Estonija

Prodaja v Estonijo

Tržne poti, distribucija

 

Značilnosti trga

Estonija je majhen trg z 1,3 milijona prebivalcev z relativno nizko kupno močjo, vendar predstavlja zaradi svoje lege, dobre infrastrukture in usmerjenosti v moderne tehnologije trgovsko, prometno in distribucijo točko, ki povezuje zahodno Evropo, skandinavske države in Rusijo. Gospodarsko okolje je stabilno, transparentno, konkurenčno in stimulativno. Finančna kriza je sicer prizadela estonsko gospodarstvo, vendar si je to v zadnjih letih opomoglo in beleži skromno rast. Leta 2011 je Estonija prevzela evro.

Estonija ponuja ključne priložnosti za podjetja v številnih gospodarskih sektorjih, kot so informatika, kemični sektor, predelava lesa in biotehnologija. Estonija ima močne trgovinske vezi s Finsko, Švedsko, Rusijo in Nemčijo.

Ena od večjih težav pri poslovanju je pomanjkanje delovne sile, tako kvalificirane kot nekvalificirane. Vlada je nedavno sprejela spremembe zakona o tujcih, ki omogoča lažje zaposlovanje visoko kvalificiranih tujih delavcev. Težave s pomanjkanjem nekvalificirane delovne sile so večje. Po napovedih bo v letu 2016 več ljudi zapuščalo trg dela v Estoniji, kot pa vstopalo nanj.
 

Kupna moč in trendi obnašanja kupcev

Estonija je v skupini držav z najnižjo kupno močjo v Evropski uniji (nižjo kupno moč imajo v EU le Latvija, Madžarska, Hrvaška, Romunija in Bolgarija). Estonski potrošniki so cenovno občutljivi in imajo na veliko področjih praviloma raje lokalne proizvode, kar še zlasti velja na področju živilske industrije. Starejši kupci so precej konzervativni pri izbiri izdelkov, medtem ko so mladi potrošniki bolj odprti za nove tehnologije in tuje izdelke. Zelo razširjeni so nakupi prek spleta.
 

Pregled vstopnih strategij, tržne poti, distribucija

Glede na vrsto blaga in velikost podjetja so primerne različne oblike vstopa na estonski trg. Pri izvoznih poslih je vstop na trg mogoč prek veletrgovcev ali specializiranih trgovcev na drobno, kot tudi prek distributerjev in trgovskih zastopnikov (agentov).

Estonska zakonodaja o trgovskih zastopnikih je usklajena z zakonodajo EU (Direktiva Sveta 86/653 / EGS), ki določa nekatere pravice in obveznosti zastopnikov in principalov in varuje zastopnike ob prenehanju razmerja (obvezni odpovedni roki in odškodnine ali odpravnine, ki jih s pogodbo ni mogoče izključiti).

Neposredno trženje v Estoniji je dobro razvito. Zakonodaja je usklajena s pravili EU o elektronskem poslovanju, distančni prodaji, varstvu potrošnikov in varstvu osebnih podatkov.

Franšizing zaradi majhnosti trga ne predstavlja pomembnejše postavke. Na trgu so prisotne franšize na področju hitre hrane, trgovin z oblačili idr. Zakonodaja zagotavlja ustrezno varstvo pravic intelektualne lastnine, ne vsebuje pa predpisov, ki bi neposredno urejali franšizing.

Kadar je strateško upravičena trajna prisotnost na trgu, se podjetje lahko odloči za skupna vlaganja (joint ventures) z estonskim podjetjem ali za odprtje podružnice, zaradi hitrega in enostavnega postopka in nizkih stroškov pa je večinoma bolj primerna ustanovitev lastne družbe.
 

Javna naročila

Javna naročila ureja Zakon o javnih naročilih iz leta 2007, ki je usklajen s pravili EU.

Tujim ponudnikom zagotavlja zakon pri razpisih enake pogoje, kot domačim.

Javni razpisi so objavljeni na spletu v centralnem registru javnih naročil v estonskem in delno v angleškem jeziku, razpisi, ki presegajo predpisani vrednosti prag pa morajo biti objavljeni tudi v evropski elektronski bazi TED. V praksi so postopki transparentni in nekoruptivni.

 

Tržno komuniciranje, promocija

Estonski medijski trg je dobro razvit, strategija tržnega komuniciranja pa je odvisna od vrste produkta in razpoložljivih sredstev.

Največji delež pri oglaševanju imajo tiskani mediji (45%), sledi TV (27%) in Internet (5%), ki je tudi najbolj hitro rastoči medij v oglaševanju. Druge oblike oglaševanja vključujejo radio, zunanje reklamne panoje,

Najpomembnejši estonski časopisi so Postimees, Eesti Paevaleht, Ohtuleht, Aripaev in Eesti Ekspress. Glavne televizijske postaje so Eesti Televisioon (ETV), ki je v državni lasti, privatna postaja TV3, ki je v lasti švedske MTG Group in Kanal 2, katerega lastnik je norveški Schibsted. Poleg državne radijske postaje Eesti Raadio, je v Estoniji še več kot 25 privatnih radijskih postaj.

V Estoniji delujejo številne domače agencije in tuje oglaševalske agencije; znana oglaševalska agencija v Estoniji je Imageine AD.

 

Plačevanje

O rokih in načinu plačila se stranki dogovorita v pogodbi, izbira je odvisna od pogajalske pozicije in stopnje zaupanja med partnerji. V uporabi so vsi standardni instrumenti zavarovanja plačil.

Estonska zakonodaja o preprečevanju zamud pri plačilih je usklajena z Direktivo 2011/7/EU, ki določa, da morajo javni organi račune v trgovinskih poslih plačati v največ 30 dneh, podjetja pa v največ 60 dneh, sicer začnejo avtomatsko teči zamudne obresti, dolžnik pa mora povrniti stroške izterjave. V praksi so pogodbeni roki krajši in plačilna disciplina dobra. Po podatkih EPI 2014 je povprečen rok plačila v Estoniji 36 dni za zasebni sektor (povprečni pogodbeni rok plačila 20 dni, povprečna zamuda pri plačilu 16 dni) in 35 dni za javni sektor (povprečni pogodbeni rok plačila 15 dni, povprečna zamuda pri plačilu 10 dni).

 

Transport

Promet iz Slovenije je možen po cesti, po železnici in zraku. Izbira je odvisna predvsem od vrste blaga.

Vodni transport je pomemben zaradi povezav s skandinavskimi državami in Rusijo. Pomembnejša pristanišča so Muuga pri Tallinnu, Tallinn, Paldiski, Kunda, Pärnu in Sillamäe.

Železniško omrežje je povezano s sosednjima državama Latvijo in Rusijo. Obsega 900 km prog, od teh jih je 130 km elektrificiranih.

Cestno omrežje obsega 57.565 km, od tega 12,926 km asfaltiranih cest. Glavne povezave so Tallinn – Narva, Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa, Jõhvi – Tartu – Valga in Tallinn – Pärnu – Ikla. Estonija je prva država v EU in na svetu, ki uvedla javni sistem za polnjenje baterij električnih vozil. Postaje za hitro polnjenje so po cestnem omrežju po vsej državi, vključno z otoki, v razdalji 40 do 60 km.

Zračni promet sloni na glavnem letališču Lennart Meri Tallinnin Airport v Tallinninu.

 

Poglejte si tudi: