Francija

Dajatve v Franciji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Francija je članica EU, WTO in OECD. S številnimi državami po svetu ima sklenjene bilateralne in multilateralne sporazume.
 
Več informacij:

 

Obdavčevanje podjetij

Ključne informacije o obdavčitvi podjetij kot tudi ostale informacije pomembne za poslovanje s Francijo, kot so priporočljive organizacijske oblike podjetij, so podane na spletni strani Business France, pod "Doing Business: Succesfully setting in France".

V pomoč tujim investitorjem je Francoska davčna administracija vzpostavila tudi Tax4BusinessFr, t.i. helpdesk za tuje investitorje, vezano na vprašanja davčne narave.

Več informacij:

 

Davek na dodano vrednost (Taxe sur la Valeur Ajoutée TVA)

V Franciji velja DDV na ravni 20,00 %.

Znižane stopnje so v veljavi za naslednje proizvode in storitve:
  • 10 odsotna davčna stopnja: hotelirstvo/restavracije, javni transport, časopisi,
  • 5,5 odstotna davčna stopnja: za hrano, kmetijske proizvode, vodo, knjige, gradbeništvo in renovacije socialnih stanovanj, delno zdravila,
  • dodatno znižana 2,1 odstotna davčna stopnja: delno zdravila, za izdelke, ki jih potrdi socialno varstvo.
 

Davek na dobiček podjetij

Podjetja plačujejo davek od dobička po 33,33 % stopnji. Predvideno je postopno znižanje glede na velikost podjetja na 28 % do 2020. Cilj je doseči 25 % znižanje za vsa podjetja do leta 2022.

Znižane stopnje (15 %) veljajo za družbe z letnim prometom manj kot 7,6 mio eur, manj kot 38,120 eur dobička in z najmanj 75 % privatnih delničarjev.

Francoski davčni sistem je zasnovan tako, da vzpodbuja vlaganja, regionalni razvoj in internacionalizacijo podjetij, zato vključuje možnosti pospešene amortizacije, oprostitve davka v primeru izgube in amortizacijo izgube v bodočih letih poslovanja, obstajajo posebne olajšave za podjetja v skupini, ki lahko prikazujejo konsolidirani poslovni izid in pred določitvijo davčnih obveznosti kompenzirajo dobičke in izgube različnih podjetij v skupini. Francija ima podpisane sporazume o izogibanju dvojnemu obdavčenju s preko 100 državami.

Davčne olajšave
Davčne olajšave obstajajo za novo ustanovljena podjetja, za ustanovitev podjetij v manj razvitih predelih, za podjetja, ki so v postopkih finančne reorganizacije in jih prevzame drugo podjetje, za ustvarjanje novih delovnih mest, za vlaganja v R&R in za vlaganje v šolanje in izobraževanje delavcev. Vse olajšave se prekličejo, če aktivnost in delovna mesta ugasnejo prej kot v treh letih.
 

Davek lokalnih skupnosti (Contribution Economique Territoriale - CET)

Plačuje se lokalni skupnosti, v kateri ima podjetje svojo dejavnost. Osnova za odmero davka je vsota vrednosti, po kateri bi se oddajali poslovni prostori, ki jih uporablja podjetje za svojo dejavnost, 16 % vrednosti stalnih sredstev, ki jih uporablja podjetje. Običajno je osnova za odmero tega davka 84 % vsote navedenih vrednosti, davčno stopnjo pa določi vsako leto lokalna skupnost.

Lokalni skupnosti se plačuje še davek na lastnino nepremičnin (taxefoncièere) in davek na stanarino (taxe d`habitation), ki se obračunava od tržne vrednosti najemnine za stanovanje, ne glede na to, ali je stanovanje najeto ali lastniško. Davek na stanarino bo za 80 % gospodinjstev postopoma ukinjen do leta 2020.
 

Davek na licenčnine, avtorske pravice in honorarje

za tuje prejemnike licenčnin (royalties) in honorarjev za tehnično pomoč, know-how in najem opreme se obračunava 33,3 % stopnja zadržanega davka.
 

Glavne kategorije povečanja davkov:

  • Davek na premoženje je ukinjen in preoblikovan v davek na nepremičninsko premoženje.
  • Uvedba enotne 30 odstotne pavšalne dajatve "flat tax" za kapitalske prihodke  kot so obresti, dividende.