Češka

Ustanavljanje družb na Češkem

Organizacijske oblike družb

Češki Zakon o gospodarskih družbah ureja naslednje oblike družb:
 
Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Veřejná obchodní společnost (v.o.s.)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe Družbo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
Komanditní společnost (k.s.)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za V.O:S.
Akciová společnost (a.s.)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 2.000.000 CZK ali 80.000 EUR
 
1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe
Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 1 CZK 1 ali več  ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo uprava in družbeniki
Deleži so prenosljivi; statut družbe lahko določa omejitve

Registracijski organ: RŽP
Agencija za promocijo tujih naložb: CzechInvest
 

Delniška družba (Akciová společnost - a.s.)

Ustanovitelji / delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb; ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.

Kapital
Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice. Najnižji osnovni kapital znaša 2. 000.000 CZK ali 80.000 EUR, če vodi družba računovodstvo v evrih.
Kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan. Vložki so lahko v denarju ali v naravi. Ob registraciji morajo biti stvarni vložki izročeni v celoti, vložki v denarju pa morajo biti vplačani najmanj v višini 30%.

Delnice
Delnice so lahko imenske ali prinosniške. Lahko so navadne ali prednostne. Navadne delnice dajejo glasovalno pravico na skupščini in pravico do izplačila dividend; prednostne delnice pa pravico do prednostnega izplačila dividend. Prinosniške delnice morajo biti od leta 2014 dalje v nematerializirani obliki.

Organi upravljanja
Glavne odločitve sprejema skupščina delničarjev, ki se sklicuje najmanj letno. Družba ima lahko enotirno (uprava) ali dvotirno upravljanje (uprava in nadzorni svet) Omejitev glede državljanstva ali bivališča uprave in nadzornega sveta ni.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Společnost s ručením omezeným - s.r.o.)

Ustanovitelji / družbeniki
S.r.o. lahko ustanovi 1 ali več ustanoviteljev, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.

Kapital
Po spremembah predpisov v letu 2014 najnižji osnovni kapital lahko znaša samo 1  CZK (op. kljub temu se priporoča primerno visok vložek, saj sicer novoustanovljeno podjetje ne zbuja zaupanja); višino osnovnega kapitala določa statut družbe. Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov. Ob ustanovitvi mora biti plačana najmanj polovica denarnih sredstev; vsak družbenik mora vplačati najmanj 30% svojega deleža v denarju. Stvarni vložki morajo biti izročeni v celoti. Če ima družba enega samega družbenika, mora biti osnovni kapital vplačan v celoti.

Deleži
Kapital družbe je razdeljen na deleže. Ti dajejo glasovalno pravico na skupščini. Prenos deležev ureja statut družbe, ki lahko določa omejitve.

Organi upravljanja
Odločitve sprejema skupščina družbenikov. Družbo vodi eden ali več direktorjev, ki jih imenuje skupščina družbenikov. Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni. Družba ima lahko nadzorni svet, vendar ta ni obvezen.
 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Češkem


Společnost s ručením omezeným - SRO
Osnovni Kapital 1 CZK
Sedež: Praga

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Češkem (pdf)

V primeru dodatnih vprašanj se je smiselno obrniti na eno od 15-ih enotnih vstopnih točk, najbolje na splošni elektronski naslov urada, ki bi bil pristojen po sedežu podjetja.