Egipt

Ustanavljanje družb v Egiptu

Organizacijske oblike družb

Egipt ureja osebne družbe v trgovskem zakoniku (zakon št. 17/1999), kapitalske družbe pa v zakonu o podjetjih (zakon št. 159/1981). Poseben režim za družbe, ki sodijo v spodbujane sektorje, ureja zakon o investicijskih spodbudah (zakon št. 8/1997).

Oblika

Osnovni kapital

Ustanovitelji

 

Sharika tadhamun

družba z neomejeno odgovornostjo

Višina osnovnega kapitala ni predpisana

Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe

Družbo vodijo vsi partnerji.

Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev

Sharika tawsiyah baseetah

komanditna družba

Višina osnovnega kapitala ni predpisana

2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev

Družbo vodijo komplementarji.

Smiselno veljajo pravila za ST

Sharika tawsiyah biel-ash-nam

komanditna delniška družba

Najnižji osnovni kapital je 250.000 EGP

2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev

Družbo vodijo komplementarji.

Družba izdaja delnice.

Smiselno veljajo pravila za ST in SM

Sharika mossahmah

(javna) delniška družba

Najnižji osnovni kapital je 1 mio EGP

3 ali več ustanoviteljev;

odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva

Družbo vodijo organi družbe.

Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe

Sharika mossahmah

(nejavna) delniška družba

Najnižji osnovni kapital je 250.000 EGP

3 ali več ustanoviteljev;

odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva

Družbo vodijo organi družbe.

Kapital družbe je razdeljen na delnice, ki ne morejo biti predmet javne ponudbe

Sharika that massouliyyah mahdoodah

družba z omejeno odgovornostjo

Višina osnovnega kapitala ni predpisana

2 do 50 ustanoviteljev;

odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva

Družbo vodijo uprava in družbeniki. Deleži so prenosljivi s soglasjem skupščine družbenikov

Registracijski organ: GAFI (General Authority for Investment and Free Zones)

 

Delniška družba (Sharika mossahmah)

Ustanovitelji/ delničarji
Delniško družbo lahko ustanovijo najmanj trije ustanovitelji (pravne ali fizične osebe). Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni. Družba je lahko v stoodstotni tuji lasti. Nekatere omejitve veljajo za družbe, ki opravljajo dejavnostih trgovskega zastopanja in uvozne dejavnost in družbe, ki so locirane izven Sinaja.

Kapital
Kapital delniške družbe mora biti razdeljen na delnice, ki morajo imeti enako nominalno vrednost. Delnice so lahko navadne ali prednostne (prednostne delnice niso pogoste). Delnice so prosto prenosljive. Statut družbe lahko ureja način njihovega prenosa, vendar ga ne sme omejevati.

Kapital družbe mora biti pred registracijo v celoti vpisan. Najmanj 10 % kapitala mora biti vplačanega ob registraciji, 25 % pa v roku 3 mesecev. Ostali znesek mora biti v celoti vplačan v roku 3 let po registraciji družbe.

Če družba z delnicami ne trguje javno, znaša najnižji osnovni kapital 250.000 EGP.

Če družba javno ponuja delnice na trgu znaša najnižji osnovni kapital 1 milijon EGP, od česar morajo ustanovitelji vpisati najmanj polovico.

Organi upravljanja
Družbo vodi uprava. Omejitev glede državljanstva ali bivališča uprave ni. Glavne odločitve se sprejemajo na skupščini delničarjev.

Delniške družbe morajo obvezno 10 % razpoložljivega dobička distribuirati zaposlenim.

 

Družba z omejeno odgovornostjo (Sharika that massouliyyah mahdoodah)

Ustanovitelji/ družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi od 2 do 50 ustanoviteljev. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča. Družba je lahko v 100 % tuji lasti.

Kapital
Najnižji osnovni kapital ni predpisan. Določa ga statut družbe.Kapital družbe mora biti ob ustanovitvi v celoti vplačan.

Deleži
Kapital družbe je razdeljen na deleže z enako nominalno vrednostjo (najmanj 100 EGP). Prenos deležev je omejen in ga ureja statut družbe.

Organi upravljanja
Družbo vodi uprava (eden ali več direktorjev). Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni. Odločitve sprejema skupščina družbenikov.

Če kapital družbe z omejeno odgovornostjo presega 250.000 EGP, mora družba obvezno 10 % razpoložljivega dobička distribuirati zaposlenim.

 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Egiptu: Sharikat that Massouliyyah Mahdoodah
Osnovni kapital: ni predpisan
Sedež: Kairo

 

Korak

Trajanje

Stroški

1.

Preverjanje in izbira imena družbe

Ustreznost imena družbe se preveri pri enotni vstopni točki GAFI (General Authority for Free Zones and Investment).

GAFI izda potrdilo o ustreznosti imena družbe (shahadat adam al-iltibas) z uradnim žigom (khetm el nesr).

On-line postopek

25 EGP

2

Odprtje bančnega računa družbe v pooblaščeni banki in pridobitev bančnega potrdila

Ustanovitelji odprejo račun v poslovalnici Bank of Alexandria pri GAFI ali drugi pooblaščeni banki, ki jim izda potrdilo o odprtju bančnega računa.

2 dni

300-500 EGP

3

Pregled dokumentacije in plačilo stroškov

Dokumentacija družbe se z vlogo za registracijo družbe predloži Oddelku za družbe pri GAFI, kjer jo pregledajo.

Vlogi za registracijo na predpisanem obrazcu se priložijo:

  • potrdilo o ustreznosti imena družbe;
  • potrdilo o odprtju bančnega računa;
  • pooblastilo za zastopanje zastopnikom družbe;
  • kopije identifikacijskih dokumentov ustanoviteljev;
  • dokazilo, da je revizor družbe vpisan v register revizorjev in računovodij;
  • osebni dokument pravnika in dokazilo o njegovi registraciji;
  • statut družbe.

Po pregledu dokumentacije izda GAFI fakturo za plačilo stroškov, ki vključuje stroške notarizacije, ustanovitvene takse, stroškov registracije in objave ter članstva v sindikatu in zbornici. Nekateri stroški so fiksni; drugi so odvisni od višine kapitala družbe.

7 dni

520 – 4.500 EGP

4

Notarska overitev statuta družbe

Statut družbe overi Investicijska notarska pisarna pri GAFI.

2 dni

vključeni v prejšnjem postopku

5

Pridobitev potrdila o registraciji

Po overitvi statuta izda GAFI v roku 24 ur potrdilo o registraciji družbe in obvesti Gospodarsko zbornico.

Vlagatelj izpolni vlogo za pridobitev izpisa v sodni register, s čimer šteje., da je družba ustanovljena in lahko začne s poslovanjem.

Po 15 dneh GAFI objavi obvestilo o ustanovitvi družbe v uradnem listu.

1 dan

brezplačno

6

Registracija za davke

Registracija za davke se opravi na davčnem okencu pri GAFI, ki izda družbi davčno kartico najkasneje naslednji dan.

Družba se mora obvezno registrirati za DDV, če njen letni promet z obdavčljivim blagom ali storitvami presega 500.000 EGP.

1 dan

20.000 do 85.000 EGP

7

Prijava zaposlenih v sistem socialnega varstva

Zaposleni morajo biti obvezno vključeni v sistem zdravstvenega in socialnega zavarovanja v okviru Nacionalnega urada za socialno zavarovanje.

1 dan

1.000 EGP

Vir: Svetovna banka 2014, GAFI 2014

 

Koristne povezave:

  • Agencija za promocijo tujih naložb: GAFI (General Authority for Investment and Free Zones)
  • Enotna vstopna točka: GAFI (General Authority for Investment and Free Zones)