Danska

Pregled gospodarskih gibanj v državi Danski

Statistični indikatorji za obdobje 2019-2016

 
  2019* 2018* 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 5,8 5,8 5,7 5,7
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 135++ 136
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 302,7 291,7 286,2 276,5
 BDP per capita (v EUR): 52.413 50.694 49.920 48.412
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 271,2 260,3 262,1 257,2
 BDP per capita (PPP, v EUR): 46.955 45.225 45.713 45.032
 Rast BDP (v %): 1,7 2,2 1,9 2,0
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,9 4,0 4,3 4,2
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,8 1,7 1,2 0,2
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -89,7 -85,0 -83,8 -78,2
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 110,6 104,6 102,1 93,8
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,6 3,7 3,8 2,8
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 2,9 4,0 3,8 3,8
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 4,7 4,2 1,8 5,8
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 137,1+ 305,2 280,4
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 42,1+ 98,8 84,1
Stopnja tveganja države (op): / 18 18 17
Razred tveganja (op): / A A A
Enostavnost poslovanja**: / 3 3 2


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan- maj (posodobljeno avgust 2018).
(++)  Povprečna vrednost za obdobje 2013-2016 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.


BDP in struktura potrošnje

Danska je ena najbogatejših evropskih držav. V letu 2017 je zabeležila 1,9 % rast BDP, ki je znašal 286,2 mlrd EUR. Za leto 2018  je napovedana 2,2 % rast, za leti 2019 in 2020 pa 1,7 % rast BDP.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


 

 

 

 

 

 


 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2017 2018* 2019* 2020*
Rast zasebne potrošnje 1,6 2,4 2,1 1,9
Rast javne potrošnje 1,0 1,0 1,2 1,1
Rast investicij 1,9 3,2 3,6 2,2


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Danska ima zelo odprto gospodarstvo. EU ostaja najpomembnejša trgovinska partnerica. V letu 2017 je Danska uvozila za 83,8 mlrd EUR, izvozila pa za 102,1 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 18,3 mlrd EUR, kar predstavlja 6,4 % BDP. Največ so izvozili v Nemčijo (14,3 % od celotnega izvoza), na Švedsko, v Združeno kraljestvo, na Norveško in v ZDA. Največ so v letu 2017 izvažali stroje, farmacevtske izdelke, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva ter optično, tehnično in medicinsko opremo. Uvozili so največ iz Nemčije (21,4 %), Švedske, Nizozemske, Kitajske in Norveške. Največ so v letu 2017 uvažali stroje in opremo, električno in elektronsko opremo, vozila, mineralna goriva in farmacevtske izdelke.
 

Danska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 12,3 Stroji, jedrski reaktorji 13,9
Električna in elektronska oprema 9,9 Farmacevtski izdelki 12,7
Vozila 8,3 Električna in elektronska oprema 8,6
Mineralna goriva, olja 5,9 Mineralna goriva, olja 4,6
Farmacevtski izdelki 4,4 Optična, tehn. in medic. oprema 4,0
 
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Nemčija 21,4 Nemčija 14,3
Švedska 11,9 Švedska 10,7
Nizozemska 7,7 Združeno kraljestvo 7,4
Kitajska 7,3 Norveška 5,8
Norveška 5,0 ZDA 4,4
Slovenija (36. mesto) 0,3 Slovenija (66. mesto) 0,1
 

Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Dansko so v letu 2015 znašale 102,2 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2012 je znašala -8,9 %. Celotne izhodne TNI Danske so v letu 2015 znašale 164,5 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2012 pa je znašala -9,0 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Danskem 2015 - 2018 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.

Vir: Factiva; ITC, avgust 2017.
 

Struktura tujih neposrednih investicij


V obdobju januar 2003 - marec 2017 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 14,3 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Norveška in Nemčija. Največ investicij je na področju komunikacij in nepremičnin.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2017
 

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 3.763,6
Norveška 2.002,9
Nemčija 1.895,9
Velika Britanija 1.294,9
Švedska 1.071,9
Druge države 4.268,9
Skupaj 14.317,7
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2017
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Komunikacije 2.393,0
Nepremičnine 2.086,2
Transport 1.209,5
Finančne storitve 1.169,6
Progr. opr. in IT storitve 974,6
Drugi sektorji 6.484,8
Skupaj 14.317,7

 

 

Vir: FDI Intelligence, avgust 2017.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo