehodu se podjetja najpogosteje poslužujejo naslednjih oblik zavarovanj izvoznega posla oziroma plačila:

 • predizvozno financiranje
 • konfirmacija akreditiva
 • konfirmacija garancije in izdaja garancije na podlagi kontragarancije
 • odkup terjatve
 • kredit tujemu kupcu

 

Možnosti in načini plačevanja v Bosni in Hercegovini

Ko govorimo o možnostih in načinih plačevanja v BiH moramo ločiti:

 • možnosti in načine plačevanja za fizične osebe (osnovni račun je osebni račun) in pravne osebe (osnovni račun je poslovni račun), in
 • možnosti in načine plačevanja v domačem plačilnem prometu in mednarodnem plačilnem prometu.

Na splošno bi lahko vrste plačevanja v BiH razdelili na:

 • gotovinsko (to zopet lahko delimo: fizične osebe: na blagajni ali preko bančnega avtomata - predvsem polog zaenkrat, medtem ko je plačevanje položnic preko avtomatov v pripravi...)
 • „virmansko“ - plačilni nalog: zopet lahko delimo na: elektronsko plačevanje (ta način plačevanja je v vzponu in razvoju...) in ročno pisanje plačilnih nalogov
 • uporaba kreditnih kartic (VISA in MasterCard)
 • plačevanje z bančno kartico cirusmaestro na POS terminalih.

 

1. Domači plačilni promet

a) domači plačilni promet - pravne osebe

Predstavitev funkcionalnosti poslovnega računa (transakcijski račun pravnih oseb):

 • brezgotovinsko plačevanje na račune vseh udeležencev v plačilnem prometu,
 • dvigovanje gotovine z računa
 • polaganje dnevnega iztržka (lokalni jezik: dnevni pazar) na račun,
 • izvrševanje vseh nalogov potrjenih s strani nalogodajalca (npr. kompenzacije, cesije, asignacije,...)
 • plačevanje davčnih obveznosti,
 • plačevanje prispevkov za socialno zavarovanje.

Strankam je omogočen vpogled v račun preko telefona (SMS sporočila predvsem v primeru nakazil na račun, sedaj je v pripravi tudi pregled sprememb na odlivni strani...), kot tudi preko elektronskega bančništva.

b) domači plačilni promet - fizične osebe
Pri poslovanju fizičnih oseb (tudi s.p.-ji spadajo v ta segment...) srečujemo naslednje oblike računov, preko katerih se opravlja plačevanje, in sicer:

 • tekoči račun: prejemanje plač in pokojnin, trajni nalogi za plačevanje obveznosti, elektronsko bančništvo, ... Tekoči račun lahko odprejo vse polnoletne osebe, pravno in poslovno opravilne, tako domače fizične osebe državljani BiH (rezidenti) in tuje fizične osebe (nerezidenti), ki imajo bivalno in delovno dovoljenje. Mladoletne osebe morajo imeti zakonitega zastopnika.
 • žiro račun: je poslovni račun, lahko pa ga odprejo domače in tuje fizične osebe, ki ustvarjajo dohodek od obrti, svobodnih poklicev in drugih samostojnih dejavnosti. Žiro računi so nominirani v konvertibilni marki - KM (mednarodna oznaka valute je BAM). Sredstva na žiro računu se formirajo z vplačili v gotovini (dnevni iztržek s.p.-ja) in nakazili drugih fizičnih in pravnih oseb.
 • devizni račun: za opravljanje plačilnega prometa s tujino.

Postopki odpiranja računov se malenkostno razlikujejo glede potrebne dokumentacija, če odpiramo račun v Republiki Srbski ali Federaciji BiH.
 

2. Plačilni promet s tujino

Možni in splošno razširjeni načini izvrševanja plačil v tujino so:

 • klasična nakazila v tujino preko obrazca 1450. Da bi banka izvršila plačilo v tujino potrebuje:

- izpolnjen, podpisan in potrjen obrazec 1450
- inštrukcijo za plačilo: račun SWIFT koda ...
- dokument na osnovi katerega se plačuje (pogodba, faktura, profaktura ...).

Devizno nakazilo se izvrši isti dan z valuto 48 ur (T+2 standardna bančna praksa). NUJNI nalogi (T+1) - prej, ampak dražje.

 • “gotovinska nakazila” iz/v tujine/tujino
 • sprejem čekov na vnovčenje in izplačilo.


V BiH so splošno uporabljeni instrumenti zavarovanja plačil (in zavarovanja celotnega zunanjetrgovinskega posla) kot so:

 • nostro akreditivi-uvozni posli in loro akreditivi-izvozni posli - To so zelo dragi instrumenti zavarovanja plačil, ampak zavaruje zato interese obeh strank v poslu. Ti posli se izvajajo po mednarodnih pravilih poslovanja z dokumentarnimi akreditivi UCP 500.
 • garancije  - Ti posli se izvajajo po mednarodnih pravilih poslovanja z garancijami MTK 458.

 

Posebnosti in zanimivosti

Predvsem je zanimiv način plačevanja EUROGIRO, ki ga kot storitev ponuja poslovna banka s področja Republike Srbske. Eurogiro je nova bančna storitev na področju BiH.

Kaj je pomembno pri tej možnosti in načinu plačevanja: niti za pošiljatelja, niti za prejemnika nakazila ni potrebno, da bi imela odprt račun v poslovnih bankah. Dovolj so že ime in priimek, naslov, in na ta način prejemnik dobi gotovino na naslov (prinese poštar...). Obstaja sicer več možnosti plačevanja pri Eurogiru, in sicer: račun-račun, račun-gotovina, gotovina-račun kot tudi gotovina-gotovina. Storitev je namenjena tako fizičnim osebam kot pravnim osebam.

 

Transport

Največkrat uporabljen način prevoza blaga v Bosno in Hercegovino je še vedno preko cestnega prometa.
Letališča Sarajevo, Banja Luka, Tuzla in Mostar imajo nekaj kapacitet za shranjevanje tovora.
Železniške povezave do sosednjih držav so dobre, a počasne.
Blago, ki prispe z ladijskim prometom, se največkrat raztovori v hrvaškem pristanišču Ploče, pristanišče Brčko pa predstavlja glavno povezavo za prevoz tovora preko Save do Donave.

 

Poglejte si tudi: