Danska

Ustanavljanje družb na Danskem

Organizacijske oblike družb

Danski Zakon o kapitalskih družbah in drugi predpisi urejajo naslednje oblike družb:
 
Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Interessentskab (I/S)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana Najmanj 2 partnerja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe Družbo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
(Kommanditselskab) (K/S)
komanditna družba
Najnižji osnovni kapital je 500.000 DK 2 ali več partnerjev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo
 
Aktieselskab (A/S)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 500.000 DK 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe
Anpartsselskab ( ApS)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 80.000 EUR 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo družbeniki in uprava
Deleži so prenosljivi na način, ki ga določa statut
 
Registracijski organ: VIRK
Agencija za promocijo tujih naložb: DBA
 

Delniška družba (Aktieselskab - A/S)

Ustanovitelji/delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža  ali stalnega bivališča ustanoviteljev.

Kapital
Najnižji osnovni kapital znaša 500.000 DK. Ob ustanovitvi mora biti vpisan ves kapital, vplačana pa mora biti najmanj četrtina denarnih vložkov in vsi stvarni vložki. Ti so lahko v obliki nepremičnin, stvari, tehnologije, pravic intelektualne lastnine, ne pa tudi v obliki dela ali storitev. Vrednost stvarnih vložkov oceni pooblaščeni sodni cenilec.
Delnice so lahko imenske in prinosniške. Delniška družba lahko izdaja navadne in prednostne delnice. Delnice dajejo praviloma enake pravice, statut družbe lahko določa različne razrede.

Organi upravljanja
Skupščina delničarjev je glavni organ upravljanja A/S. Sestati se mora najmanj enkrat letno. Skupščina imenuje nadzorni svet, odobrava finančna poročila, določa politiko poslovanja družbe itd. Za statusne spremembe se zahteva tričetrtinska večina, za sprejem večine drugih odločitev pa zadošča navadna večina.

Delovanje uprave nadzira nadzorni svet z najmanj tremi člani. Člane nadzornega sveta imenujejo skupščina delničarjev. Če ima družba več kot 35 zaposlenih, lahko do polovico članov nadzornega sveta, vsekakor pa najmanj 2, imenujejo zaposleni izmed svojih predstavnikov.
Poslovanje družbe vodi direktor ali upravni odbor družbe.
Ni zahtev glede državljanstva in stalnega bivališča organov upravljanja družbe.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Anpartsselskab - ApS)

Ustanovitelji/družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev.

Kapital
Najnižji osnovni kapital znaša 80.000 evrov. Vložki so lahko v obliki denarnih sredstev ali v naravi. Ob ustanovitvi mora biti vplačana najmanj četrtina denarnih vložkov in najmanj 50.000 evrov in izročeni vsi stvarni vložki.
Deleži družbe z omejeno odgovornostjo ne morejo biti predmet javne ponudbe in so prenosljivi na način, ki ga določa statut družbe.

Organi upravljanja
Skupščina družbenikov se mora sestati najmanj enkrat letno. Za sprejem večine odločitev zadošča navadna večina, za pomembne odločitve (npr. prenos deležev) pa se zahteva kvalificirana večina.
Družbo vodi direktor ali upravni odbor družbe ,kot to določa statut družbe. Ni zahtev glede državljanstva in stalnega bivališča organov upravljanja družbe.
Nadzorni svet ni obvezen.  Če pa ima družba več kot 35 zaposlenih, mora imeti nadzorni svet ali veččlanski upravni odbor, v katerega lahko do polovico članov (in najmanj 2) imenujejo zaposleni izmed svojih predstavnikov.
 
 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Danskem

Anpartsselskab (ApS)
Osnovni Kapital 50.000 DKK
Sedež: Kopenhagen

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Danskem (pdf)


Več informacij o ustanovitvi družb na Danskem: