Češka

Pregled gospodarskih gibanj v državi Češki

Statistični indikatorji za obdobje 2019-2016

 
  2019* 2018* 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 10,6 10,6 10,6 10,6
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 136++ 137
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 221,6 207,7 189,4 175,9
 BDP per capita (v EUR): 20.847 19.546 17.832 16.577
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 368,6 350,3 349,1 334,1
 BDP per capita (PPP, v EUR): 34.678 32.975 32.876 31.495
 Rast BDP (v %): 2,8 3,3 4,5 2,5
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 2,5 2,5 3,0 4,0
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,1 2,5 2,5 0,7
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -157,1 -144,1 -134,4 -108,8
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 165,8 152,6 143,3 118,1
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,9 5,3 6,9 4,3
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 5,0 5,5 6,6 3,1
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 5,9 6,0 6,1 5,9
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 311,9+ 685,1 582,1
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 335,6+ 721,9 622,4
Stopnja tveganja države (op): / 28 28 28
Razred tveganja (op): / B B B
Enostavnost poslovanja**: / 30 27 26Opombe:                                                                                                            

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan- maj (posodobljeno avgust 2018).
(++)  Povprečna vrednost za obdobje 2013-2016 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.


BDP in struktura potrošnje

Češki BDP je v letu 2017 zrasel za 4,5 % in dosegel vrednost 189,4 mlrd EUR. EIU za leto 2018 napoveduje 3,3 % rast BDP, za leto 2019 2,8 % rast in za leto 2020 2,5 % rast BDP.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


 

 

 

 

  

 


 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2017 2018* 2019* 2020*
Rast zasebne potrošnje 4,1 3,7 2,9 2,6
Rast javne potrošnje 1,9 1,8 1,8 1,9
Rast investicij 5,7 4,5 4,0 3,8

(*) EIU napoved.
 

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Češka je v letu 2017 uvozila za 134,4 mlrd EUR, izvozila pa za 143,3 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 8,8 mlrd EUR, kar predstavlja 4,7 % BDP. V letu 2017 je Češka največ izvažala vozila, stroje, električno in elektronsko opremo, železo, jeklo ter izdelke iz plastike.  Največ so izvozili v Nemčijo (32,6 % celotnega izvoza), na Slovaško, Poljsko, Francijo in Združeno kraljestvo. V letu 2017 je Češka največ uvažala električno in elektronsko opremo, strojno opremo, vozila, plastiko in plastične izdelke ter mineralna goriva. Največ so uvozili iz Nemčije (29,7 % od celotnega uvoza), Poljske, Kitajske, Slovaške in Nizozemske.
 

Češka - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Električna in elektronska oprema 18,9 Vozila 21,3
Stroji, jedrski reaktorji 16,9 Stroji, jedrski reaktorji 18,8
Vozila 10,8 Električna in elektronska oprema 17,0
Plastika in plastični izdelki 5,5 Izdelki iz železa in jekla 3,7
Mineralna goriva, olja 5,5 Plastika in plastični izdelki 3,6
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Nemčija 29,7 Nemčija 32,6
Poljska 9,1 Slovaška 7,7
Kitajska 7,3 Poljska 6,0
Slovaška 5,8 Francija 5,1
Nizozemska 5,3 Združeno kraljestvo 4,9
Slovenija (26. mesto) 0,6 Slovenija (24. mesto) 0,5


Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Češki so v letu 2015 znašale 100,8 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2012 je znašala -6,4 %. Celotne izhodne TNI Češke so v letu 2015 znašale 16,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2012 pa je znašala 3,0 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Češkem 2015 - 2018 (grafični prikaz)

 
(*) EIU napoved.

Vir: Factiva; ITC, avgust 2017.

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - marec 2017 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 51,4 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Nemčija, sledita pa ji ZDA in Avstrija. Največ investicij je na področju nepremičnin in avtomobilskih delov.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2017
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Nemčija 12.963,9
ZDA 6.072,3
Avstrija 3.352,8
Japonska 3.264,2
Velika Britanija 2.382,3
Druge države 23.384,7
Skupaj 51.420,3
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2017
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 6.846,4
Avtomobilski deli 6.203,3
Finančne storitve 4.123,5
Transport 2.348,5
Ind. stroj. opr. in orodja 2.291,8
Drugi sektorji 8.607,0
Skupaj 51.420,3
 
 


Vir: FDI Intelligence, avgust 2017.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo